Frikirkens utvalg

I Frikirken finnes det en rekke råd, utvalg og komitéer, hvorav flere er valgt av synodemøtet. Her finner du informasjon og kontaktinformasjon.

Forfatningsutvalget

Forfatningsutvalget velges av Frikirkens synode. Forfatningsutvalget skal være et kontroll- og fortolkningsorgan i forfatningssaker. Dette innebærer at det skal vurdere hvorvidt vedtak gjort av synoden og synodestyret, presbyteriene og presbyteriestyrene, samt synoderådet, er i samsvar med Frikirkens forfatning.

Leder: Heidi Aarmo Lund
📧 Send e-post til Heidi Aarmo Lund.

Teologisk fagråd

Utvalget arbeider med teologiske spørsmål. Fagrådet består av representanter oppnevnt av synodestyret i januar 2018.

Kontakt: Anne Mari Schiager Topland, 474 69 496
📧 Send e-post til Anne Mari Schiager Topland.

Hovedkomiteen for Visjon

Komitéen har et hovedansvar for forberedelse og gjennomføring av Frikirkens sommerfestival, Visjon. Sammensetningen endres for hver festival. For 2018: Børge Greaker (leder og Visjonskonsulent), Erhard Hermansen (program), Maria Selstø Myhren (UngVisjon), Hanne Marie Skaar (Frik-festival), Harald trulsrud (camping og sikkerhet), Robert Solevåg og Hans Petter Rosvold (teknisk), Sindre Tjørsvåg (innkjøp/salg) og Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek og Inge Auberg (informasjon).

🔗 Gå til startside for Visjon på frikirken.no.

Kontakt: Børge Greaker, 934 68 143
📧 Send e-post til Børge Greaker.