Momskompensasjon

Ordningen med momskompensasjon er forankret i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner med regionale og lokale ledd. Frikirkens hovedkontor søker på vegne av Frikirkens menigheter, presbyterier, leirsteder og FriBU. Frikirken bruker forenklet modell. Frist for å innlevere søknad til Frikirkens hovedkontor er 15. mai 2024.

Krav om registrering av lokalledd i Frivillighetsregisteret

Det er et krav at alle lokallag som leverer egen søknad må være registrert i Frivillighetsregisteret.
Registrering gjøres på Brønnøysundregistrenes nettside.
Lokallaget må være registrert i Enhetsregisteret (og ha eget organisasjonsnummer) for å kunne registrere seg.

Gå til registreringsside for Frivillighetsregisteret.

Les Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner fra lovdata.no (åpnes i nytt vindu)

Søknad

Grunnlaget som skal fylles ut i søknadsskjemaet tar utgangspunkt i totale driftsutgifter i signert og revidert regnskap. Fra de totale driftsutgiftene skal det gjøres fradrag for kostnader som faller utenfor ordningen:

 • forhold som ikke gjelder den frivillige eller den ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten
 • ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader 
 • avskrivninger på aktiverte kostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom
 • drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie. 

Disse fradragspostene er listet i rapporteringsskjemaene.

Last ned Regler og veiledning

Frist for innsending av skjema og årsregnskap 2023

Lokalledd fyller ut ett av skjemaene nedenfor og oversender til Frikirkens hovedkontor på epost innen 15. mai 2024. Vedlagt må også følge signert og revidert årsregnskap for 2023.

Lokalledd med driftskostnader under 5 mill

Benytt Excel-skjemaet nedenfor. Husk å påføre organisasjonsnummer og juridisk navn. Menigheter som har under 5 millioner i totale driftskostnader skal i tillegg til skjemaet levere:

 • Signert årsregnskap (kun ett samlet regnskap pr org.nr signert av styret eller tilsvarende organ)
 • Signert revisjonsberetning (kan bruke valgt revisor)
 • Årsmelding (om dere har)
 • Beregning og evt. forklaringer på alle avgrensninger og eventuelle fradrag i søknaden.

Last ned Excel-skjema
📧 Send søknad på e-post til [email protected]

For lokalledd med driftskostnader over 5 mill:

Lokalledd med driftskostnader over 5 mill benytter Excel-skjema pga evt fradragsposter i feltene J14-M14. Disse aktiveres dersom beløpet i felt D14 overstiger 5 mill. Følgende fradrag skal gjøres:

 • kontantoverføring til egen organisasjon og samarbeidspartnere i utlandet
 • lønnskostnader knyttet til personell stasjonert i utlandet som ikke er omfattet av punktet om utenlandsoverføringer
 • driftskostnader knyttet til evt avgiftspliktig del av virksomheten. Her skal totale kostnader knyttet til den avgiftspliktige delen trekkes ut, ikke bare grunnlaget for mva fra momsoppgavene. 
 • overføringer til andre organisasjoner som kan søke momskompensasjon, og mellom ledd i samme organisasjon

For lokalledd som har over 5 mill. kroner i totale driftskostnader skal det i tillegg til skjemaet leveres: 

 • Signert årsregnskap (kun ett samlet regnskap pr org.nr signert av styret eller tilsvarende organ)
 • Signert revisjonsberetning (av registrert revisor)
 • Egen revisorrapport for søknadsdokumentasjonen.(av registrert revisor)
 • Årsmelding (om dere har)
 • Beregning og evt. forklaringer på alle avgrensninger og eventuelle fradrag i søknaden.

Last ned Excel-skjema
📧 Send søknad på e-post til [email protected]

Hva kan dere få refundert?

Tildelingen som gjøres av Lotteri- og stiftelsestilsynet i desember 2024 bestemmes ut fra

 • Søknadsgrunnlaget, som utgjør driftskostnadene fra revidert regnskap etter eventuelle pliktige avgrensninger og fradrag.
 • Søknadsbeløpet, som utgjør 8% av søknadsgrunnlaget (inntil 5 mill. og 6% av søknadsgrunnlag over 5 mill).
 • Avkorting av beløpet, som ved forrige tildeling var 25,45% av godkjent søknadsbeløp (lik for alle).
 • Administrasjonstilskudd på 1% av tildelt beløp trekkes fra og tilfaller Frikirken sentralt for arbeidet med søknaden.

Lenke til Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside om tilskuddsordningen.

Utbetaling

Utbetalingen skjer så raskt Frikirken mottar midlene fra lotteri- og stiftelsestilsynet. Normalt i desember.