Mva-kompensasjon

Ordningen med mva-kompensasjon er forankret i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner med regionale og lokale ledd. Frikirkens hovedkontor søker på vegne av Frikirkens menigheter, presbyterier, leirsteder og FriBU. Frikirken bruker forenklet modell.
Frist for å innlevere søknad til Frikirkens hovedkontor er 15. mai 2020.

Krav om registrering av lokalledd i Frivillighetsregisteret

Det er et krav at alle lokallag som leverer egen søknad må være registrert i Frivillighetsregisteret.
Registrering gjøres på Brønnøysundregistrenes nettside.
Lokallaget må være registrert i Enhetsregisteret (og ha eget organisasjonsnummer) for å kunne registrere seg.

🔗 Gå til registreringsside for Frivillighetsregisteret.

Søknad

Grunnlaget som skal fylles ut i søknadsskjemaet tar utgangspunkt i totale driftsutgifter i signert og revidert regnskap. Fra de totale driftsutgiftene skal det gjøres fradrag for kostnader som faller utenfor ordningen:

 • forhold som ikke gjelder den frivillige eller den ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten
 • ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader 
 • avskrivninger på aktiverte kostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom
 • drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie.  Merk: Nytt i år er at dette også omfatter utleie internt i organisasjonen.

Disse fradragspostene er listet i rapporteringsskjemaene.

Hva kan dere få refundert?

Tildelingen som gjøres av Lotteri- og stiftelsestilsynet i desember 2020 bestemmes ut fra

 • Søknadsgrunnlaget, som utgjør driftskostnadene fra revidert regnskap etter eventuelle pliktige avgrensninger og fradrag.
 • Søknadsbeløpet, som utgjør 8% av søknadsgrunnlaget (inntil 5 mill. og 6% av søknadsgrunnlag over 5 mill).
 • Avkorting, som ved forrige tildeling var 25,45% av godkjent søknadsbeløp (lik for alle).
 • Administrasjonstilskudd på 1% av tildelt beløp, som tilfaller Frikirken sentralt for arbeidet med søknaden.

🔗 Lenke til Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside om tilskuddsordningen.

Frist for innsending av skjema og årsregnskap 2019

Lokalledd fyller ut ett av skjemaene nedenfor og oversender til Frikirkens hovedkontor på epost innen 15. mai 2020. Vedlagt må også følge signert og revidert årsregnskap for 2019.

Lokalledd med driftskostnader under 5 mill

Benytt Word-skjemaet nedenfor. Husk å påføre organisasjonsnummer og juridisk navn. Menigheter som har under 5 millioner i totale driftskostnader skal levere revidert regnskap, og kan bruke valgt revisor.

🔗 Last ned Word-skjema
📧 Send søknad på e-post til [email protected]

For lokalledd med driftskostnader over 5 mill:

Lokalledd med driftskostnader over 5 mill benytter Excel-skjema pga evt fradragsposter i feltene J14-M14. Disse aktiveres dersom beløpet i felt D14 overstiger 5 mill. Følgende fradrag skal gjøres:

 • kontantoverføring til egen organisasjon og samarbeidspartnere i utlandet
 • lønnskostnader knyttet til personell stasjonert i utlandet som ikke er omfattet av punktet om utenlandsoverføringer
 • driftskostnader knyttet til evt avgiftspliktig del av virksomheten. Her skal totale kostnader knyttet til den avgiftspliktige delen trekkes ut, ikke bare grunnlaget for mva fra momsoppgavene. 
 • overføringer til andre organisasjoner som kan søke momskompensasjon, og mellom ledd i samme organisasjon

For lokalledd som har over 5 mill. kroner i totale driftskostnader kreves at regnskapet er revidert av registrert revisor. For disse kreves i tillegg egen revisorrapport for søknadsdokumentasjonen. 
Revisjonsberetningen og revisorrapporten sendes sammen med regnskap og utfylt rapporteringsskjema.

🔗 Last ned Excel-skjema
📧 Send søknad på e-post til [email protected]

Utbetaling

Utbetalingen skjer så raskt Frikirken mottar midlene fra lotteri- og stiftelsestilsynet. Normalt i desember.