Oppdaterte veiledere

Fra og med 20. juni kl. 12:00 gjelder nye bestemmelser om antall personer tilstede på både innendørs og utendørs arrangementer.

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Fra og med 20. juni kl. 12:00 gjelder nye bestemmelser om antall personer tilstede på både innendørs og utendørs arrangementer. I tillegg til som tidligere å differensiere mellom med og uten faste, tilviste plasser, innføres ulike bestemmelser med eller uten coronatest -eller sertifikat.

På innendørs gudstjenester vil det nå være mulig med inntil 400 personer uten fast tilviste plasser med mens med fast tilviste plasser kan det være inntil 1000 personer tilstede. Om man bruker koronasertifikatet eller har coronatesting kan det være opptil 2500.

Se smittevernveileder fra Norges Kristne Råd (NKR) oppdatert 19.06.2021.

Aktiviteter for barn og unge

Sommer- og aktivitetsleir

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Se smittevernveilder fra NKR for barn og unge oppdatert 18.06.2021. 

Regjeringen presenterte fredag 21.5 neste trinn i gjenåpningen. Fra 27.5. kommer det endringer i antall som kan samles til arrangementer innendørs og utendørs. Maks 200 i faste tilviste plasser og maks 50 personer uten faste tilviste plasser på innendørs arrangement. Det blir også en endring i anbefalingen angående kryssing av kommunegrenser. Etter 27.5 blir man rådet til å vise forsiktighet ved kryssing av kommunegrenser for å delta på arrangement i motsetning til dagens anbefaling om ikke å krysse slike grenser. En oppdatert smittevernveileder fra Norges Kristne Råd vil foreligge når endringene trer i kraft.

- Vi er glad for at smittesituasjonen er slik at det kan åpnes for flere på gudstjenester, sier generalsekretær Erhard Hermansen.
- Vi er også glad for at regjeringen endrer anbefalingen om å utsette eller avlyse arrangement som samler personer fra flere kommuner til å utvise forsiktighet. Ikke minst i forbindelse med gjennomføring av begravelser og bisettelser har det vært en utfordring for mange, sier han.

Nasjonale tiltak påsken 2021

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak som gjelder fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og inntil videre.
I tråd med de nye tiltakene har Norges Kristne Råd (NKR) oppdatert sin smittevernveileder for kirkene. 
Det er ikke gjort endringer når det gjelder barn og ungdom under 20 år, se NKR sin smittevernveileder for barn og unge.

Vi presiserer at hver menighet selv må holde seg oppdatert med kommunale forskrifter og anbefalinger. Flere av forskriftsendringene og endringene i anbefalinger av 25. mars får konsekvenser for virksomheten i kirker og menigheter. De viktigste endringene er følgende:

 • Den generelle regelen om at det på arrangementer skal holdes minimum en meters avstand til alle utenom egen husstand endres fra én til to. Heretter er det altså tometeren som gjelder ved alle arrangementer.
   
 • Det anbefales å utsette alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde til etter 12. april. Eksempler på arrangementer som kan være vanskelige å utsette kan være planlagte dåpshandlinger og vigsler. Digitale gudstjenester kan gjennomføres som tidligere.
   
 • Dersom man velger å gjennomføre arrangementer som gudstjenester og andre religiøse markeringer i påsken, gjelder forskrifter og anbefalinger for arrangement.
   
 • Man kan ifølge den nye Covid-19-forskriften være maksimum tjue deltakere på arrangement innendørs og 50 personer tilstede utendørs. Det er en forutsetning at det benyttes faste tilviste plasser og avstandsreglene overholdes. Medvirkende og nødvendig personell for gjennomføring av arrangementet medregnes ikke. Disse skal holdes adskilt fra forsamlingen for øvrig. I tillegg opprettholdes nedenstående anbefaling:
   
 • Det bør fortsatt ikke legges til rette for arrangementer som sikter inn mot et publikum utenfor arrangørens egen kommune og enkeltpersoner bør fremdeles ikke delta på arrangementer utenfor egen kommune. Det er ingen endring i forskriftens bestemmelser om begravelser og bisettelser. Her det fortsatt et maksimumsantall på 50 tilstedeværende som gjelder, med mindre kommunale eller regionale forskrifter har begrenset dette antallet. Det er en forutsetning at det benyttes faste tilviste plasser og avstandsregelen ved arrangementer overholdes.

Endrer kravet om fastmonterte seter

Regjeringen endrer kravet om fastmonterte seter til å gjelde faste, tilviste sitteplasser. Maksimalt 100 personer kan være til stede på innendørs arrangementer, inkludert begravelser og bisettelser. I regjeringens redegjørelse er det imidlertid verdt å merke seg at arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars.

Det er viktig å merke seg at dette er de nasjonale retningslinjene og at flere kommuner har og kommer til å ha skjerpede regler hvor smittesituasjonen krever det. Alle menigheter må sjekke og forholde seg til egen kommunes regler.

Vedrørende de nasjonale retningslinjene:

Fra Regjeringens pressemelding fredag 19. februar 2021:

«Flere arrangører har påpekt at dagens krav om fastmonterte seter rammer aktørene ulikt og kan være vanskelig å praktisere. Regelen nå er at man kan være 10 personer innendørs ved arrangementer, men likevel 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter.

Regjeringen gjør derfor endringer i regelverket for arrangementer. Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at å tillate 200 personer innendørs også ved faste tilviste sitteplasser innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon. Det er derfor nødvendig å begrense maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement til 100 personer. Dette inkluderer begravelser og bisettelser.»

Merk at i Oslo er det fortsatt ikke lov å gjennomføre arrangementer innendørs. Unntak gjøres for:

 • Begravelser og bisettelser med inntil 50 deltakere.
 • Vielser, dåp og lignende ritualer som gjennomføres uten tilskuere.
 • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar som gjennomføres uten publikum.
 • Digitale arrangementer, som gjennomføres uten publikum, og hvor det ikke er flere enn fem personer til stede samtidig (nødvendig produksjonspersonell kan regnes i tillegg).

Det er også åpent for arrangementer både innendørs og utendørs for barn og ungdommer t.o.m. 19 år.

Strømming av gudstjenester

Nye kraftige tiltak er innført i ti østlandskommuner fra lørdag 23. januar.

Tiltakene gjelder foreløpig for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås, og gjelder i første omgang til og med 31. januar.

På regjeringens nettsider står følgende under «spørsmål og svar» om strømming av gudstjenester: 

Spørsmål: Er det lov å ha digital konsert, forestilling, gudstjeneste eller lignende som strømmes eller sendes på tv?

Svar: Hensikten med å forby arrangementer er å forhindre at flere personer møtes. En konsert uten publikum til stede faller ikke under definisjonen for arrangement i covid-19-forskriften § 13, som legger til grunn at det må være tale om en sammenkomst. En konsert uten fysisk publikum hvor kun de som er en del av produksjonen er til stede, har mer til felles med organiserte øvelser, trening og prøver (som ikke anses som arrangement etter forskriften) enn en sammenkomst.
Det vil dessuten ha begrenset smitteverngevinst å forby digitale konserter eller forestillinger. Imidlertid vil anbefalingene om å begrense antallet sosiale kontakter gjelde og det må tas hensyn til det i forbindelse med gjennomføring av konserten eller forestillingen.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bekreftet at det samme bør gjelde for gudstjenester m.v.
Frikirkens beredskapsteam oppfordrer uansett menighetene til å være ekstra varsomme i dagene som ligger foran, og ha så få personer til stede som mulig ved eventuelle opptak.

Noen oppmykninger for barne- og ungdomsarbeid

Fra Norges Kristne Råd (NKR) tirsdag 19. januar:

På regjeringens pressekonferanse 18. januar ble det klart at de fleste tiltakene videreføres, men det er noen oppmykninger for kirken og særlig barne- og ungdomsarbeidet fra 19. januar.

 • Barn og ungdommer (under 20 år) kan samles som «normalt» til fritidsaktiviteter (altså uten antallsbegrensninger, men med smitteverntiltak), men for arrangementer (f.eks. familiegudstjenester, konserter etc.) gjelder arrangementsbestemmelsene fra 4. januar (jfr. pkt. 3.5 i smittevernveilederen).
 • Merk forskjellen på et arrangement og en fritidsaktivitet. En fritidsaktivitet er om lag samme gruppe mennesker flere ganger over tid, mens et arrangement er en engangshendelse.
 • NKR mener aktiviteter for barn og unge inkluderer kor, men peker på at det er litt ulike anbefalinger for dem under 20 år, og når det er øvelse kontra samling.
  Det henvises til veilederen for Norsk musikkråd.

🔗 Se oppdatert Smittevernveileder – aktivitet for barn og unge 
🔗 Se siste oppdateringer om korona på NKR sine hjemmesider

Oppdatert smitteveileder

•    Fra og med 4.1.2021 har regjerningen innført nye og strengere antallsbegrensninger for innendørs arrangementer på offentlig sted som gudstjenester og møter i kirkelig regi er. Merk at avstandskravene nevnt senere gjelder uansett antall tilstedeværende:

a.)   Maksimum 10 tilstede samtidig når publikum ikke sitter i fastmonterte seter.

b.)   Maksimum 200 til stede når alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

c.)   Maksimum 50 personer på innendørs begravelser og bisettelser, likevel 200 personer hvor alle fremmøtte sitter i fastmonterte seter

d.)    Maksimum 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Og medfører følgende forbud og anbefalinger

* Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement (200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter). 

* En anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar. 

* At små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere unntaksvis kan gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (dette kan f.eks være dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste). 

Vi vil også minne om at det i flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner. 

Myndighetene anbefalinger «Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter». På denne bakgrunn anbefaler også Norges Kristne Råd at alle aktiviteter for barn og unge til og med 18. januar utsettes.

 

Råd om julefeiring i kirken

Fra Norges Kristne Råd (NKR) onsdag 9. desember:

Regjeringen har foretatt en midlertidig endring av Covid-19-forskriften med tanke på kirkelige arrangementer i julen. Forskriften gjelder fram til 15. januar 2021.

Følgende endringer er gjort:

 • Kirkevandringer er innført som en ny arrangementskategori.
 • Kirkevandring kan gjennomføres ved at det til enhver tid er maksimalt 50 personer besøkende inne i kirkerommet og forsamlingen suksessivt byttes ut ved at nye slipper inn etter hvert som andre forlater kirkerommet.
 • Kor, musikere, vaktpersonale og andre som er engasjert av arrangør av gudstjeneste eller kirkevandring regnes ikke med i deltakerantallet. Disse skal holde minst to meters avstand til forsamlingen forøvrig gjennom hele arrangementet. Dersom en slik avstand ikke kan opprettholdes regnes disse inn i maksimalt deltakerantall på 50.

Utover dette har Helsedirektoratet også kommet med råd om at det ved fellessang innendørs bør være minst 2 meters avstand mellom de syngende, så fremt disse ikke tilhører samme husstand.

🔗 Les mer på Helsedirektoretet sine nettsider

For å bidra til en trygg julefeiring har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet følgende nasjonale smittevernråd for kirkevandringer og fremføring av korsang:

 • Ifølge covid-19-forskriften er kirkevandringer definert som et arrangement. Det er tillatt med inntil 50 personer i kirken av gangen, og det er tillatt at nye deltagere kontinuerlig slippes inn når andre går ut. Merk at enkelte steder i landet gjelder strengere regler lokalt.
 • Det er tillatt med fremføring av sang og musikk under kirkevandringen.
 • Personer som arrangøren har bedt om å fremføre korsang kan være tilstede i tillegg til de 50, forutsatt at de holder minst to meters avstand til øvrig publikum under hele arrangementet. Denne regelen gjelder frem til og med 15. januar 2021.
 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.

Smittevernråd

Smittevernrådene for kirkevandring og korsang bygger på de samme prinsippene som for andre arrangementer.
🔗 Gå til Folkehelseinstituttets nettside for arrangementer, samlinger og aktiviteter

 • Syke personer skal ikke delta, selv med milde symptomer. Gi informasjon på forhånd til deltakere og oppdragstagere om at personer som mistenker at de kan være syke med det nye koronaviruset ikke skal komme.
 • Kirkerommet må være stort nok til at deltagere, som ikke er fra samme husstand, kan holde minst 1 meters avstand under hele vandringen. Som en tommelfingerregel kan man beregne 4 m2 per person.
 • Hvis deltagerne skal synge, bør de holde 2 meters avstand til andre som ikke er fra samme husstand.
 • Korister bør holde minst 2 meter avstand mellom hverandre og de skal holde minst 2 meter avstand til publikum.
 • Vandringen bør hvis mulig være enveiskjørt, med en inngang og en annen utgang for å unngå trengsel. Pass på områder der personer kan tenkes å samle seg, slik som ved sted for lystenning. Arrangør må også sikre at det ikke blir trengsel utenfor kirken av personer som venter på tur til å komme inn.
 • For å unngå trengsel kan vandringen gå over noe tid, og personer oppfordres til å legge tidspunkt for vandringen spredt i tid.
 • Begrens antallet sang – og musikkutøvere som trenger å være til stede.
 • Arrangør bør vurdere risiko for tilstrømning av store folkemengder, og om dette vil innebære en smitterisiko med trengsel utenfor kirken.
 • Arrangør bør vurdere hvor mange vakter og andre oppdragstagere som er nødvendig slik at smitteverntiltak blir ivaretatt.
 • Det bør være gode muligheter for å bruke hånddesinfeksjonsmiddel ved inngangen, ved steder der man tar på gjenstander (for eksempel ved lystenning) og ellers ved behov.
 • Ved eventuell utdeling av mat og drikke, må man passe på avstand og opprettholde god håndhygiene.
 • Det bør sikres godt renhold, særlig på hyppig berørte kontaktpunkter og på toaletter hvis aktuelt.
 • Smitterisikoen kan være større i rom med dårlig ventilasjon. Det er tilstrekkelig med vanlig ventilasjon som til daglig brukes for bygget. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og under arrangementet f.eks. hver halve time.
 • Det må etableres et system for registrering av kontaktinformasjon for evt. smittesporing i ettertid. Dette kan for eksempel gjøres ved at personer som ankommer kirken desinfiserer eller vasker sine hender, og skriver navn, kontaktinformasjon og tidspunkt i en loggbok. Opplysningene skal oppbevares i 14 dager.

Særskilte råd for kor og musikere

Nasjonale og lokale råd

Dette er de nasjonale rådene for kirkevandringer og korsang. Kommunene kan vedta strengere råd lokalt. Sjekk derfor alltid om din kommune har egne råd i tillegg til de nasjonale.

Oppdatert informasjon fra Norges Kristne Råd

Fra Norges Kristne Råd (NKR) fredag 27. november: 

Norges Kristne Råd (NKR ) har hatt møter med Helsedirektør Bjørn Guldvog og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Der ble det bestemt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Den norske kirke (Dnk), Norges Kristne Råd (NKR), Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet (Hdir) og Barne- og familiedepartementet (BFD). Fra NKR har Erhard Hermansen og Ingunn Ulfsten møtt på disse møtene.

Signalene frem mot jul er veldig tydelige: 

 • Antallskravet på 50 vil bestå. Husk 1 meter fra skulder til skulder (dette vil ofte kreve to seter mellom personer som ikke er i samme husstand).
 • Antall personer som kan regnes som medvirkende/arrangør (og som kommer i tillegg til antallskravet på 50) er ikke definert, så NKR viser her til sin veileder (punkt 3.1.4).
  Et eksempel: Et barnekor som etter å ha sunget setter seg i publikum (f.eks sammen med familien) kan ikke regnes som medvirkende. Disse vil derfor være inkludert i antallet på 50. Dette er i henhold til NKR sin veileder, som viser at publikum og medvirkende skal være adskilt under og før/etter gudstjenesten/arrangementet.
 • Antall personer som kan samles på utendørsarrangement (flere planlegger dette som alternativ til gudstjenesten i kirken) er 200. Også her gjelder reglene for offentlige arrangement (med hensyn til avstand, registrering mm).
 • Ved fellessang vil det være behov for å øke avstanden. Kan man ikke øke avstanden bør fellessangen ikke gjennomføres.
 • Det er ikke gjort avgrensninger i antall personer tilstede ved streaming ut over det generelle antallet for gjennomføring av arrangement (Pr. nå 50 + medvirkende). Merk at enkelte kommuner kan ha strengere tiltak enn det som ligger i nasjonale.
 • Pass på at det ikke skjer mingling på vei inn og ut av gudstjenestene. Et hovedanliggende for myndighetene er å unngå sosial kontakt i tilknytning til gudstjenester og andre offentlige arrangement.

Merk dere også det som står i innlendingen til smittevernveilederne:
"Denne veilederen er basert på de nasjonale smittevernreglene. Kommuner kan dersom smittesituasjonen krever det, innføre skjerpede regler. Det er derfor viktig at lokale kirker og menigheter følger med på og innretter seg etter lokale reguleringer og tiltak. Kommunale myndigheter har ikke anledning til å innføre regler som er mer liberale enn de nasjonale reglene, bare motsatt."

Ellers har spørsmålet om «fastmonterte stoler» og den forskjellsbehandlingen som vi erfarer mellom kino/konsertsaler og kirkene vært oppe i alle møter. Pr. nå har vi ikke fått noen signaler om endringer ift. den fortolkningen som nå ligger til grunn fra regjerningen. (NKR)

Oppdatert smittevernveileder fra Norges Kristne Råd

Fra Norges Kristne Råd (NKR) søndag 8. november:

"Det har vært mye forvirring rundt begrepet «fastmonterte seter». Fredag kveld leverte FHI og Helsedirektoratet sin tolkning til Helse- og omsorgsdepartementet og i går forelå endringene i covid19 forskriften. Dere vil gjennom media se at vi har problematisert tolkningen av «fastmonterte seter» og begrunnelsen som er gitt, men pr. nå er det dette vi må forholde oss til."

På bakgrunn av dette har NKR oppdatert smittevernveilederne for både gudstjenester/kirkelige handlinger og aktiviteter for barn og unge.

🔗 Se oppdatert veileder på Norges Kristne Råd sine nettsider.

Oppdatering fra Frikirken angående smittesituasjonen i Norge

Vi opplever et økende smittetrykk mange steder i Norge, og det er helt nødvendig at vi som kirke er med og gjør vårt for å få stoppet dette. Vi vil derfor sterkt oppfordre til å redusere antall arrangementer til et nødvendig minimum ut november måned. Dette må vurderes og besluttes lokalt ut ifra lokalt smittetrykk.

Etter nye endringer i forordningen om covid-19 den 6. november, ønsker vi å gi følgende anbefalinger og presiseringer for våre menigheter:

Dette kommer frem i den nye forordningen og må derfor følges i alle våre menigheter:
• Maks 50 deltakere på Gudstjeneste og andre arrangementer, dersom kirken ikke har fastmonterte stoler, jmfr regjeringens definisjon.
• Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord o.l. i leide/lånte lokaler.
• Oversikt over deltakere skal nå oppbevares i 14 dager.
• I tillegg minner vi om at lokale retningslinjer skal følges.

Våre anbefalinger:
• Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med vipps e.l. Dette må likevel vurderes lokalt og ut fra den lokale smittesituasjonen.
• Myndighetene fraråder unødvendige innenlandsreiser. Vi ber derfor om at man vurderer grundig viktigheten av reiser/arrangementer før man gjennomfører dette.
• Vi oppfordres til å holde oss mest mulig hjemme. Derfor vil vi også be om at man reduserer antall arrangement i våre menigheter.
• Dersom det er mulig å digitalisere tilbudet for unge i menigheten anbefaler vi det. (Se tips til smittefrie samlinger på FriBU sine nettsider.) Om dette ikke er praktisk mulig, kan man gjennomføre samlingen dersom retningslinjene fra nasjonale og lokale myndigheter kan følges.
Arrangement som likevel gjennomføres, må følge smittevernveiledningen fra NKR.

Spesielt om fastmonterte seter:
Dette er regjeringens tolkning, hentet fra regjeringen.no den 06.11.20.

Regnes benker som fastmonterte seter?
Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker, selv om de er fastmontert i gulvet. Det betyr at i lokaler hvor det er benker, for eksempel kirker og idrettshaller, vil det kunne være maksimalt 50 personer og det må være minst 1 meter avstand mellom personene i setene i alle retninger.

Regnes stoler som er hektet fast i hverandre som fastmonterte seter?
Nei, setene må være fastmonterte på en slik måte at publikum ikke kan hekte dem fra hverandre og flytte på dem for at de skal regnes som fastmonterte seter. Det betyr at i lokaler hvor det er stoler som er hektet fast i hverandre, vil det kunne være maksimalt 50 personer.

Kriseteamet i Frikirken

Synodeformann Jarle Skullerud presiserer den 07.11.20.:
- Mitt hovedanliggende er fortsatt at det er bedre å være litt for restriktive enn litt for lite restriktive i vår tolkning av regelverket. Dette handler fortsatt om å bidra til at færrest mulig mennesker blir alvorlig syke. Jeg har full tillit til at dere kan gjøre gode valg i den enkelte menighet, i samråd/forståelse med lokale myndigheter. Guds fred!

Oversikt over nasjonale tiltak

Regjeringen har lagt ut en infografikk med oversikt over nasjonale tiltak som gjelder fra 5. november.

🔗 Se regjeringens nettside.

Hva betyr "fastemonterte seter"?

Norges Kristne Råd presiserer (5. november 2020):

Vi får nå mange henvendelser knyttet til forståelsen av «fastmonterte seter» som ble formidlet under dagens pressekonferanse. Vi vil derfor presisere:  Regjeringen har ikke kommet med endringer i Covid-19-forskriften som berører gudstjenestevirksomhet. Her gjelder fortsatt maksimumsantallet på innendørs arrangementer: 200 personer utenom arrangørens medarbeidere for gjennomføring av arrangementet. Forutsetningen er at deltakerne sitter på faste plasser og ellers overholder forskriftens avstandsreguleringer. Enkelte opplever en uklarhet omkring bruken av begrepet «Fastmonterte seter». Dette begrepet refererer til Covid-19-forskriftense regulering av utendørs arrangementer der flere enn 200 personer er til stede.

Dette har også Helsedirektoratet bekreftet i dag. Hensikten med fastmonterte stoler (les: faste plasser/anviste plasser) er å unngå at folk flytter rundt.

Råd om nattverdsfeiring

Frikirkens kriseteam kommer med denne anbefalingen til feiring av nattverd:

1. Feire nattverden til slutt i gudstjenesten, og la nattverdutdelingen skje på vei ut av kirkehuset. Etter innstiftelsen og like før utdelingen lyses velsignelsen og fredshilsen sies til menigheten. 
 
2. Ha stasjoner for utdeling ved utgangene. Anvis hvor man skal gå, og i hvilken rekkefølge. De som sitter bakerst begynner. En person har ansvar for å gi beskjed til neste rad som skal få gå til nattverd. 
 
3. Ha god avstand mellom utdelingsstasjoner. På hver stasjon settes et bord der man klargjør engangsbegre med oblater oppi. Lag god avstand mellom begrene. En utdeler står bak bordet og sier "Kristi kropp, gitt for deg". En meter fra står en annen utdeler med munnbind. Denne heller vin i begeret, og sier "Kristi blod, utøst for deg". Begrene kastes i en avfallsbøtte, før folk forlater kirken gjennom anvist utgang.
 
🔗 Se også "Anbefaling til nattverd i hjemmene"

Norges kristne råd med ny Covid-19 veileder

kun-logoDet er viktige oppdateringer i NKR sin veileder for gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Myndighetene har 26. oktober kommet med nye smittevernråd og restriksjoner. Norges Kristne Råd har etter dette gjort noen endringer i smittevernveielederen sin:

 • Presisert at en gudstjeneste er et offentlig arrangement som kan ha inntil 200 deltakere – forutsatt at avstandskravene overholdes. Veilederen er basert på nasjonale reguleringer og råd. Den enkelte arrangør må være oppmerksom på eventuelle strengere lokale tiltak.
 • Presisert at faste stoler er stoler som er plassert i rekke og ikke flyttes på i løpet av gudstjenesten. NKR anbefaler at arrangørene har møteverter som leder deltakerne til anviste plasser med minimum ett sete mellom husstander.
 • Anbefalt at arrangørene sørger for at gudstjenestedeltakerne forlater kirkesalen og kirkebygningen på en ordnet måte uten opphopning av deltakere i gang eller foajé.  
 • Anbefalt at kirker og menigheter vurderer nøye nødvendigheten av kirkekaffe og servering, siden det gjør det vanskelig å overholde avstandsreglene.

Frikirkens kriseteam ber menighetene om å følge denne smittevernveiledningen.

🔗 Se fullstendig veileder på Norges Kristne råds nettsider.

To nyttige ressurser

kun-logoI en e-post til medlemskirkene, minner generalsekretær Erhard Hermansen om å praktisere smittevernveilederne. Norges Kristne Råd deler også to ressurser det kan være nyttig for Frikirkens menigheter å se nærmere på.

Den ene er en «Risikovurdering av arrangementer» utarbeidet av Metodistkirken. Den kan brukes i vurderingen av om et arrangement kan gjennomføres.

Den andre er en tipsliste utarbeidet av Misjonskirken Ung, "10 tips for trygge og smittefrie samlinger for barn og unge". Førstetipset er Gjennomfør når du kan. "Gjør du jobben med forebyggende tiltak for godt smittevern i forkant kan du gjennomføre aktiviteter og samlinger for barn og unge med god samvittighet." Tipslisten kan lastes ned fra Norges Kristne Råds nettside.

🔗 Gå til Norges Kristne Råds nettside med koronainformasjon

Tips til Frikirkens arbeidstakere og arbeidsgivere

Arbeidsgivere rådes til å oppsøke Virkes nettsider. Der finner man nyttig informasjon som raskt blir oppdatert ettersom nye regler og retningslinjer kommer til. 

🔗 Lenke til Virkes nettside

Behov for fleksibilitet

Ansatte skal fortsatt jobbe det antallet timer de skal iht. stillingsprosenten de er ansatt i. Mange vil imidlertid ha behov for fleksibilitet for å få kabalen til å gå opp. Noen har barn som er hjemme fra barnehage/skole, og noen har familiemedlemmer som trenger ekstra oppfølging. Gjensidig fleksibilitet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er nødvendig i denne unntakstilstanden. Ansatte med barn under 12 år kan ha behov for omsorgsdager i forbindelse med at barnehager/skoler er stengt. NAV har god informasjon om dette.

🔗 Gå til NAVs informasjon om omsorgsdager

Tett dialog

Frikirkens hovedkontor oppfordrer til tett dialog mellom arbeidsgivere og ansatte i menighetene under koronaepidemien. Snakk sammen om hvordan jobbene skal gjøres, hva som skal prioriteres og hvordan menigheten og menighetsmedlemmene skal følges opp. Situasjonen gir mange utfordringer, men den skaper også et mulighetsrom, internt i menigheten og utad i lokalsamfunnet. Mange kan få jobbet med ting som det ellers er vanskelig å finne nok tid til, enten det er strategisk arbeid eller konkrete oppgaver som f.eks. rutiner for HMS, personvern og arkivering.

Mange menigheter i Frikirken jobber annerledes og kreativt nå. Hovedkontoret mottar gjerne gode ideer som vi kan videreformidle til de andre menighetene.

🔗 Send oss e-post med tips

Redusert arbeidstid eller pålagt arbeid

Dersom noen ønsker redusert arbeidstid i en periode, kan man søke arbeidsgiver om det. For øvrig kan arbeidsgiver pålegge ansatte arbeidsoppgaver som man normalt ikke har, samt kreve presserende oppgaver utført utenom ordinær arbeidstid. Dette faller innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Permittering av ansatte

Som arbeidsgivere har vi et ansvar for å forsøke å legge til rette, slik at våre ansatte fortsatt kan stå i jobb, helt eller delvis. Eldsterådene må gjøre nøye overveielser før man eventuelt går til permitteringer. Dersom menigheten ikke kan sysselsette den/de ansatte på en økonomisk forsvarlig måte, eller menigheten i så stor grad mister inntektene at man ikke lenger kan bære lønnskostnadene, er permitteringer kanskje eneste løsning. Se Virkes nettsider for viktig og nødvendig informasjon. Simployer (tidligere Infotjenester) har også nyttig informasjon.

🔗 Lenke til Virkes informasjon om permittering
🔗 Lenke til Simployers side om permittering.

Brev fra synodeformennene, 13. mars 2020

Kjære menigheter og hver enkelt i Frikirken

Nå er landet vårt satt i en helt spesiell situasjon, der vi som menigheter og enkeltpersoner står sammen med andre samfunnsaktører i den store dugnaden for å forhindre at koronaviruset brer seg, og at mennesker i risikosonen blir smittet.

🔗 Last ned hele brevet som pdf.