ill-utviklingsfondet-1920x1080

Søknad til utviklingsfondet

Frikirkens menigheter, presbyterier og institusjoner kan søke om støtte fra utviklingsfondet.
Søknadsfristen er 2. september.

Hvordan søke om støtte?

For å søke om støtte fra utviklingsfondet må det fylles ut et søknadsskjema. Dette skjemaet skal fylles ut og sendes inn av alle søkere. Kun søknader på dette skjemaet vil bli behandlet. All beskrivelse av prosjektet/tiltaket det søkes om støtte til skal skrives inn i skjemaet. Prosjektbeskrivelser skal ikke legges ved som vedlegg. Fatt dere i korthet.

Budsjett for prosjektet eller prosjektene det søkes om støtte til legges ved søknaden. Husk å få med i søknaden hvor mye penger det søkes om. Søker dere om støtte til flere prosjekter, må det spesifiseres hvor mye det søkes om til hvert prosjekt. Menighetens regnskap for 2018 og budsjett for 2019 legges også ved søknaden. Det kan søkes om støtte i inntil fem år.

Dersom flere menigheter står sammen bak en søknad, benyttes også dette skjemaet.

Skjemaet er tilrettelagt for søkere som ikke er menigheter.

Menigheter med fondsmidler

Søknadsskjemaet har en egen rubrikk der det skal opplyses om eventuelle fond/oppsparte midler menigheten disponerer. I utgangspunktet vil menigheter som har mye penger i fond ikke bli prioritert ved tildelingen. Men dersom menighetsmøtet ikke disponerer over fondet/midlene, for eksempel i tilfeller hvor fondet er opprettet av testamentariske gaver med øremerkede midler, kan det gjøres unntak fra regelen. Dersom fondet brukes til sparing til et planlagt byggeprosjekt eller allerede brukes til å finansiere stillinger, vil fordelingsutvalget likevel vurdere tildeling. 

Menigheter som har fondsmidler/oppsparte midler skal gjør rede for hvem som kan disponere midlene og hvilke planer som er knyttet til dem.

Kriterier for tildeling

Synodemøtet i november 2017 gjorde endringer i retningslinjene for utviklingsfondet. Retningslinjene er nå som følger:

Retningslinjer for utviklingsfondet

1. Utviklingsfondet skal i vesentlig grad brukes til strategiske bærekraftige prosjekter med grunnlag i Frikirkens synodale og lokale strategier og handlingsplaner.

2. Utviklingsfondet forvaltes av fordelingsutvalget, som består av to representanter fra styrene i hvert presbyterium og synodens to tilsynsmenn. Utvalget velger selv leder og nestleder blant presbyterienes representanter. Daglig leder på Frikirkens hovedkontor og daglig leder i FriBU har møte- og talerett.

3. Fordelingsutvalget behandler søknadene og gjør vedtak om tildeling av midler fra utviklingsfondet. Tildeling og bruk av midlene bør følges nøye og evalueres opp mot strategiene for kirkesamfunnet.

4. Det kan søkes om midler hver høst. I særskilte tilfeller kan det også søkes om våren. Søknadsfrister bestemmes av fordelingsutvalget.

5. Utviklingsfondet skal brukes til:

1. Nybrottsarbeid og prosjekter med grunnlag i både lokale og synodale strategier. Det kan søkes om støtte i inntil fem år.

2. Lønnsmidler for menigheter som ikke selv klarer å lønne arbeidere i forhold til menighetens behov. Det kan bevilges midler for inntil fem år.

3. Nybygg, oppgradering, oppussing, energiøkonomiske tiltak og andre investeringer i kirkebygg eller andre bygg og eiendommer som eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

6. Menigheter, presbyterier og institusjoner eid av Frikirken kan søke. Normalt kan ikke Frikirkens hovedkontor, inkludert FriBU, søke om støtte fra utviklingsfondet. I særskilte tilfeller kan de likevel søke gjennom daglig leder på hovedkontoret.

7. Treårsmeldingen fra fordelingsutvalget legges fram for synoden og godkjennes av denne.

8. Synodestyret skal vedta endringer i retningslinjene.

Behandling av søknadene

Prosessen videre blir slik:

  • Søknadsfrist 2. september.
  • Søknadene behandles av fordelingsutvalget 23. og 24. september.
  • Svar vil foreligge senest 1. november.

To søknadsfrister?

I særskilte tilfeller kan det søkes om støtte også om våren. Det gjelder kun i tilfeller av ekstraordinær karakter eller for søknader som absolutt ikke kan vente til høsten. Søknadsfristen for våren 2020 kunngjøres senere.