Spørsmål & svar

Hvorfor heter det Frikirken?

Fordi kirkesamfunnet ble startet for å være noe litt annerledes enn det som den gangen ble kalt "statskirken" (Den norske Kirke). Folkene som startet Frikirken i 1877, ville ha noe som var fri fra staten – derfor navnet.

Hva er Frikirken?

Den Evangelisk Lutherske Frikirke (til vanlig kalt Frikirken) er et norsk kirkesamfunn. I likhet med blant annet Den norske kirke er vi en evangelisk-luthersk kirke, men Frikirken har en annen kirkeordning (organisering), der trossamfunnet ledes av det som kalles en synode (generalforsamling) som består av utsendinger fra alle menighetene. Synoden møtes hvert 3.år, og velger et styre – synodestyret. Synodestyret leder kirkesamfunnet mellom synodemøtene.

🔗 Les mer om kirkeordningen under «Kirkelig struktur».

Hvor mange medlemmer har Frikirken?

Den Evangelisk Lutherske Frikirke har i 2021 om lag 21.500 medlemmer fordelt på litt over 80 menigheter.

Hvordan er Frikirkens menigheter organisert?

Frikirkens menigheter ledes av pastor og eldsteråd, som er ordinert til denne tjenesten. Menigheten innsetter også diakoner, som har et særlig ansvar for omsorgsoppgaver og praktiske tjenester. Eldsteråd og diakonråd utgjør menighetsrådet. 

Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ, og består av alle medlemmer med stemmerett. Alle som er døpt med en kristen dåp, kan opptas som medlemmer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Alle som døpes i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, anses som medlemmer i kirken. Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøtet, kan oppnå dette etter fylte 15 år. De må bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, og det må ikke være noe i lære eller liv som strider mot den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Hva gjør Frikirken?

Frikirkens menigheter har ulike aktiviteter for barn, ungdom, voksne, og med sin hovedsamling på søndag – som er gudstjenesten.

I tillegg driver Frikirken misjonsarbeid, som er å fortelle folk i andre land om Jesus. Frikirkens misjonsarbeid er i land og blant folkeslag som har hørt minst om Jesus, og Frikirkens misjonsarbeid drives i nært samarbeid med lokale kirker og organisasjoner i Midt-Østen, Afrika og Asia.

🔗 Les mer på misjonssidene.

Hvordan praktiseres dåp i Frikirken?

Frikirken har et luthersk dåpssyn, og praktiserer barnedåp. Samtidig er det ingen aldersgrense for dåp. Frikirken mener at dåp og tro hører sammen, og at barn er kvalifisert til dåp på lik linje med voksne som kan uttrykke sin tro. Frikirken døper altså spedbarn dersom familien tror på Jesus og lærer barna det samme. Frikirken praktiserer ikke gjendåp.

Hva mener Frikirken om homofili?

Frikirken lærer at alle mennesker er skapt i Guds bilde, og er elsket av Gud; uavhengig av seksuell legning eller orientering. Vi tror likevel at ekteskapet er ment å være mellom én mann og én kvinne, og vi anser derfor homofilt samliv som uforenlig med Guds ord.

Hva mener Frikirken om abort?

Frikirken mener at hvert menneske er skapt av Gud, og at menneskelivet fra befruktning til en naturlig død bør vernes. 

Hva mener Frikirken om ordinasjon av kvinner?

Frikirken har ordinasjon av kvinner til pastorer og eldste. Det er den enkelte menighet som kaller personer til eldste og pastorer, og det er dermed den enkelte menighet som velger om de vil ha en kvinne eller mann. Selv om Frikirken har ordinasjon av kvinner, så er det av teologiske årsaker ikke alle menigheter som vil tillate det.