ill-utviklingsfondet-1920x1080 (1920x626)

Søknad til utviklingsfondet

Menigheter, presbyterier og institusjoner eid av Frikirken kan søke om støtte fra utviklingsfondet. Det er fordelingsutvalget som forvalter og tildeler støtte fra fondet.

Hvordan søke om støtte?

For å søke om støtte fra utviklingsfondet, må det fylles ut og sendes inn et standard søknadsskjema. Søknaden skal gi et så godt bilde som mulig av prosjektet (tiltaket/stillingen) det søkes om støtte til og gi overblikk over menighetens (evt. presbyteriets/institusjonens) status og økonomi. Det er kun to dokumenter som skal følge med som vedlegg: Revidert regnskap for foregående år og budsjett for prosjektet (prosjektbudsjett). 

Prosjektbudsjettet kan settes enkelt opp i et regneark. På inntektssiden må det fremkomme hvor mye det søkes om fra utviklingsfondet, menighetens egenandel og evt. andre inntekter. Kostnadene bør gjenspeile lønn/honorar, reiser/møter, utstyr og evt. annet som er relevant. 

Det kan søkes om støtte i inntil fem år. Hvis søknaden gjelder flere år, må det fremkomme i prosjektbudsjettet. Inntektene og kostandene føres da over de aktuelle kalenderårene. 

Dersom det søkes om støtte til flere prosjekter, må det sendes inn én søknad per prosjekt. Hvis flere menigheter står sammen bak en søknad, må det fremkomme tydelig i søknaden. Én menighet (avsenderen av søknaden) må stå ansvarlig for prosjektet og håndtere økonomien i det.

Klikk her for å komme til søknadsskjema (åpnes i nytt vindu)

Kriterier for tildeling

Følgende retningslinjer gjelder fra oktober 2019 (godkjent av synodestyret i sak 153/2017-2021): 

Retningslinjer for utviklingsfondet:

 1. Utviklingsfondet skal i vesentlig grad brukes til strategiske bærekraftige prosjekter med grunnlag i Frikirkens synodale og lokale strategier og handlingsplaner. 
 2. Utviklingsfondet forvaltes av fordelingsutvalget, som består av én representant fra hvert prebyteriestyre, samt presbyterienes og synodens tilsynsmenn. Utvalget velger selv leder og nestleder blant presbyterienes representanter. Daglig leder på Frikirkens hovedkontor og daglig leder i FriBU har møte- og talerett. 
 3. Fordelingsutvalget behandler søknadene og gjør vedtak om tildeling av midler fra utviklingsfondet. Tildeling og bruk av midlene bør følges nøye og evalueres opp mot strategiene for kirkesamfunnet. 
 4. Det kan søkes om midler hver høst. I særskilte tilfeller kan det også søkes om våren. Søknadsfrister bestemmes av fordelingsutvalget. 
 5. Utviklingfondet skal brukes til:
  a) Nybrottsarbeid og prosjekter med grunnlag i både lokale og synodale strategier. Det kan søkes om støtte i inntil fem år. 
  b) Lønnsmidler for menigheter som ikke selv klarer å lønne arbeidere i forhold til menighetens behov. Det kan bevilges midler for inntil fem år. 
  c) Nybygg, oppgradering, oppussing, energiøkonomiske tiltak og andre investeringer i kirkebygg eller andre bygg og eiendommer som eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke. 
 6. Menigheter, presbyterier og institusjoner eid av Frikirken kan søke. Normalt kan ikke Frikirkens hovedkontor, inkludert FriBU, søke om støtte fra utviklingsfondet. I særskilte tilfeller kan de likevel søke gjennom daglig leder på hovedkontoret. 
 7. Treårsmeldingen fra fordelingsutvalget legges fram for synoden og godkjennes av denne. 
 8. Synodestyret skal vedta endringer i retningslinjene. Fordelingsutvalget skal rådføres før vedtak gjøres.

Behandling av søknadene

Hovedfristen for søknader om støtte fra utviklingsfondet er 1. september. Søknadene behandles av fordelingsutvalget i september/oktober. Informasjon om tildelinger kunngjøres via Menighetsposten senest 1. november. 

I særskilte tilfeller kan det søkes om støtte også i vårsemesteret. Dette gjelder kun i tilfeller av ekstraordinær karakter eller for søknader som absolutt ikke kan vente til høsten. Vårens søknadsfrist kunngjøres i Menighetsposten. 

Fordelingsutvalget har vedtatt en særordning når det gjelder søknader om støtte til menighetsplanting. Slike søknader sendes til Frikirkens hovedkontor v/leder for menighetsutvikling, som innstiller overfor fordelingsutvalgets arbeidsutvalg (AU). AU vurderer søknaden og utformer forslag til vedtak som behandles av fordelingsutvalget. Særordningen gjør at det er mulig å behandle søknader om støtte til menighetsplanting raskt.