Kirkelig struktur

Frikirken består av lokale menigheter ledet av ordinerte eldste. Menighetene er samlet i en felles nasjonal organisasjon, kalt synoden. Regionalt er menighetene samlet i fire presbyterier (tilsynsområder). Synodestyret er valgt av synoden og leder kirkesamfunnet. Frikirkens hovedkontor tar seg av felles satsingsområder og felles administrative oppgaver. 

På denne siden finner du informasjon om disse elementene i Frikirkens oppbygging:

 • Menigheter 
 • Presbyterier 
 • Synoden
 • Synodestyret 
 • Synoderådet
   

Synoden har opprettet et eget hovedkontor for kirkesamfunnet, som server menighetene og synodestyret. 

Medarbeiderne ved Frikirkens hovedkontor
Frikirkens råd og utvalg

Menigheter

 

Menighetsmøtet

Menighetsmøtet er menighetens øverste beslutningsorgan og består av alle medlemmer med stemmerett.

Eldsterådet

Eldsterådet er menighetens styre og utøver ansvaret for forkynnelse, sakramentforvaltning og sjelesorg, planlegging av menighetens virksomhet og har tilsyn med virkegrenene og godkjenner ledere. Eldsterådets myndighetsområde begrenses av de saker som avgjøres i diakonråd, menighetsråd og menighetsmøte.

Diakonrådet

Diakonrådet har ansvar for menighetens omsorgsarbeid, og for praktisk tilretteleggelse for menighetens aktivitet.

Menighetsråd

Sammen utgjør elsterådet og diakonrådet menighetsrådet.

Oversikt over Frikirkens menigheter

presbyteriekart-frikirken-2017-iau-01

Presbyterier

 Frikirken er delt inn i fire presbyterier (tilsynsområder): Nordre, Vestre, Søndre og Østre. Hvert presbyterium har eget styre, og egen tilsynsmann som har ansvar for tilsyn med menighetene i sitt område. Menighetene i presbyteriene samles hvert tredje år til presbyteriemøte. 

Presbyteriemøtet representeres av ordinerte. I forkant av møtet sendes informasjon om saker som skal behandles og hvem som står på valg, ut til menighetene og til delegatene. Noen saker er også behandlet lokalt på forhånd, da lokalmenighetene sender saker de ønsker skal behandles i presbyteriemøtet.

Saker som behandles i presbyteriemøtet:

 • Styrets handlinger (saker)
 • Tilsynsmannens handlinger og rapporter
 • Nybrottsarbeid
 • Statistikk og økonomi
 • Endringer blant ansatte, eldste og menigheter
 • Valg av styre
 • Meldte saker fra menighetene
 • Handlingsplan/målplan
 • FriBU-arbeid
 • Stevner og møter
 • Synodale saker/informasjon

Sakene behandles av komiteer i presbyteriemøtet, og legges frem i plenum til votering/godkjenning. Valgkomiteen setter sammen komiteene etter at alle delegater er meldt inn på forhånd. Valg av styre innstilles av en valgkomite valgt ved siste presbyteriemøte. Det velges blant de ordinerte i menighetene. Leder og nestleder velges i et valg, øvrige styremedlemmer i et eget valg. Varamedlemmer til styret, etter stemmetall. Valgkomite for kommende presbyteriemøte velges.

Styret i Nodre presbyterium, etter presbyteriemøtet 2023:
Leder: Raymond Lillevik, Nesna 
Nestleder: Trond Vegge, Rognan

Styremedlemmer:
Svein Kjetil Haugset, Steinkjer
Gjermund Aglen, Namsos
Stig Harald Monsen,  Rødøy
Vara 1: Kjell Hestmo, Namsos
Vara 2: Finn-Tore Eivik, Nesna
Vara 3: Lars Gøran Strømhaug, Trondheim

Styret i Østre presbyterium, etter presbyteriemøtet 2023:
Leder: Rut Stokstad Nielsen, Treungen 
Nestleder: Ole Hallvard Sveen, Stavern

Styremedlemmer:
Jon Arne Nygård, Bærum
Anne Helen Jølstad, Oslo Østre
Kjell Amund Rogn, Bamble
Vara 1: Christer Rahm, Brunlanes
Vara 2: Ellen Årøen, Porsgrunn
Vara 3: Bjørn Brekka, Skien
Vara 4: Frank Ersvik, Lørenskog

Styret i Søndre presbyterium, etter presbyteriemøtet 2023:
Leder: Glenn Austegard, Randesund                      
Nestleder: Hilde Grøthe, Kristiansand                           

Styremedlemmer:
Nils Tore Augland, Songdalen                     
Kjetil Ausland, Øvrebø                                 
Asbjørn Skåland, Flekkefjord                       
Vara 1: Alexander La Pierre, Arendal                       
Vara 2: Håvard Flå, Vågsbygd                                  
Vara 3: Kjell Rune Løvdal, Songe og Gjerstad

Styret i Vestre presbyterium, etter presbyteriemøtet 2023:
Leder: Torbjørn Stuvik Jakobsen, Klepp  
Nestleder: Håvard Hollerud, Bønes                          

Styremedlemmer:                 
Jan Magne Goksøyr, Herøy                                  
Ida Skårland, Bryne 
Kjell P. Wiik, Volda                      
Vara 1: Eli Hatlen, Ørsta                        
Vara 2: Knut Magne Dalsbø, Herøy                                   
Vara 3: Bjørnar Svellingen, Bergen          

Gå til Frikirkens reglementer
Pdf-versjon av Frikirkens reglementer
Forretningsorden for presbyteriemøtene (pdf)
Retningslinjer for tilsyn
Kontaktinfo for Frikirkens tilsynsmenn

Synodestyret

Synodestyret leder kirkesamfunnet. Det har sju medlemmer som velges av det ordinære synodemøtet. Lederen velges blant kirkens ordinerte. Nestlederen og ett styremedlem velges blant forstanderne, de øvrige styremedlemmene blant de eldste. Det velges to varamenn for forstanderne og tre varamenn for de eldste. Valgene gjelder for tre år.

Synodestyrets protokoller
 

Synoderådet

Synoderådet er synodens læreorgan. Det behandler læresaker oversendt av synoden eller synodestyret, og fatter endelig beslutning. Synoderådet består av ordinerte i synodestyret og representanter fra hvert presbyterium. Synodelederen leder synoderådet og innkaller dette etter behov og minst én gang hver synodeperiode.

Frikirkens råd og utvalg

Synodens leder