Spørsmål & svar

Hva er Frikirken?

Den Evangelisk Lutherske Frikirke (til vanlig kalt Frikirken) er et norsk trossamfunn basert på protestantisk kristendom. (Protestantisk er en samlebetegnelse på den form for kristendom som vokste fram etter reformasjonen på 1500-tallet). I likhet med Den norske kirke er vi en evangelisk-luthersk kirke. Men Frikirken har en annen kirkeordning, der trossamfunnet ledes av en synode (generalforsamling) som består av utsendinger fra alle menighetene.

🔗 Les mer om kirkeordningen under "Kirkelig struktur".

Hva innebærer det at Frikirken er en fri kirke?

Frikirken er fri til selv å bestemme i alle kirkelige spørsmål. Denne friheten innebærer imidlertid et ansvar, både åndelig og praktisk.

Når ble Frikirken etablert?

Frikirkens første menighet ble stiftet i Moss i 1877. Deretter fulgte menighetene i Arendal, Risør, Halden og Oslo.

Hvor mange medlemmer har Frikirken?

Den Evangelisk Lutherske Frikirke har i 2018 om lag 21.500 medlemmer.

Hvordan er Frikirkens menigheter organisert?

Frikirkens menigheter ledes av pastor og eldsteråd. De eldste ordineres til denne tjenesten. Diakontjenesten omfatter oppgaver i kirken hvor det ikke behøves ordinasjon slik som diakoni og økonomi. Eldsteråd og diakonråd utgjør menighetsrådet. Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ. Alle som er døpt med en kristen dåp, kan opptas som medlemmer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Alle som døpes i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, anses som medlemmer i kirken. Menigheten plikter å legge til rette for at disse får opplæring i den kristne tro.  Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøte, kan oppnå dette etter fylte 15 år. De må bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, og det må ikke være noe i lære eller liv som strider mot den evangelisk-lutherske bekjennelse. Eldsterådet fører samtaler med dem som ønsker stemmerett og avgjør om forutsetningene er til stede. Medlemmene føres i det kirkelige manntall, forstanderen forretter brudevigsel, døper deres barn dersom foreldrene gir erklæring om å oppdra dem i den kristne tro, og forretter ved gravferd.

Hvorfor driver Frikirken misjon?

Målet for Frikirkens misjonsarbeid er at mennesker skal komme til tro på Jesus Kristus, og at menigheter plantes. Hovedvekten ligger på å nå de minst evangeliserte folkeslagene, og Frikirkens misjonsarbeid drives i nært samarbeid med lokale kirker og organisasjoner i Midt-Østen, Afrika og Asia.

🔗 Les mer på misjonssidene.

Hvordan praktiseres dåp i Frikirken?

Frikirken har et luthersk dåpssyn. De fleste blir døpt som barn, men det er ingen aldersgrense på dåp. Frikirken mener at dåp og tro hører sammen, og at barn er kvalifisert til dåp på lik linje med voksne som kan uttrykke sin tro. Frikirken døper altså spedbarn dersom familien tror på Jesus og lærer barna det samme. Frikirken praktiserer ikke gjendåp.

Hva mener Frikirken om homofili?

Frikirken lærer at alle mennesker er skapt i Guds bilde, og er elsket av Gud. Seksuell legning eller orientering endrer ikke på dette. Vi tror likevel at ekteskapet er en Gudgitt skaperordning, ment å være mellom en mann og en kvinne, og vi anser derfor homofilt samliv som brudd imot Guds ord (Bibelen).

Hva mener Frikirken om abort?

Frikirken mener at menneskelivet fra befruktning til en naturlig død bør vernes, og er derfor ikke tilhenger av abort.

Hva mener Frikirken om ordinasjon av kvinner?

I 2005 sa Synodemøtet (Frikirkens kirkemøte) ja til å ordinere kvinner til pastorer og eldste, og siden da er en rekke kvinner ordinert til pastorer og eldste i Frikirkens menigheter. Det er imidlertid fortsatt ulike teologiske syn i Frikirken rundt dette spørsmålet.