Frikirkens kriseteam informerer

Norges Kristne Råd har oppdatert informasjon og veiledning som er aktuell for Frikirkens menigheter ved inngangen til sommer og ferietid.

Artikkelen oppdateres med nyeste info fra Frikirkens kriseteam. Generelle tips og råd finnes i artikkelen "Frikirken og koronaviruset".

Den nyeste informasjonen fra Norges Kristne Råd (NKR)

Gudstjenester og kirkelige handlinger
Norges Kristne Råd oppdaterer sine veiledere regelmessig og har en egen korona-side der man finner den nyeste og beste informasjonen. Smittevernveilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger ble sist oppdatert 16. juni. Les blant annet om matservering, antall på offentlig arrangement, og mer. Her besvares også et spørsmål som stilles en del i disse dager: skal deltakere på gudstjenester fortsatt registreres? Og det skal de!

🔗 Les "Smittevernveileder" på Norges Kristne Råds nettside.
🔗 Gå til NKRs samleside om korona.
 
Sommerleir og aktiviteter for barn og unge
Når det gjelder sommerleirer viser Norges Kristne Råd til to dokumenter: Smittevernveileder for aktivitet for barn og unge (oppdatert 17. juni), og Arrangementer, samlinger og aktiviteter hos Folkehelseinstituttet (avsnittet Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet som finnes et stykke ned på siden, er mest aktuelt). Når det gjelder endringer om antall og unntak fra 1-meters regelen i forhold til aktiviteter for barn og unge, finner man oppdatert informasjon i veilederen.

🔗 Les "Smittevernveileder for aktivitet for barn og unge" hos Norges Kristne Råd.
🔗 Les "Arrangementer, samlinger og aktiviteter" hos Folkehelseinstituttet.

🔗 Les artikkelen "Frikirken og koronaviruset" med generelle råd om smittevern og råd til arbeidsgivere.

Kriseteamets informasjon 15.juni

Oppdatert forskrift om størrelsen på offentlige samlinger

I følge oppdatert Covid-19 forskrift kan det fra 15. juni arrangeres gudstjenester og andre samlinger med inntil 200 deltakere. Dessuten: Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet. Se artikkel med detaljer om de nye bestemmelsene på Folkehelseinstituttets nettside.

🔗 Gå til artikkelen Arrangementer, samlinger og aktiviteter hos Folkehelseinsituttet.

Kriseteamets informasjon 12. mai

Oppdatert smittevernveileder

Norges Kristne Råd har oppdatert smittevernveilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger pr. 12/5. Endringene gjelder pkt. 3.1.3 (om "God avstand og minst mulig kontakt mellom personer") og 4.2.2 (om "Dåp av voksne etter baptistisk form").

Det er laget en kompensasjonsordning for frivilligheten. Den blir nå utvidet for å hjelpe trossamfunn som har tapt inntekter. Norges kristne råd arbeider for tiden med å få informasjon om hva det konkret kan søkes om, og om søkerprosedyrer.

🔗 Gå til råd fra Frikirkens kriseteam.
🔗 Gå til smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger fra NKR (oppdatert 12. mai).
🔗 Gå til smittevernveileder for aktiviteter for barn og unge (kilde NKR).

Kriseteamets informasjon 7. mai

Åpne kirkens aktiviteter kontrollert, sammen og over tid

På Regjeringens pressekonferanse 30. april, ble det åpnet for arrangementer med opptil 50 personer fra 7. mai, under visse forutsetninger. Norges Kristne Råd (NKR) har utarbeidet en smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger for medlemskirkene sine. En egen veileder for aktiviteter for barn og unge er underveis og blir sendt ut i en ekstrautgave av Menighetsposten så snart den er klar. Oppdatering: den er klar og er lenket i lenkesamlingen.

Sammen med veilederne følger en rekke gode råd fra Frikirkens kriseteam (se under). Kriseteamet minner blant annet om at eldsterådet har ansvaret for alle aktiviteter i menigheten/kirkebygget og anbefaler at man nøye planlegger oppstarten av ulike typer samlinger. Dette er viktig for å sikre en trygg og god oppstart. Dessuten ruster det oss bedre for en evt. åpning for aktiviteter med inntil 200 personer fra 15. juni. Husk at vi fortsatt er med på den nasjonale dugnaden for å hindre spredning av koronasmitte!

Kriseteamets informasjon 30. april

På Regjeringens pressekonferanse ettermiddagen 30. april ble det åpnet for arrangementer med opptil 50 personer fra 7. mai, under visse forutsetninger. Frikirkens kriseteam anbefaler menighetene å vente med å starte opp aktiviteter til smittevernveilederne for hhv. gudstjeneste/ kirkelige handlinger og aktiviteter for barn og unge er klare. Dette er viktig for å sikre en trygg og god oppstart. Dessuten ruster det oss bedre for en evt. åpning for aktiviteter med inntil 200 personer fra 15. juni.

Kriseteamets informasjon 28. april

28. april hadde Norges Kristne Råd (NKR) møte med kirkeminister Kjell Ingolf Ropstad. Daglig leder på hovedkontoret deltok i møtet. På dagsorden stod den økonomiske situasjonen for kirkesamfunnene og de kristne organisasjonene som følge av korona-krisen, samt hvordan det kan legges til rette for at også kirkene gradvis kan åpnes igjen. 

Barn/unge og eldre

For Frikirken var det i møtet med statsråden et hovedpoeng at det er viktig med en så rask åpning som mulig for aktiviteter for barn og unge, og da særlig tweens-gruppa (5.-7. trinn), så lenge skolen fortsatt er stengt for dem. Videre pekte vi på det faktum at det er mange eldre i menighetene våre og at det er viktig med gode råd til hvordan vi særlig kan legge til rette for dem når det etter hvert åpnes for gudstjenester og andre samlinger. 

Sang og musikk

Sist uke godkjente helsemyndighetene veilederen "Smittevern for musikkøvelser", som er utarbeidet av Norsk musikkråd. Det betyr at kor, korps og andre musikkgrupper kan begynne å øve igjen, men innenfor strenge rammer, som er godt beskrevet i veilederen. Statsråden presiserte at åpningen gjelder kun musikkøvelser, og ikke andre aktiviteter for barn, ungdommer eller voksne.

🔗 Lenke til veilederen Smittevern for musikkøvelser.

Veiledere for gudstjenester og kirkelige handlinger og aktiviteter for barn og unge

Det jobbes nå med to ulike veiledninger (bransjestandarder). Den norske kirke utarbeider en smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger. NKR vil deretter tilpasse denne, slik at den kan brukes av alle medlemskirkene. Veilederen må godkjennes av Helsedirektoratet før den kan tas i bruk. NKR vil gjøre hva de kan for å få veilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger på plass så raskt som mulig. 

Tilsvarende jobbes det med en veileder for kirkens aktiviteter for barn og unge. Her er Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) i gang med arbeidet, og Norges Kristne Råd tilpasser også denne veilederen, slik at den blir tjenlig for medlemskirkene. NKR kobler på Frikirken og Metodistkirken for å få veilederen god og klar så raskt som mulig.  

Vent på godkjenning i Helsedirektoratet og råd fra Frikirkens kriseteam

På Regjeringens pressekonferanse i morgen ettermiddag vil vi få vite hvilke muligheter det blir fremover for samlinger med mindre enn 500 personer. Kriseteamet og hovedkontoret vil i forlengelsen av dette komme med anbefalinger til menighetene om hvordan de skal forholde seg videre. Vi vil også holde menighetene oppdaterte på arbeidet med utvikling av smittevernveiledere og gi råd til hvordan de kan anvendes, slik at åpningen av kirkene våre kan skje på en trygg måte. Inntil de nye veilederne er på plass, gjelder de rådene vi allerede har gitt.