Søknad til utviklingsfondet

Frikirkens menigheter, presbyterier og institusjoner kan søke om støtte fra utviklingsfondet.
Søknadsfristen er 1. september.

Hvordan søke?

Menigheter, presbyterier og institusjoner eid av Frikirken kan søke. Søknadsskjemaet legges ut på frikirken.no hvert år medio juni.

Søknadsfristen er 1. september. Søkerne får svar på om støtte er tildelt senest i oktober.

I tillegg til hovedfristen er det en andre søknadsfrist i februar. Denne gjelder kun for søknader av ekstraordinær karakter, for inneværende år. 

Retningslinjer for utviklingsfondet

1. Utviklingsfondet skal i vesentlig grad brukes til strategiske bærekraftige prosjekter med grunnlag i Frikirkens synodale og lokale strategier og handlingsplaner.

2. Utviklingsfondet forvaltes av fordelingsutvalget, som består av to representanter fra styrene i hvert presbyterium og synodens to tilsynsmenn. Utvalget velger selv leder og nestleder blant presbyterienes representanter. Daglig leder på Frikirkens hovedkontor og daglig leder i FriBU har møte- og talerett.

3. Fordelingsutvalget behandler søknadene og gjør vedtak om tildeling av midler fra utviklingsfondet. Tildeling og bruk av midlene bør følges nøye og evalueres opp mot strategiene for kirkesamfunnet.

4. Det kan søkes om midler hver høst. I særskilte tilfeller kan det også søkes om våren. Søknadsfrister bestemmes av fordelingsutvalget.

5. Utviklingsfondet skal brukes til:

  • Nybrottsarbeid og prosjekter med grunnlag i både lokale og synodale strategier. Det kan søkes om støtte i inntil fem år.
  • Lønnsmidler for menigheter som ikke selv klarer å lønne arbeidere i forhold til menighetens behov. Det kan bevilges midler for inntil fem år.
  • Nybygg, oppgradering, oppussing, energiøkonomiske tiltak og andre investeringer i kirkebygg eller andre bygg og eiendommer som eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

6. Menigheter, presbyterier og institusjoner eid av Frikirken kan søke. Normalt kan ikke Frikirkens hovedkontor, inkludert FriBU, søke om støtte fra utviklingsfondet. I særskilte tilfeller kan de likevel søke gjennom daglig leder på hovedkontoret.

7. Treårsmeldingen fra fordelingsutvalget legges fram for synoden og godkjennes av denne.

8. Synodestyret skal vedta endringer i retningslinjene.

Bakgrunn

På synodemøtet høsten 2014 ble det vedtatt å opprette et fordelingsutvalg. Utvalget forvalter Frikirkens felles midler som er samlet i utviklingsfondet. Midler fra tidligere fond, presbyterienes skatterefusjonsmidler og midlene fra salg av Frikirkens hus er samlet i fondet. 

Fordelingsutvalget består av to representanter fra hvert av de fire presbyteriestyrene samt synodens formann og nestformann.  Leder av FriBU og daglig leder på Frikirketorget har møte- og talerett, men ikke stemmerett.