Frikirkens utvalg

I Frikirken finnes det en rekke råd, utvalg og komitéer, hvorav flere er valgt av synodemøtet. Her finner du informasjon og kontaktinformasjon.

Synoderådet

Synoderådet er synodens læreorgan. Det behandler læresaker oversendt av synoden eller synodestyret. Synoderådet består av synodestyret og representanter fra hvert presbyterium, valgt i henhold til reglement. Synodeleder leder synoderådet og innkaller dette etter behov og minst én gang hver synodeperiode.

Teologisk fagråd

Utvalget arbeider med teologiske spørsmål. Fagrådet består av representanter oppnevnt av synodestyret i januar 2018.

Kontakt: Jostein Ørum, 959 96 610
Send e-post til Jostein Ørum.

Forfatningsutvalget

Forfatningsutvalget velges av Frikirkens synode. Forfatningsutvalget skal være et kontroll- og fortolkningsorgan i forfatningssaker. Dette innebærer at det skal vurdere hvorvidt vedtak gjort av synoden og synodestyret, presbyteriene og presbyteriestyrene, samt synoderådet, er i samsvar med Frikirkens forfatning.

Leder: Leif Inge Jensen
Send e-post til Leif Inge Jensen.