Kirkelig struktur

Frikirken har lokale menigheter ledet av ordinerte eldste. Menighetene er samlet i en felles nasjonal organisasjon, kalt synoden. Synodestyret er valgt av synoden og leder kirkesamfunnet. Frikirkens hovedkontor tar seg av felles satsingsområder og felles administrative oppgaver. 

På denne siden finner du informasjon om disse elementene i Frikirkens oppbygging:

  • Synoden
  • Synodestyret
  • Menigheter
  • Tilsynsområder
  • Synoderådet

Frikirkens hovedkontor presenteres i eget menypunkt. Frikirkens råd og utvalg presenteres på egen side.

Medarbeiderne ved Frikirkens hovedkontor
Frikirkens råd og utvalg

Synodestyret

Synodestyret leder kirkesamfunnet. Det har sju medlemmer som velges av det ordinære synodemøtet. Formannen velges blant kirkens ordinerte. Nestformannen og ett styremedlem velges blant forstanderne, de øvrige styremedlemmene blant de eldste. Det velges to varamenn for forstanderne og tre varamenn for de eldste. Valgene gjelder for tre år.

Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode. 

Synodestyrets protokoller
 

Menigheter

Frikirken har menigheter ledet av eldsteråd. Menighetsmøtet er menighetens øverste beslutningsorgan.

Frikirken har mulighet for assosiert medlemsskap. I 2018 har kirkesamfunnet én assosiert menighet.

Oversikt over Frikirkens menigheter
Retningslinjer for assosiert tilknytning (pdf)

Menighetsmøtet

Menighetsmøtet er menighetens øverste beslutningsorgan og består av alle medlemmer med stemmerett.

Eldsterådet

Eldsterådet er menighetens styre og utøver ansvaret for forkynnelse, sakramentforvaltning og sjelesorg, planlegging av menighetens virksomhet og har tilsyn med virkegrenene og godkjenner ledere. Eldsterådets myndighetsområde begrenses av de saker som avgjøres i diakonråd, menighetsråd og menighetsmøte.

presbyteriekart-frikirken-2017-iau-01

Synoderådet

Synoderådet er synodens læreorgan. Det behandler læresaker oversendt av synoden eller synodestyret. Synoderådet består av synodestyret og representanter fra hvert tilsynsområde (presbyterium, se nedenfor) valgt i henhold til reglement. Synodeformannen leder synoderådet og innkaller dette etter behov og minst én gang hver synodeperiode.

Frikirken har også andre råd og utvalg.

Frikirkens råd og utvalg