Kirkelig struktur

Frikirken har lokale menigheter ledet av ordinerte eldste. Menighetene er samlet i en felles nasjonal organisasjon, kalt synoden. Synodestyret er valgt av synoden og leder kirkesamfunnet. Frikirkens hovedkontor tar seg av felles satsingsområder og felles administrative oppgaver. 

På denne siden finner du informasjon om disse elementene i Frikirkens oppbygging:

  • Synoden
  • Synodestyret
  • Menigheter
  • Tilsynsområder
  • Synoderådet

Frikirkens hovedkontor presenteres i eget menypunkt. Frikirkens råd og utvalg presenteres på egen side.

🔗 Medarbeiderne ved Frikirkens hovedkontor
🔗 Frikirkens råd og utvalg

Synoden

Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet. Den samles til synodemøte hvert tredje år og består av representanter for samtlige menigheter. Synoden har ansvar for fellesarbeidet og vedtar lover og regler for kirkesamfunnet. Det siste ordinære synodemøtet var 2.-5. november 2017. Neste synodemøte er 3.-6. juni 2021.

🔗 Frikirkens grunndokumenter
🔗 Frikirkens synodedokumenter
🔗 Forretningsorden for synodemøtet

synodestyret-2017-foto-inge-auberg
Fra venstre: Are Mikael Røiseland (3.vara eldste), Tone Moseid, Jarle Skullerud (synodeformann), Sigurd Åge Engamo, Anne Mari Schiager Topland (nestformann), Geir Nordkil, Ole Johnny Møyholm (1.vara eldste), Geir Øystein Andersen (1.vara pastor), Bjørg Rødland (2.vara eldste), Geir Langen og Bjørn Roger Stien (2.vara pastor). Øystein Samnøen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Synodestyret

Synodestyret leder kirkesamfunnet. Det har sju medlemmer som velges av det ordinære synodemøtet. Formannen velges blant kirkens ordinerte. Nestformannen og ett styremedlem velges blant forstanderne, de øvrige styremedlemmene blant de eldste. Det velges to varamenn for forstanderne og tre varamenn for de eldste. Valgene gjelder for tre år.

Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2017-2020). Ved å følge lenken under, kan du starte abonnement på hans nyhetsbrev. 

🔗 Synodestyrets protokoller
🔗 Abonnér på synodeformannens nyhetsbrev

Menigheter

Frikirken har menigheter ledet av eldsteråd. Menighetsmøtet er menighetens øverste beslutningsorgan.

Frikirken har mulighet for assosiert medlemsskap. I 2018 har kirkesamfunnet én assosiert menighet.

🔗 Oversikt over Frikirkens menigheter
🔗 Retningslinjer for assosiert tilknytning (pdf)

Menighetsmøtet

Menighetsmøtet er menighetens øverste beslutningsorgan og består av alle medlemmer med stemmerett.

Eldsterådet

Eldsterådet er menighetens styre og utøver ansvaret for forkynnelse, sakramentforvaltning og sjelesorg, planlegging av menighetens virksomhet og har tilsyn med virkegrenene og godkjenner ledere. Eldsterådets myndighetsområde begrenses av de saker som avgjøres i diakonråd, menighetsråd og menighetsmøte.

presbyteriekart-frikirken-2017-iau-01

Synoderådet

Synoderådet er synodens læreorgan. Det behandler læresaker oversendt av synoden eller synodestyret. Synoderådet består av synodestyret og representanter fra hvert tilsynsområde (presbyterium, se nedenfor) valgt i henhold til reglement. Synodeformannen leder synoderådet og innkaller dette etter behov og minst én gang hver synodeperiode.

Frikirken har også andre råd og utvalg.

🔗 Frikirkens råd og utvalg