Del 2 Forfatning og reglement

Introduksjon til temaet Frikirkens forfatning og reglement.  

I dette kurset skal vi se nærmere på noen av Frikirkens grunndokumenter.  Bekjennelsesskriftene understreker hva som forener oss, og hva vi som eldste skal lede etter.  

Frikirkens skriftsynserklæring veileder oss enda et skritt videre i hvordan vi som kirke oppfatter Guds ord.  

Forfatning og reglement veileder oss til hva som er kjernen i eldsterådets tjeneste, og viser oss hvordan roller, ansvar og myndighet er fordelt i menighet og kirkesamfunn. Samlet skal dette gi oss hjelp til forståelse av vår egen rolle som ordinerte.  

Kurset består av 4 moduler, fordelt på tre filmer. I denne første, korte modulen får du en oversikt over innholdet i kurset og hva vi ønsker med de ulike modulene.

Materiell

Frikirkens bekjennelsesskrifter

Frikirkens forfatning

Frikirkens reglement

Skrift- og kirkesynserklæringen fra 1967:68

Skriften og kirken. En uttalelse med utgangspunkt i Skrift- og kirkesynserklæringen

 

Eldsterådets ansvar

Ordinert til tjeneste med ansvar for forkynnelse, sakramentsforvaltning og bønn.

Vi skal i denne modulen starte med ordene vi ble møtt med, og løftene vi avla, da vi ble ordinert til eldstetjeneste. Videre skal vi se på bekjennelsesskriftene vår kirke bygger på, og på det skrift- og kirkesyn vår kirke står for. Noe vil du få med deg på filmen og plansjene her, noe finner du som vedlagt materiell. Kurset forutsetter at du bruker tid til lesing og refleksjon, og vårt håp er at dere bruker tid til samtale om temaet i eldsterådet. 

BekjennelsesskrifteneOrdet og Kirken. Den Evangelisk Lutherske Frikirkes skrift- og kirkesyn; Skriften og kirken. En uttalelse med utgangspunkt i Den Evangelisk Lutherske Frikirkes skrift- og kirkesynserklæring fra 1967 og 1968 

Oppgaver til refleksjon og samtale: 

 • Hvilken plass har arbeidet med Guds ord i ditt liv og i din tjeneste som eldste? 
 • Hvordan kan dere som samlet råd hjelpe hverandre til “å trengja stadig djupare inn i Den heilage skrifta og sanningane i den kristne trua”? 
 • Hvordan kan dere som eldsteråd hjelpe menighetens medlemmer til aktiv bruk av Bibelen? (Ref. Frikirkens målplan) 
 • Hva kan gjøres i deres menighet for å “legge til rette for et læringsmiljø som helt fra barneår og opp gjennom voksen alder legger til rette for trosopplæring”?  
 • I hvilken grad opplever dere de lutherske bekjennelsesskriftene som kjente og samlende i menigheten? 

 

Eldsterådets oppgaver

Hyrder og styre.

Oppgaver du ønsker de skal gjøre

Vi skal i denne modulen fokusere på Forfatning og reglement, og hva disse sier om eldsterådets ansvar og oppgaver. Sammen med ordinasjonsritualet sier disse hva som er det grunnleggende i vår tjeneste som eldste. 

Materiell

Frikirkens forfatning, med fokus på §4-9 

Frikirkens reglement, med fokus på kap. 3.1 – 3.3 

Ordinasjonsritualet nynorsk

Ordinasjonsritualet  bokmål

Oppgaver til refleksjon og samtale 

 • Hvor opplever du at tyngdepunkter ligger i din -, og ditt eldsteråd sin tjeneste? 
 • Hva innebærer det i praksis for deg som eldste at du er hyrde for menigheten? 
 • Hvordan preges eldsterådsmøtene av at det er hyrdene for flokken som samles? 
 • Ta utgangspunkt i reglementets liste over eldsterådets oppgaver, og samtal om hvor dere opplever at dere har deres tyngdepunkt. Utfordre hverandre på hvilke områder dere ønsker å øke fokuset, og hvor dere i større grad kan delegere. 
 •  Hvordan utøver dere “omsorg for medlemmenes liv og levnet gjennom bønn, rettledning og sjelesorg …»? 

 

Roller, ansvar og myndighet

Roller, ansvar og myndighet 

Vi skal i denne modulen se nærmere på roller, ansvar og myndighet i lokalmenigheten, og i kirkesamfunnet. Hva er eldsterådets ansvar og myndighet i forhold til menighetsmøte, diakonråd og ansatte?  Hva er forholdet mellom menighet, presbyterium og synode? 

Materiell 

Frikirkens forfatning, med fokus på §7-15 

Frikirkens reglement, med fokus på kap. 3.1 – 3.3 og 3.7-3.10

Oppgaver til refleksjon og samtale 

 • Hvordan kan dere som eldsteråd holde fast på deres kjernetjeneste som hyrder, og delegere flere oppgaver til andre råd, utvalg eller enkeltpersoner med ønsket kompetanse? 
 • De fleste menigheter har lagt seg til en viss deling av oppgaver mellom eldsteråd, diakonråd og arbeidsutvalg. Hvorfor har dere havnet der dere er, og hva kan gjøres annerledes? 
 • Som eldste står du i et dobbelt forhold til din pastor. Hvordan er forholdet mellom din relasjon til din pastor som din hyrde, og din relasjon til ham/henne som din ansatt? 
 • Hvordan kan dere som arbeidsgivere bidra til at deres ansatte trives, utvikles og lykkes i sin tjeneste? 
 • Hva betyr det for deg og din menighet at dere ikke bare er en selvstendig menighet, men inngår i et fellesskap av menigheter i Frikirken? 
 • Hvor bevisst er deres menighet på deres plass i kirkefelleskapet, og til de mål som menighetene sammen har satt seg som synode? 

Tilbakemelding på kursdel 2.

Vi er svært glad for at du nå har fullført den andre kursdel med tema: Frikirkens forfatning og reglement. Vi håper du har mulighet til å gi oss en kort tilbakemelding på denne kursdelen. Det vil ta deg 2-3 minutter og du finner link til tilbakemelding skjema her. Min tilbakemelding.

Gå til Del 3: Arbeidsgiveransvaret