Synodestyret og Synodeleder

Lederkandidater
Erhard Hermansen, Lederkandidat
Tor Erling Fagermoen, Lederkandidat

Nestlederkandidat
Hilde Grøthe, Nestlederkandidat

Pastorkandidater
Astrid Fjeldly Lande
Jon Daniel Roum
Oskar Hadland
Sigrun Sandstad.

Eldstekandidater
Geir Nordkil
Jan-Samuel Jucksch Willoch
Laila Fresjarå Foldvik
Rigmor Angell Stakkeland
Samir Mehta
Thea Lund Brekkå
Ellen Årøen

Spørsmål:

 1. Verv / rolle i menigheten og ellers i Frikirken.
 2. saker kandidaten særlig vil arbeide for:  
 3. hva kandidaten mener blir viktig for kirkesamfunnet fremover.
 4. hvilke teologiske spørsmål kandidaten anser som viktig, og eget ståsted i disse spørsmålene:
 5. hvilke erfaring og kompetanse kandidaten kan bidra med.

I alfabetisk rekkefølge etter fornavn

Lederkandidater

Erhard Hermansen, 50 år, Lederkandidat

Herøy Frikyrkje

1. Verv og roller: Se nederst i besvarelsen

2. Jeg vil prioritere å følge opp Frikirkens målplan med fokus på Jesus i hverdagen, Jesus til nye mennesker, og Jesus til nye generasjoner. Synoden har også et viktig dokument til behandling, knyttet til hva slags kultur vi ønsker å bygge i Frikirken. Det vil fremover være helt sentralt å ha et økt fokus på relasjon med Gud og hverandre, en tydelig generasjonskultur der vi er gjensidig avhengig av hverandre og en kirke som deler evangeliet med nye mennesker, utruster nye disipler, og planter nye fellesskap.

Jeg ønsker meg en kirke som gir hjelp til å håndtere livet og de utfordringer dette gir, og at vi sammen kan bygge sunne og gode fellesskap, som legger til rette for at troen varer livet ut og som utfordrer til engasjement.
Vi er kalt til å frimodig sørge godt for det samfunnet vi er en del av. Først når vi integreres i byen, kan vi være med å bevege byen, og da er vi en kirke i og for verden. En synlig og frimodig kirke, forvandler mennesker og forandrer samfunn.

Vi må være enda mer fremoverlente som kirke, og våge mer. Vi er kalt til å være en raus og inkluderende, synlig og frimodig kirke midt i det samfunnet vi er en del av. Vårt viktigste fokus er hvordan vi kan nå flest mulig med de gode nyhetene om Jesus Kristus, hvordan vi kan være en trygg kirke hvor barn, unge, voksne og eldre finner seg til rette, og en kirke med et stort fokus på diakonien, en utstrakt hånd og en stemme for mennesker som trenger det. Nyere forskning viser at trosbaserte aktører har et fortrinn i sivilsamfunnet. Det handler om hvordan vi velger å møte mennesker. Vi tar pulsen på det som skjer i samfunnet, vi er ofte først ute og mobiliserer, vi er lokale og vi har tillit.

Et viktig spørsmål vi må stille oss som kirke er; Hvem vil vi aldri nå om vi bare fortsetter slik vi alltid har gjort? Jeg tror flere menigheter vil ha glede av å bli kjent med Norges Kristne Råd sin satsning på «Kirke på nye måter». For, vi trenger både å ta vare på det gode vi allerede har, og samtidig våge å tenke nytt om det å være kirke.

Etter pandemien har mange erfart hvordan frivilligheten har blitt rammet. Det har blitt vanskeligere å få frivillige til de ulike oppgaver, og særlig til å forplikte seg over tid. Vi trenger et stort frivillig-fokus i våre menigheter og jeg vil arbeide for at menighetene får hjelp på dette området.

3. Å ikke bli seg selv nok, nå ut til enda flere, og se oss selv som en del av et større bilde. Å arbeide for kirkens enhet. Det er en enhet på tvers av meningsmangfold, fordi vi først og fremst er et kjærlighetsfellesskap. Jeg er overbevist om at vi er bedre sammen enn atskilt – og at summen av det vi er, er mer enn enkeltdelene. Fellesskapet gir nye og viktige perspektiver. Når vi gjør det sammen, utvides vårt perspektiv og vi ser mer av Guds storhet og godhet, og gjennom denne enheten, «sammen med alle de hellige ...», blir vi bedre i stand til «… å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap» (Ef. 3). Å gjøre noe alene, begrenser oss. Når vi gjør det sammen utvides vår forstand og vi får til mere.

Jesus ba i Joh. 17.21 «Må de alle være ett - for, at verden skal tro at du har sendt meg». Vil vi ta Jesu befaling om å gjøre disipler på alvor, må vi gjøre det som den enheten han har kalt oss til å være, en enhet som sammenlignes med den enhet som er mellom faderen og sønnen. Vi er mange og vi er forskjellige, men troen på Jesus Kristus forener oss. Gjennom synlig kjærlighet, i ord og handling, vil vi kunne lede mennesker til Jesus. «På dette skal alle skjønne at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre».

4. Jeg har allerede pekt på kirkens enhet, og jeg ønsker, slik også målplanen uttrykker det, at Frikirken skal bidra aktivt i økumenisk arbeid, lokalt og nasjonalt. Det betyr kjennskap til og respekt for andre kirkers egenart og teologiske læreforskjeller og samtidig et aktivt ønske om å forstå̊ hverandre og å arbeide seg fram mot en bredest mulig enighet i teologiske og kirkelige spørsmål. Med vår historie og Frikirkens strategiske og sentrale plassering midt i kirkelandskapet har vi et godt utgangspunkt for det.  

Jeg mener også vern om skaperverket, blant annet med fokus på diakoni, klima og miljø vil være viktig. Klimakrisen treffer de fattigste hardest - det utfordrer oss alle. Jesu ord om «Det dere gjorde mot en av disse mine minste» mener jeg er av avgjørende relevans for oss som kirke. Hvordan møter vi mennesker der vi er, hvem er vi for dem som trenger oss, og hvilke konsekvenser får våre valg for vår neste?

Selv om dette spørsmålet til kandidatene er stilt vidt og åpent og kan gi rom til refleksjon rundt mange teologiske spørsmål, går jeg ut fra at dette spørsmålet er reist først og fremst med tanke på synodesakene om «Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap» og «Er samlivsteologi et bekjennelsesspørsmål». Til det vil jeg si: Som pastor og tilsynsmann i Frikirken, og nå som generalsekretær i Norges Kristner Råd, har arbeidet for kirkens enhet stått helt sentralt. Jeg har vært opptatt av å fremme den gode dialogen, lytte for å prøve å forstå. Gjennom dette har jeg sett hvordan dyktige teologer og kolleger som med det samme utgangspunkt og med den samme forståelse av Guds ord som rettesnor for tro, lære og liv, kommer frem til ulike konklusjoner i ulike teologiske spørsmål, slik også i spørsmålet om likekjønnet ekteskap. Frikirkens lære er det tradisjonelle synet på ekteskapet mellom mann og kvinne, - og vi som er ordinerte i denne kirken skal være lojale mot dette. Samtidig har det i flere tiår vært ulike syn i spørsmålet om likekjønnet samliv hos medlemmer og ordinerte i Frikirken.  Jeg er moderat konservativ og mener at spørsmålet om likekjønnet samliv ikke er et bekjennelsesspørsmål. Skulle jeg bli valgt som synodeleder, vil jeg derfor ikke fronte noe syn, men jobbe for kirkens enhet - som en samlende leder. Som synodeleder, slik det også har vært som pastor, må jeg forholde meg til Frikirkens forfatning og reglement, vår teologi og lære. Jeg vil i spørsmålet om likekjønnet samliv være opptatt av å bevare kirkens enhet, og være en brobygger mellom mennesker med ulik forståelse av spørsmålet om likekjønnet ekteskap.

5. Jeg har brei ledererfaring, både i og utenfor kirken, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg har god kjennskap til Frikirken, hvor jeg har vokst opp, har arbeidet i 20 år, både som barne- og ungdomsarbeider, pastor og tilsynsmann. Dette vil sammen med min erfaring som generalsekretær i Norges Kristne Råd være en styrke som synodeleder.

Jeg er ryddig og strukturert og har god gjennomføringsevne. Jeg tror også at en av mine styrker som leder ligger i det å være en brobygger som arbeider for kirkens enhet. Jeg har mye og variert erfaring fra dialogarbeid, også i møte med store og vanskelige spørsmål og meningsforskjeller. Jeg er god til å lytte og vil være en aktiv lytter i alle pågående prosesser og møte alle med respekt, noe som er en viktig verdi for meg. Jeg har også erfaring fra arbeid med krisehåndtering og katastrofeberedskap.

Jeg har min utdannelse innen teologi og ledelse fra Luthersk bibel- og menighetsseminar (toårig teologisk seminar og praktisk teologisk utdanning), Menighetsfakultetet (Kristendom mellomfag, Ledelse og endringsprosesser i organisasjoner og Ledelse og personlig utvikling), og Høyskolen for ledelse og teologi (Kreativ organisasjonslæring og prosjektledelse). Pastoral Klinisk Utdanning tok jeg ved Ålesund sykehus. Jeg har i tillegg til arbeidserfaring fra Frikirken og Norges Kristne Råd arbeidet som timelærer ved Stavern folkehøyskole og ved Frikirkens teologiske høyskole, som kontaktlærer i Herøy kommune, og som assisterende personalsjef i Bourbon Offshore Norway AS. Jeg har ellers vært styremedlem i Frikirkens Medarbeiderforening, veileder for flere ansatte i Frikirken, Coach for Frikirkens satsning på misjonale menigheter og vara i synodestyret.

 

Tor Erling Fagermoen, 51 år, Lederkandidat 

Bergen Frikirke

1. Hovedpastor i Bergen Frikirke, medlem av synoderådet og ledet dialogutvalget i 2022/23.

2. Da jeg kom til Frikirken for seks år siden var jeg i første omgang hentet inn for å være en ekstern hjelp i en krevende situasjon. Mitt første møte var derfor med tilsynet. For meg som kom fra noe av det beste av kristent organisasjonsarbeid i Norge og internasjonalt, var det sterkt å oppleve noe jeg ikke hadde sett før: Et velfungerende tilsynsapparat innrettet mot at grasrota skal lykkes i det som er visjonen. Dette sentralnervesystemet vi kaller tilsyn, at både eldsteråd, stab og menighet blir jevnlig sett i kortene av noen som vil oss vel, det er rett og slett gull. Jeg vil arbeide for at tilsynet skal ha det de trenger for å lykkes i sitt arbeid. 

Jeg møtte også en menighet med alle generasjoner og et vitalt ungdoms- og studentarbeid der det ble invitert til frelse, der evangeliet om Jesus ble forkynt klart, med hengivenhet i lovsang og bønn, og der disippelgjøring, misjon og menighetsplanting var visjonen. Så inspirerende! Om tilsynet er vårt gull er den yngre generasjonen våre diamanter. Jeg vil arbeide for at barna, tenåringene og de unge voksne blir sett, investert i og får lede an inn i en ny tid med sin utrustning og sine nådegaver. 

Siden har jeg vært heldig og blitt invitert inn i ulike utvalg, læringsnettverk, vært på pastorkurs og Videre-konferanser og fått møte utrolig dyktige og inspirerende kollegaer fra rundt om i landet. Jeg har lært mye og har fortsatt mye mer å lære. Hvis jeg blir valgt vil jeg arbeide for at Frikirken fortsatt skal være en nådegavebevegelse, der menn og kvinner blir satt fri til å lede og tjene og inspirere hverandre med sine gaver i fellesskap.

3. Vi har den siste tiden hatt krevende tider som kirkesamfunn. Noen vil bruke ordet krise. Men krise betyr muligheter. Vi tror på en Gud som kan snu det vonde og vanskelige til noe godt. Jeg vil oppfordre alle som vil Frikirken vel til å nærme seg problemstillingene vi står ovenfor nå med ydmykhet og i bønn. 

Evangeliet er Guds kraft til frelse. Der er ingen ting som er umulig for Gud. Det er han som bygger sin menighet på jorden, og det er hans rike vi ber komme. Gud arbeider allerede i mennesker som ikke har kommet til tro ennå, i våre lokalmiljø og alle steder. Han lengter etter at nye skal møte hans kjærlighet, komme til tro og bli satt fri og invitert inn i det nådens felleskap vi kaller kirke. Jeg vil arbeide for at vi aldri skal bli oss selv nok innenfor menighetens vegger. Jeg vil arbeide for at vi holder trykket oppe på evangelisering og menighetsplanting i Norge, Europa og blant de unådde. Jeg vil særlig trekke frem FriBU sitt arbeid med hjem-kirke og tweensarbeidet. Det er i hjemmet det meste av livet leves. Det er før fylte tjue år flest kommer til tro. Jeg vil også fremheve Frikirkens misjonsarbeid som med små ressurser når langt. Jeg ser flere muligheter for gode synergier her fremover. 

Skal vi lykkes med det store oppdraget må vi selv respondere på Jesu invitasjon til å følge seg. Hva det betyr i vår tid må vi finne ut sammen, og vi må gjøre det sammen. Jeg vil drømme om å se at hver enkelt av oss lever og leder fra et sted av liv og overflod i Den Hellige Ånds kraft, i vissheten om at vi er elsket av Gud og tilgitt og satt fri gjennom evangeliet om Jesus.

4. Hvilke teologiske spørsmål som er viktige og mindre viktige til enhver tid, avhenger av situasjonen vi er i. Luther skal ha sagt: «Får Djevelen oss bort fra Guds Ord får han oss siden hvor han vil». Så kanskje er det bekjennelsen til Skriften som Guds Ord og som øverste norm for tro, lære og liv som er det viktigste teologiske spørsmålet for oss akkurat nå? Mitt ståsted her er at jeg helhjertet tilslutter meg skriftsynserkæringen som teologisk fagråd har presentert for oss og som synoderådet har vedtatt. Fra dette følger all annen sunn og sann teologi om Jesus som sann Gud og sant menneske, Jesus som eneste vei til frelse, behovet for omvendelse og tro, Gud som skaper og opprettholder og Den Hellige Ånd som livgiver og utruster - samt også dagsaktuelle spørsmål omkring samlivsteologi. Her slutter jeg meg til tekstene dialogutvalget har presentert, kanskje ikke så overraskende, siden jeg ledet utvalgsarbeidet. Det som er viktig for meg å si her, er at vi ikke kan ha to motstridende lærer om samliv som skal leve side om side. Vi trenger klarhet og tydelighet og jeg opplever ikke at Guds Ord er tvetydig. At vi skal vise kjærlighet og omsorg til alle mennesker betyr at vi skal gå både en og to mil med våre medmennesker med ulike orienteringer og identiteter. Men det betyr ikke at vi skal endre læren om kjønn, ekteskap og samliv. 

Mange andre teologiske spørsmål hadde fortjent å bli nevnt her. Kanskje det holder å si at Lausannepakten og den senere Cape Town- erklæringen er gode oppsummeringer av sann og sunn teologi. Og at jeg ellers er både evangelisk og luthersk. 

5.Var menighetsplanter (Norsk Luthersk Misjonssamband) mellom 2005-2010. Var leder av NLMs barne- og ungdomsarbeid nasjonalt 1998-2004, deretter Bibelskolelærer og -rektor (Fjellhaug) fra 2004-2010, Generalsekretær i Laget/NKSS fra 2010-2015, Regional Director for IFES Europe (Den internasjonale lagsbevegelsen som NKSS er tilsluttet sammen med bevegelser fra 160 andre land, 33 av dem i Europa) fra 2015-2021. Pastor i Bergen Frikirke fra 2020.

Nestlederkandidat

Hilde Grøthe, 51 år, Nestlederkandidat 

Kristiansand Frikirke

1. Eldrerådsleder i menigheten, nestleder i Søndre Presbyterium

2. Jeg vil jobbe for at vi fortsatt skal være en Jesus-sentrert kirke, der vårt hovedfokus er å lede mennesker inn til fellesskap med og etterfølgelse av ham. Jeg opplever at dette tydeliggjøres i Frikirkens målplan, og vil jobbe for at det viktigste for oss fremdeles skal være Jesus i hverdagen, Jesus til nye mennesker og Jesus til nye generasjoner.

3.Jeg tror det blir viktig for Frikirken fremover å holde fokus på det viktigste: At nye mennesker møter Jesus og gir sine liv til ham, og at vi som er kristne søker Guds rike først, og hjelper hverandre til sann etterfølgelse av Jesus. Jeg tror også det blir viktig for oss å være våkne i forhold til verdenssituasjonen, både når det gjelder tilspisning av krig og konflikter, miljøutfordringer, mange fristelser og forførelser, og stor menneskelig nød. Jesus ber oss om å våke og be! Hvilket mørke kaller Gud oss til å være lys i, og hvordan ser det ut i praksis at vi tar vårt kors opp og følger Ham?

 

Jeg tror samtidig det blir viktig for oss å arbeide for kirkens enhet. At vi får til gode interne prosesser rundt vanskelige teologiske spørsmål. At vi møter hverandre med kjærlighet og lytter til hverandre med respekt.

4.Dette er et veldig omfattende spørsmål, og mye kan anses som viktig. Jeg velger å trekke fram tre spørsmål, som for meg er svært sentrale:

 • Frelses- og forsoningslæren: At alle mennesker er syndere, og er avhengige av Guds nåde, gitt oss ved frelsen i Jesus Kristus.
 • Treenighetslæren: At Gud er en, og samtidig tre. Gud Fader, Skaper og opprettholder av alt liv. Jesus, Guds sønn, vår frelser og forsoner – både sann Gud og sant menneske - og Den hellige ånd, som er Gud til stede og virksom i verden i og gjennom dem som tror.
 • Bibelsyn: Troen på Bibelen som Guds levende ord, gitt til oss som livsnødvendig mat, og som rettesnor for liv og lære.
  Så vil jeg legge til at i saken om likekjønnet samliv, som jeg altså ikke anser blant de aller viktigste, står jeg for Frikirkens teologi, og det klassiske synet på ekteskapet. Jeg anser likevel ikke denne saken som et bekjennelsesspørsmål.

5.Min desidert viktigste kvalifikasjon er at jeg er en tilgitt synder som ved Guds nåde får lov til å ha min identitet som Guds elskede datter, og stå rotfestet og grunnfestet i Hans kjærlighet. Uten dette er jeg ingen ting. Så opplever jeg at Gud har gitt meg noen evner innen både organisasjon, ledelse og forkynnelse som kan brukes inn i et eventuelt arbeid i Frikirken og synodestyret. Jeg har vært medlem i Frikirken hele livet, og jobbet over 20 år i ulike stillinger i Kristiansand Frikirke (diakon, ungdomsarbeider, administrativ leder, menighetsarbeider og pastor). Jeg har også erfaring fra ulike verv sentralt og regionalt i Frikirken.

 

Pastorkandidater

Astrid Fjeldly Lande, 29 år 

Råde Frikirke

1. Jobber som barne- og ungdomspastor i Råde Frikirke i 50 % pluss 20 % i FriBU.

2. Tro i hjemmet er noe som ligger mitt hjerte nært. Vi som kirke kan nå barn og unge begrenset, men foreldrene er de som går tett på. Om vi som kirkesamfunn ønsker å se generasjoner vokse opp trygge i troen med et hjerte for å gi det videre, må vi starte med foreldrene. Vi må utruste, heie på, og støtte. Prioriteringene våre som kirke kan ikke bare være aktiviteter for barn i kirken, men utrustning av de som gjør den viktigste jobben hjemme, nemlig foreldrene. Jeg ønsker vi skal være et kirkesamfunn som setter disippelgjøring høyt i måten vi jobber på. Jesus talte til store folkemengder, men valgte seg ut en kjerne som han investerte spesielt i. Vi må ikke bare tenke formidling fra scenen, men drive menighet på en måte som prioriterer og legger til rette for de nære møtene hvor tro blir gitt videre i mindre fellesskap.

Jeg mener også det er viktig at vi jobber for en kultur for multipliserende lederskap. Vi må tenke at arbeidet vi driver skal gis videre. At vi jobber på en måte der vi tar med oss noen i lære. Vi må gi det videre og la nye blomstre, i tryggheten av å gå sammen med en trygg leder.

3. Jeg brenner for at Frikirken skal være et kirkesamfunn som favner generasjonene. Der unge får plass og blir prioritert uten at det må gå på bekostning av de eldre. Vi trenger hverandre. De fleste tar imot Jesus i barne- og ungdomsårene. Derfor må vi gjøre evangeliet kjent og tilgjengelig for neste generasjon. Vi må vise med mer enn ord at de unge satses på for å vinne nye mennesker for Jesus, samtidig som at de er viktige for vår kirkes fremtid. Men de unge trenger forbilder og noen som har gått foran til å bære og vise vei. Jeg ønsker at Frikirken skal være et kirkesamfunn der vi tør satse på yngre i lederskap. Gi plass og tillit, men ikke minst gå sammen med og disippelgjøre.

4. For meg er det viktig at vi er et kirkesamfunn som setter Bibelen som øverste autoritet. At vi lar Guds ord være retningsgivende for hvordan vi driver kirke. Jeg syntes skriftsynserklæringen 3B sier det på en fin måte. «Verken kirkens tradisjon, menneskers erfaringer, vår fornuft eller profetiske åpenbaringer står over Guds ord. Bibelen, slik den er gitt oss, er den endelige åpenbaring og øverste norm for vår kirkes lære og den troendes liv.»

Jeg mener også det er viktig at vi som er kirken tar inn over oss kallet vi har fått i misjonsbefalingen, om å gå ut av kirkebygget og gjøre mennesker til disipler av Jesus. Vi må gi troen videre. Vi skal sende og støtte våre utsendinger globalt, men også leve ut kallet i hver vår hverdag. Dette kommer til uttrykk i hvordan vi som kirke møter området vi er plassert i, og hvordan vi som Jesu etterfølgere bærer med oss troa i lokalmiljøet, på jobb og i hjemmet. Vi må drive menighet med et utadrettet fokus og vi må utruste menighetsfamilien vår til å bære identiteten som utsendinger der de er.

5. Jeg har fått vokse opp som frivillig leder for barn og ungdom i menighet og på bedehus. Det har gitt meg erfaringer i lederskap med trygge ledere i ryggen. Etter teologi- og ledelsesutdanningen min på NLA-høyskolen har jeg fått jobbe i Råde Frikirke med det jeg brenner for, nemlig barn og unge. Jeg har blitt heiet på, gitt tillit og videre kalt til pastortjeneste og eldsterådet i menigheten. Sammen med resten av eldsterådet får jeg erfare og lede en bygdemenighet i vekst med en stor andel barnefamilier.

Jon Daniel Roum, 51 år

Hønefoss Frikirke

1. Pastor i Hønefoss menighet. Sitter i synodestyret.

2. Som kirkesamfunn, menighet og enkelttroende må vi til kjernen av kallet: Følge Jesus! 

Det handler om fellesskap med Frelseren, men også å lyde ham som vår Mester. Å være en kristen er å følge Jesus hver dag, uansett hvor vi er i livet. 

Menigheten er samlingen av de troende. Her samles vi om Jesus og oppmuntrer hverandre til kjærlighet og gode gjerninger (Hebr 10,24-25). Som enkelttroende og menighet ønsker vi å gå ut og gjøre folkeslag til disipler. Det er altså et misjonalt fellesskap, et fellesskap med Mesteren og hverandre, som går utenfor kirkedørene og møter mennesker der de er. 

Jeg vil særlig arbeide for at Frikirken skal ha fokus på praktisk disippelskap i hverdagen, der vi lever våre liv. I menigheten jeg tjener, opplever vi stor velsignelse av å legge til rette for disippelgrupper bestående av 2-3 personer. 

3. For Frikirken blir det viktig å fokusere på Jesus og lære hvordan praktisere hans ord. Ikke i opposisjon til Skriften, men i overgivelse og kreativ handling. Ikke i kverulering med Skriften, men i åpen undring og frimodig tro. 

For Frikirken blir det viktig å befeste nådemidlene teologisk og lære menighetene å ta imot og feire disse gavene til styrke og frelse for den enkelte.

For Frikirken blir det viktig å ta vare på- og stadfeste læren, slik at menighetene kan bli utrustet mot tidens skiftende ideer og personlige utfordringer.

4. Læren om Bibelen som Guds ord, både Det gamle- og Det nye testamentet, og at alt sammen dreier seg om Jesus, er viktig for å bevare troen, frelsen og enheten i kirkesamfunnet.

Læren om menigheten som Kristi kropp, at vi trenger hverandre for å oppfylle vårt kall og bevare vår frelse, er viktig for å øke engasjementet i de lokale menighetene. Her mottar vi frelse, nåde og kraft til et liv i etterfølgelse og helliggjørelse.

Teologien om identitet, kjønn, samliv og seksualitet er særlig aktuelt i vår tid. Her er det viktig at vi som troende kan løfte frem Bibelens frigjørende budskap til omvendelse, tilgivelse og nytt liv i etterfølgelse av Jesus. 

Mitt ståsted i disse spørsmålene er Kirkens klassiske lære om at vi er skapt til mann og kvinne, og at seksualiteten mellom to mennesker er satt i en vakker ramme av ekteskap mellom én mann og én kvinne.

5. Min første utdanning var som lærling i en sveisefabrikk. Her lærte jeg mye om det vanlige livet på «gølvet». Siden har jeg fått erfaring fra ulike kristne sammenhenger; som sivilarbeider på Evangeliesenteret, ettåring i retreatbevegelsen, klokker- og ungdomsarbeider i Dnk og evangelist/ misjonær i Etiopia for NMS. 

I snart 19 år har jeg vært pastor i Hønefoss menighet, samtidig som jeg har hatt små stillinger ved siden av (taxi-sjåfør, begravelsesagent). 

Det økumeniske perspektivet, og samarbeid med andre menigheter, har vært viktig hele veien i mitt arbeid som lokal pastor. 

Under nedstengningen av landet fikk jeg en vekker og nytt fokus på «det sentrale»; nemlig praktisk etterfølgelse av Jesus/ helliggjørelse. Ut fra denne opplevelsen startet jeg opp arbeidet med disippelgrupper, noe som har vært til stor velsignelse for meg personlig og som vi nå ser gode frukter av i menigheten.

Jeg har etter hvert fått god «kompetanse» på det å stå i en liten menighet over en lengre periode, gjennom nedturer og oppturer, både på det personlige plan og som menighetsleder.

Det er en stor glede for meg å ha vært med i presbyteriestyret i Østre presbyterium (2013-2019) og nå i synodestyret. Gjennom dette arbeidet er jeg blitt enda mer glad i Frikirken!

 

Oskar Hadland, 27 år 

Lyngdal Frikirke

1. Pastor i Lyngdal Frikirke (fra april 2024) og en del av staben i FriBU. 

2. Jeg vil jobbe for at mandat til å påvirke og lede blir gitt videre og særlig at de unge får nøklene fra de eldre. Jeg vil se yngre mennesker komme opp på siden av noen som er eldre for å lede sammen med dem. Min drøm er at vi i alle aldre ser at de som er eldre gir videre til de som er yngre. En annen sak jeg vil jobbe for er at tilliten til skriftens autoritet og sannhet blir bevart i kirkesamfunnet vårt, slik at vi kan nå ut til flere med de urokkelige sannhetene som Bibelen gir oss. Både skolene som Frikirken eier og misjonsarbeidet vårt syns jeg er spennende å følge, og jeg vil gjerne arbeide for utvikling og fortsatt satsing her. 

3. Jeg syns dokumentet om kultur og retning mot 2030 er veldig bra. Målene rundt relasjon, generasjon og multiplikasjon legger et godt grunnlag for fremtiden. Fremover mener jeg det blir viktig for kirkesamfunnet og samlet seg om dette for å kunne leve og lede på en god måte som kirke. 

4. Det er åpenbart at teologien rundt samliv er viktig for kirkesamfunnet vårt, da den skaper stor debatt. Jeg anser selv saken som viktig fordi den avslører at vi leser Bibelen forskjellig. I en samfunnskultur hvor sannhet er opp til en selv å definere og grenser er flytende, så mener jeg det er viktig å fastholde et bibelsyn, som ikke stiller spørsmål ved forfatternes guddommelige inspirasjon og ledelse. Ut fra dette synet på Bibelen, så er jeg overbevist om en klassisk forståelse av samlivet mellom én mann og én kvinne som Guds gode ordning. 

Dåpsteologi anser jeg som viktig fordi det underbygger Guds tydelige ord om barn som forbilder for troen. Jeg er glad for å være del av en kirke som byr frem Guds nåde ved barnedåpen. Det er trosstyrkende å hvile i et av barnedåpens store premiss, nemlig at vi ikke kan gjøre oss fortjent til frelsen, men må bæres av noe sterkere enn oss selv. Og så er det fellesskapsbyggende hver gang menigheten tar imot forbønnsansvar for dåpsbarnet, dåpen er med å forene oss.  

5. Jeg har ofte blitt satset på og investert i av de som er eldre enn meg. Dette gjør meg motivert for å gi både tro og lederskap videre til dem som kommer etter meg igjen. I synodestyret kan jeg bidra med perspektiver på hvordan det er å være en ung leder i Frikirken. Erfaringen med å bli ordinert til pastor i en alder av 23 år har blant annet styrket mitt forhold til å ta imot ansvar og utfordringer. Jeg tar med meg lederkompetanse fra tiden som ungdomsarbeider i Lyngdal og pastor i Oslo Østre. Jeg har til nå jobbet ni år i FriBU, og tar med meg kompetanse i trosopplæring og ressursutvikling herfra.

Sigrun Sandstad, 401sigrun-sandstad.

Stavern Frikirke

1. Har jobbet som barne- og ungdomspastor siden 2015 og har de siste tre årene vært fungerende daglig leder og hovedpastor. Leder menighetens eldsteråd og har sittet i styret for Stavern FHS siden 2021.

2. Jeg ønsker at vi som kirkesamfunn ikke må glemme det som var utgangspunktet vårt; vår presbyteriansk synodale struktur som gir det allmenne prestedømmet (alle våre medlemmer) både tillit og ansvar! Vi må arbeide for å ikke bli et toppstyrt kirkesamfunn hvor for mange og viktige avgjørelser fratas medlemmene og synoden og havner på for få hender.

3. Jeg mener det er viktig for Frikirken de neste årene å fokusere på kommunikasjon. Hvordan kommuniserer vi hvem Jesus er til de som ikke har blitt kjent med han? Hvordan formidler vi Guds ord gjennom gudstjenesten og annet arbeid i menigheten? Og hvordan kommuniserer vi i kirkesamfunnet med hverandre? Hvis vi ønsker oss «Multiplikasjon», som målplanen så fint skisserer, må vi kunne kommunisere godt med hverandre, på tross av uenigheter, for å troverdig formidle at Jesus er veien, sannheten og livet!

4. Jeg tar for gitt at sakene som skal arbeides med i synoderådet vil reflektere de sakene som er viktige og aktuelle for kirkesamfunnet, og ikke nødvendigvis de sakene jeg selv er mest opptatt av. I saken om likekjønnet samliv, som er saken som nå opptar vårt kirkesamfunn, støtter jeg mindretallsforslaget fra sittende synoderådet. Jeg ønsker at våre menigheter skal være preget av mangfold og inkludering. Allikevel vil jeg nevne at jeg, som 1.generasjon kvinnelig pastor, lenge har vært opptatt av kvinnenes rolle som forkynnere og ledere. Både i bibelsk, teologisk, sammenheng, men også i kirkesamfunnet og menigheten. Jeg ønsker at jenter og kvinner som kjenner på et pastorkall, skal finne frimodighet gjennom å lese Bibelen. En frimodighet som kan trygge dem på vei inn i tjenesten og i den tjenesten de står i. Jeg er også opptatt av at vi mennesker, som står i en særstilling i Guds skaperverk, skal ta det forvalteransvaret vi har blitt gitt på alvor. Vi skal ta vare på, og forvalte skaperverket; alt som lever og gror og alle våre medmennesker.

5. Jeg har jobbet i Stavern Frikirke i snart ni år, først som barne- og ungdomsarbeider og de siste åtte årene som barne- og ungdomspastor. De siste tre av disse, har jeg vært fungerende hovedpastor. Jeg er utdannet lektor, med undervisningskompetanse i KRLE og musikk. Jeg har også sittet i styret for Stavern folkehøyskole siden 2021, og vært leder av menighetens eldsteråd siden 2020. Gjennom mine forskjellige roller har jeg fått mye erfaring med mennesker og medlemmer i alle aldre og livssituasjoner. Jeg har måtte dypdykke ned i teologiske spørsmål og hele tiden jobbet for å ha fokus på hva som er menighetens beste og hva som er Guds plan og gode vilje!

Eldstekandidater

Geir Nordkil, 54 år

Bodø Frikirke

1. Eldste i menigheten siden 2000, og medlem i synodestyret siden 2017.

2. At hver enkelt menighet og medarbeider, både ansatte og frivillige, kan få se stort på det arbeidet vi får være en del av: Å bringe evangeliet ut til nye mennesker, både i vårt nærområde og i andre land. Hvis vi faktisk får se hvor stort det er, det vi er en del av, så hjelper det oss også når vi opplever motbakker. Og så vil jeg arbeide for at vi må hjelpe hverandre til å ikke ha det så travelt, våre medmennesker trenger at vi har tid til dem. Jeg skulle ønske vi kunne si i Frikirken: "Her har vi det ikke travelt".

3. Etter en periode med høylytt, og i perioder polarisert debatt, blir det viktig å jobbe med hvordan vi som kirkesamfunn kan stå sammen framover.

4. Forkynner vi Guds nåde radikalt nok, ikke bare i ord, men også i møte med våre medmennesker. Forkynner vi etterfølgelse radikalt nok, hvordan vi utfordres til å gi av både tid, penger og evner til arbeidet for Guds rike og våre medmennesker (og det er ingen motsetning mellom disse). Jeg tror vi alle, og i alle fall jeg, har noe vi kan bli utfordret på her. Siden mange sikkert lurer; ja, jeg støtter synoderådets vedtak i samlivssaken og den saken er ikke uviktig, men må ikke få overskygge alt vi jobber med.

5. Jeg har økonomiutdanning, som jeg tenker er relevant i styrearbeidet. Jeg har vært leder for en relativt liten menighet i over 20 år, og kjenner dermed den delen av Frikirken. Og, jeg har vært med i synodestyret i sju år. I tillegg har jeg allsidig erfaring med styreverv fra flere andre organisasjoner f.eks. fagforening, NMS og IKO.

 

Jan-Samuel Jucksch Willoch, 30 år 

Mortensrud Frikirke
1. Eldste I menigheten og leder for tirsdagssamtalene.
2 og 3. Jeg vil arbeide for en inkluderende menighet, som ivaretar nye landsmenn og deres forskjellige utgangspunkt og hjelper dem med å komme inn i et godt kristent felleskap. Jeg mener det er viktig at kirkesamfunnet står på sine grunnpilarer som er Bibelen som den eneste rettesnoren for lære, og at vi står imot samfunnets moderne holdninger som normaliserer ting Bibelen advarer imot. 
4. Et viktig spørsmål for meg er homofilt ekteskap. Jeg mener at Bibelen er tydelig i sin tale om hvordan et ekteskap er utformet. Det er en mann, en kvinne, som inngår en pakt om livslangt trosskap, velsignet av Gud, med det formål å få barn. At det moderne Norge og det samfunnet som finnes i dag åpner for at ekteskapet skal romme mer enn dette, er noe jeg ikke er enig i. 
5. Min kompetanse som er relevant, er veldig todelt. På den ene siden har jeg misjonærbarnbakgrunn, noe som ofte gir meg en god mulighet til å relatere med mennesker fra andre kulturer eller med andre ideer. Jeg er vant til at mange ofte vil det samme, men har veldig forskjellige metoder for å nå målene sine. Dette er noe som jeg har lært å navigere, grunnet min fagbakgrunn. Den andre siden er at jeg har studert og jobbet i England innenfor politikkens sfære. En balansegang av kompromiss og nyanser er jeg kjent med å håndtere, samt det å se de forskjellige fallgruvene som kan oppstå om man ikke lykkes. Jeg ønsker at man skal kunne sette en kurs mot et mål som er godt forankret i Skriften, som vi kan jobbe for sammen. Jeg har tro på at min kanskje litt uortodokse innfallsvinkel kan være bidragsgivende for Frikirken. 
Til sist så vil jeg jo si at jeg er ikke en veteran i Frikirke-sammenheng, da jeg ikke har lang fartstid med DELF. Men mine begrensninger er noe jeg er veldig klar over, og jeg kommer til å jobbe for å tette de hullene som mangler av kunnskap. Men jeg ber om tålmodighet for at jeg skal kunne vokse inn i den rollen, tilegne meg kunnskap og visdom, da jeg vet at dette er en utvikling som skjer i samspill med menighetene og Guds lederskap. 

 

Laila Fresjarå Foldvik, 61 år 

Brunlanes Frikirke

1. Som eneste eldste i menigheten, bortsett fra våre to pastorer, er jeg også leder av eldsterådet. Blant annet på grunn av eldstemangelen i menigheten vår, har vi opprettet et menighetsstyre, hvor jeg er nestleder. Foreløpig er jeg også leder for søndagsskolearbeid, i tillegg til at jeg har ansvar for et lite gospelkor og et ungdomsband. Iblant spiller jeg piano på gudstjenester, misjonskvelder og andre arrangementer. Jeg har dessuten deltatt i Connect læringsnettverk, og ledet et «Tro mellom venner»- kurs i menigheten. Jeg driver også ulike typer bibelgruppearbeid, da jeg tenker dette er en type smågruppefellesskap som kan fungere godt for langt fler enn menighetens faste kjerne. Jeg er også svært glad i å formidle og dele Guds ord i ulike sammenhenger.

2. Jeg brenner for å bringe evangeliet ut til mennesker både her hjemme og ute. Ikke minst er jeg opptatt av å bringe evangeliet ut til unådde folkeslag. Jeg ønsker å arbeide for at våre menigheter og vårt kirkesamfunn kan være en stemme for de mest sårbare i samfunnet vårt. Jeg drømmer også om å gjøre en forskjell for papirløse og ureturnerbare flyktninger og andre mennesker i en vanskelig livssituasjon. Jeg brenner for et enda større fokus på bibel og bønn i menighetene våre, på tvers av generasjonene. Rett og slett leve med Jesus i hverdagen, slik at andre også kan få møte Ham.

 3. Jeg tror det blir svært viktig for kirkesamfunnet vårt fremover å holde stø kurs. Holde fast ved vår lutherske bekjennelse, skriftsyn og forfatning. Blankpusse vår profil og styrke vår identitet, samtidig som vi lever Kristus i hverdagen, og tar imot alle som kommer til oss med respekt, raushet, kjærlighet og omtanke. Vi må stole på at Gud, ved sin Ånd, er i stand til å både kalle, og frelse mennesker. Vi er kalt til å elske hverandre. Ikke dømme. Men så er vi avhengig av at Gud fortsetter å lede oss ved sin Ånd, utruster oss med sine nådegaver og viser oss den vei vi skal gå.

4. Nå i disse dager er jo Frikirkens ekteskapssyn et aktuelt tema. I dette spørsmålet stiller jeg meg bak flertallet i synoderådet og synodestyret, ettersom jeg ikke er i stand til å se at Guds ord åpner opp for ekteskap mellom likekjønnede.

Vårt lutherske dåpssyn er også en viktig sak for meg. Det var først gjennom flere år som medlem og aktiv i franske evangeliske menigheter, jeg oppdaget skatten i den lutherske barnedåpen. Ungdom som vokste opp i disse menighetene, ble ikke døpt som barn. Men til min store overraskelse og sorg, ble de heller ikke døpt som ungdom eller voksne. Til tross for et aktivt tros -og menighetsliv, ble de aldri «verdige nok» eller modne nok» til å la seg døpe. Dåpen ble dermed noe man gjorde seg fortjent, og ikke en nådens handling, hvor det er Gud selv som handler, som tar imot et lite, hjelpeløst barn.

Misjon, både her hjemme og ute, er også noe jeg brenner for. Jeg håper Frikirken ønsker å fortsette sitt sterke fokus på unådde og muslimer som ennå ikke kjenner Jesus.

Og sist, men ikke minst, er jeg opptatt av at barn og unge skal få lære å kjenne Jesus. Både barn fra kristne hjem, og barn i våre nærområder som ikke får høre evangeliet hjemme. Barna må få høre at Gud er god, at de er høyt elsket av Ham, og lære Jesus å kjenne gjennom Bibelen, Guds ord.

5. Jeg tok imot Jesus som 13- åring, og hadde min ungdomstid i Laget og Indremisjonen. Utdannet meg til ergoterapeut og flyttet til Frankrike med tre barn. Her ble jeg engasjert i arbeid med menighetsplanting og søndagsskole gjennom en evangelisk kirke. Jeg ble også med å lede bibelgruppearbeid i regi av Navigatørene. I 2003 flyttet derfor jeg og barna hjem til Larvik, og begynte i Brunlanes Frikirke. Jeg ble raskt engasjert i KrF og Ammehjelpen. Etter hvert ble jeg også med i ledelsen av et nettverk som nå er blitt en organisasjon, som heter «Små Barna Beste». I denne forbindelse har jeg også skrevet en bok, Det stille mammaopprøret (Vigmostad&Bjørke). Mitt engasjement for de aller minste, har både ledet meg til kommunepolitikk, og til «ledertrioen» i KrF kvinner (nasjonalt). Det har dessuten ført med seg en rekke innlegg og kronikker i dagspressen, i alt fra Aftenposten til Klassekampen, men den senere tid først og fremst i Dagen.

 

Rigmor Angell Stakkeland, 58 år 

Randesund Frikirke

1. I eldsterådet siden mai 2016. Leder av en gudstjenestegruppe og kordirigent gjennom mange år.

2. Hvordan kirken kan være relevant for alle generasjoner. Hvordan kirken kan være et fellesskap som har plass for alle, inkludert ulike generasjoner, mennesker med ulike funksjonsvariasjoner, mennesker fra ulike kulturer, osv.

3. ENHET jfr. drøftingene om samlivsteologien.

SAMARBEID mellom ulike kirkesamfunn både lokalt og nasjonalt.

LEDERTRENING, oppfølging av ungdommer i overganger (fra ungdomsskole til vgs., fra vgs. til førstegangstjeneste, studier bort fra hjembyen), utfordre til tjeneste i kirka.

4. Jeg er opptatt av å bidra til god dialog om ulike teologiske spørsmål der det er ulike meninger. Akkurat nå om samlivsteologi, med håp om å finne en god ordning også for likekjønnede par, og at vi i Frikirken kan leve sammen i menighetene våre også med ulike syn i denne saken.

5. Dialogarbeid og kunnskapsformidling jfr. mange år som lærer i vgs. og frivillig arbeid i ulike menigheter. Gudstjenestearbeid/liturgi/mangfold i form og musikalske uttrykk. Evne til å engasjere, inspirere og gjøre andre gode.

 

Samir Mehta, 66 år

Mortensrud Frikirke

1. eldste

2. Jesus står i sentrum. Holde oss til Bibelens autoritet.

3. Disippelgjøring. Kirken vokser i bønn.

4. Homofilt samliv i kirken - vi skal elske alle mennesker, men ikke akseptere uomvendt synd i kirken. Homofilt samliv er en synd som bør omvendes fra, slik som andre synder.

- Lederstillinger i kirken - de som leder Frikirken bør holde seg til Frikirkens teologi. 

- Frelsen - Gud elsker alle mennesker, men alle må akseptere Hans autoritet og omvende seg i henhold til Hans ord.

5. Jeg har hatt lederstillinger i flere kirker tidligere. Jeg har vært aktiv i disippelgjøring da jeg gikk på universitetet i USA og har prøvd å disippelgjøre.  

 

Thea Lund Brekkå, 54 år 

Karmøy Frikirke
1. Eldsteråd/lovsang/Neste generasjon læringsnettverk/har vært pastor i menigheten i 2,5 år (2020-2022).

2. Eg vil arbeide for at Frikirka er ein stad der evangeliet stadig blir formidla på nye, kreative, og tidsaktuelle måter som dagens mennesker forstår og tar imot.
Eg brenn spesielt for den neste generasjonen. Undersøkelser viser at dei aller fleste tar eit standpunkt om å fylgje Jesus før dei er 14 år. Det er derfor klokt at dette vises i ressursbruk og retning. I tillegg har eg tru på at det å modernisere navn og betegnelser på råd og utvalg vil gjere det lettare for oss å kommunisere vår identitet og oppbygging, samt gjere det meir innbydande for spesielt yngre folk å ville bidra.

3. Ellers har eg tru på at det kan vere hensiktsmessig å legge til rette for eit sterkare samhold relasjonelt mellom dei ulike menighetane - spesielt for ansatte og ledarar kan dette vere av stor betydning. Mange menigheter har få ansatte. Vidare å oppmuntre til og legge til rette for at folk lever med kvilepuls og fylgjer Jesus i sin kvardag der dei bur.

4. Bibelen er vår viktigste kilde til å kjenne Guds vilje for våre liv. Å spre bibelglede og kjennskap til den er et viktig teologisk tema. Gjere evangeliet og Bibelen tilgjengelig i kvar generasjon og kultur. Eg ynskjer at Frikirka held fast på Bibelen som einaste rettesnor for liv og lære. Eg trur det er viktig å ta på alvor at alle mennesker er skapt i Guds bilde og har ukrenkelig verdi frå unnfangelse til død. Dette inkluderer at me tåler kvarandre og viser kjærlighet, ydmykhet og respekt i både store og små ting. Vidare at Gud innstifta ekteskapet mellom kvinne og mann som den naturlege ramma for samliv. Her går mi stemme i konservativ klassisk retning. Eg ynskjer også å slå et slag for «ærlighetsteologi». At me snakker sant om livet og sant om Gud.

5. Eg er utdanna musikklærar og musikkterapeut, har nokre fag frå Høgskulen for teologi og ledelse (verdibasert endringsledelse og kommunikasjon og prekenlære), samt prosessbasert ledelse i offentlig sektor via jobben som kulturskulelærar. Eg har arbeidd i Karmøy Kulturskule i over 26 år som musikkterapeut og vokallærar for barn og unge. Før eg blei kalla til pastor i Karmøy Frikirke i 2020, var eg med å plante ein Norkirkemenighet på Karmøy, og var då gjennom M4-programmet for menighetsplantarar. Ellers har eg deltatt i menighetsarbeid som frivillig i ulike styrer og samanhengar heilt sidan eg var ganske ung. Eg var også med å starte opp og utvikle eit barne- og familiearbeid i Åkra menighet (2005) som heiter Regnbuelandet. Det kreative miljøet me hadde der resulterte og til at me i 2007 gav ut ein CD med sjølvlaga songar. Den dag i dag og samler Regnbuelandet mange barn og vaksne til kreativ undervisning.

 

Ellen Årøen  1ellen-aroen

Porsgrunn Frikirke

1. Eldste i menigheten.

2. Jeg er glad i Frikirken og vil arbeide for kirkens enhet. Jeg ser viktigheten i å disippelgjøre og hjelpe unge fram ved å la dem prøve og feile. La neste generasjon vinne. Jeg er særskilt opptatt av tweensgruppen, de mellom 10 og 14 år. At menigheten hjelper mennesker til å ha en levende tro gjennom hele livet gjennom alt livet kan innebære.

3. At vi kan klare å finne veier sammen selv om vi har ulike syn i noen spørsmål. Vi ønsker som kirke å vinne og bevare mennesker for Jesus. Jeg er spesielt opptatt av å bevare. Jeg ser at mange i menigheten blir borte. Hva gjør vi med det? Viktig å videreføre arbeidet med den gode målplanen vi har. Det er bra at vi kan jobbe mot felles mål for hele kirkesamfunnet vårt.

4. Jeg er opptatt av hva det vil si å være Jesu etterfølger, hva enheten i Kristus betyr i praksis. Enhet i Kristus med våre trossøsken i andre land og andre menigheter. Når det gjelder de dagsaktuelle spørsmålene i Frikirken, mener jeg at kirken vår må kunne romme ulike syn i teologiske spørsmål selv om vi har en lære.

5. Jeg er barnepleier og har arbeidet på føde- og barselavdeling. Har i mange år vært heltidstillitsvalgt på sykehuset i Telemark og har blant annet sittet i sykehusstyret i flere perioder. Har vært speiderleder Porsgrunn Frikirke i 25 år, og diakon og eldste de siste fem årene.

Synoderådet

Nordre Presbyterium
Lise Sagdahl
Raymond Lillevik
Trond Vegge
David Edvard Fjeldskår
Camilla Slettvoll Berger 

Østre Presbyterium
Anders Myklebust
Gunnar Johnsen
Kjersti Gulli Petersen
Anne Mari Schiager Topland

Søndre Presbyterium
Kjell Andreas Magnus
Kjell Audun Herje
Bjørn Einar Strandberg
Kjetil Løyning
Rune Tobiassen
Unni Westli

Vestre Presbyterium
Knut Magne Dalsbø
Tone Moseid
Sølve André Hatlen
Håvard Hollerud
 

 

Navn og alder:

Menighetstilhørighet:

 1. Verv / rolle i menigheten og ellers i Frikirken:
 2. saker kandidaten særlig vil arbeide for:
 3. hva kandidaten mener blir viktig for kirkesamfunnet fremover:
 4. hvilke teologiske spørsmål kandidaten anser som viktig, og eget ståsted i disse spørsmålene:
 5. hvilke erfaring og kompetanse kandidaten kan bidra med:

Nordre Presbyterium

Lise Sagdahl, 58 år

Trondheim Frikirke

1. pastor Trondheim Frikirke

2. De saker som synoderådet får til behandling.

3. Å dele evangeliet om Jesus med enda flere og hjelpe mennesker til å leve som etterfølgere av Jesus - i Den hellige ånds kraft. Å bygge levende fellesskap med Jesus i sentrum.

4. Det er mye som er viktig, men jeg vil trekke frem sunn lære og veiledning forankret i Bibelen. I samlivssaken støtter jeg synodestyrets innstilling.

5. Jeg har 30 års erfaring fra Trondheim Frikirke, som aktiv frivillig leder og medarbeider. I 2017 ble jeg valgt som eldste og i 2020 ble jeg valg som pastor i samme menighet. Jeg har et analytisk hode og et varmt hjerte, og er villig til å gjøre en innsats for fellesskapet.

Utdanningen min er doktorgrad i fysikk, og jeg har lest mye innenfor teologi og ledelse ved siden av uten å ta studiepoeng. Yrkeslivet har vært i forskning (5 år) og i fellesadministrasjonen ved NTNU (20 år) der jeg har arbeidet som prosjektleder for store endringsprosesser og jeg har vært rådgiver for ledelsen innen strategi, forskning og innovasjon. Annen relevant erfaring er 10 år som medlem av i landsrådet i Laget (NKSS), 17 år som frivillig medarbeider i Willow Creek Norge (arrangerte Global Leadership Summit og andre konferanser for kristne ledere).  

 

Raymond Lillevik, 51 år 

Nesna Frikirke

1. Eldste i Nesna Frikirke, samt i Rana Frikirke. Styreleder i Nordre presbyterium.

2. Selv om jeg er opptatt av mye som gjelder Frikirken, legger jeg nedenfor vekt på tema som er relevante for synoderådet.

2. På kort sikt vil jeg fokusere på saken(e) knyttet til læren om samkjønnet samliv og praktiseringen av den. På lengre sikt er jeg opptatt av hvordan vi kan klare å kombinere evangelisk luthersk lære med felleskap med andre kristne.

3. Å styrke frimodigheten for klassisk lære på ulike tema, og avklare forholdet mellom menighetene ved stor uenighet her.

4. A. Bibelsyn. Setter pris på bibelforskning, og kombinerer det med sterk tro på inspirasjonen. B. Forsoningen og Jesu oppstandelse. Jeg er virkelig glad i påsken og påskebudskapet, og tror Frikirken har mye å hente på å dyrke forkynnelsen av både den objektive, subjektive og klassiske forsoningslæren. C. Økumeniske forhold. Frikirken trenger venner, og jeg er nysgjerrig på hvilke allianser man kan bygge med lutherske felleskap i Norge og verden ellers. D. Menneskesynet. Mens kulturene i verden på ulikt vis nedvurderer menneskeverdet med undertrykkelse, rasisme, aborter og kriger, så vokser samtidig ideer om at mennesket er så stort at man kan gjøre hva man vil, med transhumanismen som et eksempel. Denne ideologiske spagaten har kristentroen mye å si om. E. Messiansk teologi. Forholdet mellom Jesustroende i og utenfor jødedommen er alltid viktig, men ikke mindre nå om dagen.

5. Jeg har erfaring fra mange år som lærer for ungdommer i videregående, foreleser på lærerutdanning, og menighetsarbeid i små menigheter ulike former for barne- og ungdomsarbeid, foruten innen idrett. Jeg har tilknytning til mange deler av landet, men har en spesiell sans for nordområdene i hele Skandinavia. Jeg har teologisk doktorgrad og skriver litt fagbøker i teologi, og har undervist de siste årene i nordnorsk entreprenørskap. Fun fact: Årene 2019-2022 var jeg svært aktiv i det tverrpolitiske arbeidet for å gjenreise høyere utdanning på Nesna og Helgeland, og er nokså stolt (og nokså overrasket) over akkurat det der.

 

Trond Vegge, 53 år 

Rognan Frikirke

1. Pastor (50 %), nestleder i styret for Nordre presbyterium, 1. vara i synoderådet for Nordre.

2. Synoderådet velger jo ikke selv hvilke saker det skal arbeide med, men mottar saker fra synoden og/eller synodestyret. Så hvis jeg blir valgt, vil fokuset mitt være å jobbe samvittighetsfullt med alle saker - uansett hvor viktig eller uviktig jeg måtte mene saken er. Og da med fokus på hva Bibelen faktisk sier om de(n) aktuelle saken(e).

3. Å behandle stridsspørsmål kan av og til være nødvendig, men jeg opplever at disse tømmer oss for krefter og motivasjon. I stedet må vi - i størst mulig grad - flytte fokuset over på oppdraget: Å legge til rette for at folk skal se Jesus! Det er i hvert fall det som driver/motiverer meg. Og jeg tviler på at jeg er spesielt unik i forhold til dette - dette gjelder nok mange av oss. 

4. Jeg liker ikke å innrømme dette, for det blir fort en oppfatning av enda en mørkemann opptatt av sex ... Men: Jeg tror det er viktig at vi som kirkesamfunn - og kanskje FriBU spesielt - må våge/fortsette å våge å være en motpol mot samfunnets utvikling i spørsmål om seksualitet og samliv. Hovedfokuset må først og fremst være på barna som vokser opp med dagens moralnormer og virkelighetsoppfatning der alt er tillat, alt er like bra, og alt (t.o.m. virkeligheten) er opp til den enkeltes oppfatning. Dette er etter min forstand oppskriften på forvirring og rotløshet, og jeg er oppriktig bekymret på vegne av barna! Derfor tror jeg at vi - som kirke - må våge både å stole på og å være tydelig på Bibelens ord. Vi må våge å gi barna våre trygge rammer i disse spørsmålene. Men NB: Vi må klare å være tydelige uten å være dømmende - alltid "sannheten tro I KJÆRLIGHET"!  Både barn og voksne som sliter med disse spørsmålene må oppleve at vi som kirke tar dem på alvor. Og at vi - uavhengig av deres valg for eget liv - av hjertet ønsker dem inn i vårt fellesskap. 

5. Jeg er utdannet pedagog med kristendom i fagkretsen, og har noen år bak i meg i barne- og ungdomsskole. Som pastor har jeg 10 år i Alta Frikirke og nå snart seks år i Rognan Frikirke. Jeg har tidligere vært vara til presbyteriestyret (Nordre), og sitter nå som nestleder. Inneværende synodeperiode er jeg 1. vara (for Nordre) til synoderådet, og fikk også muligheten til å være med på synoderådsmøtet i november (jf. sak 6).
 

David Edvard Fjeldskår, 27 år

Oslo Østre Frikirke
1. Ordinert til pastor i Østre, jobber som feltprest.
2 og 3. Retning for Frikirken i årene fremover og kulturbygging for å gå i samme retning. Tett i forhold med dette er også det å bevare enhet.
4. Teologiske spørsmål: Samliv og grunnleggende for samliv: Hva evangeliet er. Jeg står for et klassisk syn på samliv, men er samtidig bevisst på at vi som kirke må jobbe med hvordan vi møter nye utfordringer. Dette mener jeg likevel ikke må gå utover troen på evangeliet, hvor vi som syndere er blitt frelst «inn i» et nytt liv.
5. Erfaring og kompetanse: Jeg har en bachelor i «teologi og ledelse», og «master i teologi og misjon». Jeg har jobbet fire år som Trainee, og senere ungdomsarbeider i Østre og to år som høyskolelærer i gresk og hebraisk. Nå altså som feltprest i Hæren, i møte med rekrutter. Jeg har også to år i teologisk fagråd, og har vært med å jobbe med skriftsynserklæring. 

Camilla Slettvoll Berger, 33 år

Tverlandet Frikirke 

1. Eldste

2. Grundig vurderinger gjennom dialog, bibellesning og bønnearbeid rundt sakene som kommer inn til rådet. 

3. Å fortsette arbeidet med å være en relevant aktør inn i samfunnet, som utgjør en forskjell, som en døråpner inn i enkeltmenneskers liv, så de får med seg fortellingen om Jesus. 

4. Når det kommer til etikk har jeg troen på å lede mennesker til å holde dialog med Gud, og å følge dem i prosessen. Jeg stoler på at Den Hellige Ånd virker i andres liv, og at vi samtidig er skapt til å trenge hverandre som medvandrere. Sammen vokser vi inn i en dypere og bredere forståelse av hva det vil si å være menneske og hvem Gud er. 

5. Jeg har vokst opp med Frikirken som  "mitt andre hjem", og har en stor kjærlighet til flokken. En kjærlighet som leder meg til å lytte med respekt og åpenhet når vi står i uenighet. Jeg elsker å ta inn nye perspektiver, analysere dem og ta det med inn i dialogen min med Gud.

 

Østre Presbyterium

Anders Myklebust, 45 år

Hamar Frikirke

1.Pastor

2. Jeg har et hjerte for enhet både innad i kirkesamfunnet, også i det tverrkirkelige kirkelandskapet. Vi er kalt til å elske Gud og elske hverandre. Bibelen ber oss om å legge ned våre liv for våre brødre og søstre. Jeg brenner for en tydelig bibeltro teologi, der vi skal være frimodige på det fundamentet vi står på. Samtidig brenner jeg for at vi ikke skal gjemme oss bak våre ord eller talerstol. Alt for lenge har vi såret mennesker og plassert folk utenfor, ved å forkynne tydelig, men ikke vært villig til å gå tett med mennesker i møte med det som blir vanskelig for folk i møte med Bibelens budskap.

3. og 4. Jeg står for et konservativt syn når det gjelder samlivssaken, jeg mener at Frikirken står på et Bibelsk syn når det gjelder dette. Jeg er ingen teolog, men har mine erfaringer med Bibelen gjennom mange år som forkynner og ungdomsleder. I møte med denne saken, så savner jeg tematikk som «hvordan møter vi de homofile som kirke?». Hvordan skape en arena der det er trygt å dele om det man sliter med? Tenk om kirken kunne vært det første stedet man delte ærlig om sine utfordringer, ikke det siste stedet.

Jeg tror på en tydelig bibeltro menighet, som strekker seg langt for å elske menneskene. Der vi går tett med dem, uavhengig om vi er enige med dem eller ikke. Jeg tror vi trenger å være fremoverlente. Være visjonære som kirkesamfunn. Vi trenger å holde disippelskap høyt, der relasjonen til Jesus i hverdagen blir viktig for den enkelte. Dette må vi legge til rette for.

5. Jeg har jobbet med ungdomsarbeid i 25 år, jeg er fortsatt ungdomspastor i vår menighet, og jeg har mye erfaring inn mot ledertrening og disippelskap. Jeg tror jeg har mye å bidra med inn mot fokuset på den neste generasjonen. Hvordan involvere unge ledere i kirkesamfunnet vårt. Jeg er også veldig pastoral og har et stort hyrdehjerte. For meg vil alltid mennesker være viktigere enn saken, når alt kommer til alt, handler det om å elske Gud og å elske mennesker.
 

Gunnar Johnsen, 62 år

Oslo Vestre Frikirke

1. Pastor. Sitter i det nåværende synoderådet. Styremedlem i Frimaf – Frikirkens medarbeiderforening. 

2. Synoderådet velger ikke saker selv. De oversendes av synoden eller synodestyret.

3. Å bevare kirkesamfunnets enhet gjennom alle spørsmålene knytte til debatten om likekjønnet samliv, og ivareta bredden i kirkesamfunnet. Jeg mener at et kirkesamfunn for å nå dagens mennesker med evangeliet, trenger menigheter med ulik profil både når det gjelder form, men også i en viss utstrekning teologisk profil. Det siste kan selvsagt være krevende, noe vi ser i samlivsdebatten. Men skal vi kunne nå dagens mennesker, må vi tåle en bredde også her. 

4. I synoderådet er ikke hovedpoenget hva man selv mener er viktig, men hvilke spørsmål synoderådet får å arbeide med. Vi har en debatt gående knyttet til likekjønnet samliv, Frikirkens lære om seksualitet og samliv og spørsmålet om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål. Enten vi måtte like det eller ikke, er dette viktige spørsmål for oss nå. Jeg har vært en del av synoderådet i perioden som nå går ut. Der stilte jeg meg bak dette forslaget: 

«Inkarnasjonen innebærer en åpning for homofilt samliv/partnerskap som kirken kan velsigne ved siden av ekteskapet der mann og kvinne vies. Slik fastholdes kirkens klassiske syn på ekteskapet samtidig som det legges til rette for trofaste og forpliktende homofile samliv/partnerskap.»

I synoderådet stilte jeg meg også bak dette forslaget: 

 • Synoderådet erkjenner at det med vår kirkes skriftsyn i bunn, kan utledes ulike svar på noen samlivsetiske spørsmål. 
 • Synoderådet konstaterer at vår kirke rommer to gjensidig utelukkende syn i spørsmålet om ordinasjon av kvinner. 
 • Synoderådet mener at vår kirke også vil kunne romme ulike syn i spørsmålet om likekjønnet samliv så lenge ulike syn er forankret i vår kirkes skriftsyn.
 • Synoderådet mener derfor at på denne bakgrunnen trenger ikke ulike syn i spørsmålet om likekjønnet samliv å være et bekjennelsesspørsmål og derfor heller ikke kirkesplittende. 

5. Jeg var eldste i Oslo Storbymenighet fra menigheten ble etablert i 1994. Var pastor samme sted fra 2002 - 2019, og har fra 2020 vært pastor i Oslo Vestre Frikirke. Var i 15 år, fra 2004 – 2019, tilsynsmann i Østre presbyterium. Av utdannelse er jeg samfunnsviter med hovedfag i statsvitenskap. Jeg har i mange år vært søndagsskolelærer, og var i 13 år med å lede en Tweensgruppe av 10-14 åringer.

 

Kjersti Gulli Petersen, 60 år

Halden Frikirke

1. Pastor i Halden Frikirke. Sitter i valgkomiteen til presbyteriet.

2. Jeg vil jobbe aktivt og gå i dybden på de sakene som synoden og synodestyret legger på bordet til synoderådet.

3. Først og fremst bidra til at nye mennesker blir kjent med Jesus og velger ham som Frelser og Herre i livet sitt. Dessuten at menighetene våre tilbyr et fellesskap der relasjonen til Gud oppmuntres og styrkes og det gis god næring for trua innenfor en ramme der den enkelte også får bruke sine nådegaver til glede både for menigheten og lokalsamfunnet rundt. Fortsette å løfte bibelglede og bibelbruk for små og store.

4. Jeg baler mye med utfordringene Jesus og Paulus gir oss: På hvilke områder er vi kalt til å være et annerledes folk enn storsamfunnet rundt oss, og på hvilke områder skal vi gjøre oss så like våre omgivelser som mulig «for om mulig å vinne noen»? Og det handler om veldig mye mer enn samlivsspørsmål; økonomi og livsstil, forenkling, rettferdighet, omsorg, tidsbruk o.a.

Som enslig har jeg vært opptatt av samlivsspørsmål i mange år, med fokus på hvordan vi kan bygge menigheter der relasjonene i større grad kan favne videre enn kjernefamiliene og der vennskap og fellesskap bygges på tvers, ikke bare av generasjonene, men også av rammene den enkelte har rundt livet sitt. Derfor har jeg vært opptatt av at vi må favne hele bredden av utfordringer innenfor samlivsfeltet, selv om feltet er stort og det er smertefullt utfordrende å tenke helhet framfor å løfte fram enkeltgrupper.

Teologisk står jeg på det klassiske synet i samlivsspørsmål, med alle de konsekvensene det også får for eget hverdagsliv.

5. Bred administrativ erfaring fra ulike kirker og kristne organisasjoner. Videreutdanning i veiledning. Erfaringsbasert master i kristendom med fordypning i religionspsykologi og åndelig veiledning. Pastor i 10 år. Kursleder og styremedlem i Teleios Life Norge; en stiftelse som vil hjelpe mennesker til å leve sunne og sanne liv, i gode relasjoner med andre og som vil bidra til at menighetene og fellesskapene våre skal være helbredende fellesskap. Retreatleder for Sandomstiftelsen og tidligere styremedlem.

Anne Mari Schiager Topland

Oslo Storbymenighet

1. Pastor

2. Synoderådets arbeid er begrenset av de sakene synoden eller synodestyret oversender.

3. Sette fokus på de gode nyhetene om Guds handlende kjærlighet, kraften i evangeliet som setter fri, løfter opp og inkluderer. Hvordan kirkene sammen som bærere av evangeliet kan bli klar over at de er gode nyheter til nærmiljøene de er en del av. Å takke for, ta imot og bli preget av mangfoldet av etnisiteter som bor i Norge.

4. Guds rikes vekst midt iblant oss. Vi kommer fra en kirketradisjon som har hatt fokus på frelse for evighetens skyld. Guds rike som er nær nå ønsker jeg at vi skal arbeide mer med teologisk. 2.Det første oppdraget menneskeheten fikk: forvalteransvaret (1.Mos 1,28). I vår generasjon fortsetter menneskeskapte alvorlige klimautslipp å framskynde global oppvarming med de nåværende og kommende skadelige konsekvensene det har for menneskeheten. 3. Samlivs- og familieteetikk. Jeg mener at Frikirken må anerkjenne likekjønnede trofaste forhold og legge til rette for god etisk veiledning for alle par slik at de får hjelp til å vokse i kjærlighet og forpliktelse for å modnes til å være trygge hjem. De største farene for samliv og familiene antar jeg er incest, utroskap og pornografi.

5. Lang erfaring med Bibeltolkning gjennom til sammen 30 år som misjonær, Bibelskolelærer og pastor, samt nestleder i synoden og del av synoderådet i nesten to perioder.
 

Søndre Presbyterium

Bjørn Einar Strandberg, 57 år 

Østsida Frikirke

1. Leder av eldsterådet.

2. Min eldstetjeneste startet da jeg var 28 år. Jeg har gått på to disippeltreningsskoler med Youth With A Mission, og vært involvert i UiOs Familiefokus gjennom 20 år. Jeg har lest mye kristen litteratur gjennom mange år, og opplever at jeg er godt orientert i kirkelandskapet.

3. Jeg er opptatt av at kristen tro må være en levende virkelighet blant oss der vi forventer at Guds rike går fram når vi lytter oss inn til hva Han holder på med i vår tid, og har stor tro på generasjonsfellesskap der unge mennesker får koble seg på troen på en naturlig måte.

4. Jeg står trygt i klassisk luthersk teologi, men er økumenisk innstilt og henter gjerne inspirasjon fra misjonsfokuserte miljøer samt ortodokse og klassiske kristne tenkere.

 

Kjell Andreas Magnus, 46 år 

Hånes Frikirke

1. Eldste i Hånes Frikirke og medlem av synoderådet 2021-2024.

2. Jeg mener at en sunn menighet og et sunt kirkesamfunn trenger å ha fokus på mange ting på en gang. Det vil si vi er nødt til å rekruttere nye og ta vare på våre egne barn – derfor vil barne- og ungdomsarbeid alltid måtte være et prioritert arbeid i våre menigheter. Så mener jeg også at en sunn kirke alltid må ha et utadrettet fokus, og det må gjelde både evangelisering og diakonalt arbeid. Til slutt er det viktig å si at dersom vi ikke også samtidig klarer å vokte over vår lære slik at den forblir i tråd med den lære vi har fått overlevert fra apostlene, så vil all den andre gode innsatsen fort bli forgjeves. Når det gjelder hvor jeg personlig opplever at jeg har mest å bidra med så går det spesielt på dette med teologi, undervisning og lærespørsmål.                                    

3. Å ha en tydelig og kraftfull satsning på barn og unge.

Å utvikle modeller for gruppebaserte menigheter, slik at vi evner å være disippelgjørende fellesskap på tvers av generasjonene. Til det kan f.eks. familiegruppemodellen være en god metode å jobbe videre med. 

Fokus på personlig liv med Jesus gjennom kristne praksiser som bønn, bibel, gjestfrihet, generøsitet, faste og fellesskap mm.

Å styrke vår tillit til Bibelen som Guds ord, og beholde en klar og tydelig forkynnelse som også omfatter temaer som begynner å bli kontroversielle i vår tid.

Jeg opplever at vi er på vei inn i en post-kristen kultur, der det å følge Jesus kan innebære større kostnader enn tidligere. I et slikt klima trenger menighetene å bli enda tettere fellesskap der vi lever kirke sammen, ikke bare møtes i en bygning på søndager. For å oppnå dette tror jeg det er viktig å få flest mulig medlemmer inn i mindre hjem-baserte grupper i tillegg til gudstjenestene.

4. Det er helheten som er viktig, men vi testes jo ekstra mye der kampen raser som hardest. I våre dager så utfordres vi som kirke spesielt på dette som har å gjøre med samlivsetikk og kjønnsidentitet. Her mener jeg at det er viktig at vi ikke inngår kompromiss med tidsånden, men står fast på kirkens tradisjonelle lære, samtidig som vi finner gode måter å møte og inkludere de som kjemper med sin seksualitet eller sin identitet. Nåde og sannhet, vi trenger begge deler.

5. Jeg har noe utdannelse og mye erfaring innen teologi og bibelundervisning, og jobber kontinuerlig for å holde meg oppdatert og utvide min kompetanse på dette området. Ut over det har jeg utdanning og undervisningskompetanse innen mange samfunnsfag (statsvitenskap, psykologi, religionsvitenskap, historie, mediefag/journalistikk) som gir meg en god evne til å forstå det samfunnet vi lever i og hva som påvirker og driver oss som individer og som samfunn. 

 

Kjell Audun Herje, 49 år 

Tveit Frikirke

1. Pastor i Tveit Frikirke siden 2008.

2. Jeg ønsker å arbeide for at Frikirkens teologiske dokumenter skal være grundige og samtidig lett tilgjengelige og lett forståelige. Veien fra det som står i de teologiske dokumentene må ikke bli så lang at det bare blir for de spesielt interesserte. Jeg synes det er spennende å studere hva som ligger bak de ulike teologiske standpunkt og hvilket bibelsyn ulike standpunkt gjenspeiler. Teologi på sitt beste er praktisk og avklarende, og innbyr til hvile, felleskap, tro og tjeneste. Det er viktig å kunne løfte frem aktuelle saker fra tiden vi lever i, og tørre å stå i det selv om de tradisjonelle kristne standpunkt er upopulære. Ekteskap som rammen for samlivet til en kvinne og en mann, og menneskets verdi fra unnfangelse til naturlig død, er to saker der jeg ønsker at vi som kirke kan ha en tydelig stemme.
Jeg synes synoderådet i sitt arbeid i perioden har vært flinke til å peke på det de mener er rett, og samtidig holdt tydelig frem nåden.

3. At vi bygger læren på Guds ord og på bekjennelsesskriftene. At vi underviser barn, unge og voksne om hva Bibelen lærer i dagsaktuelle spørsmål som: sex og samliv, kjønn, livets to utganger, Israels plass i frelseshistorien, misjon og endetid. At vi midt opp i alt dette ikke glemmer Den Hellige Ånds virke og fylde, det allmenne prestedømme og at nådegavene får komme i funksjon. At vi tiltaler og omtaler hverandre på en god og respektfull måte, selv om vi er uenige. At vi møter mennesker som lever annerledes enn oss med godhet, slik Jesus har møtt oss og slik vi selv ønsker å bli møtt. Uten dette blir læren, om den er aldri så rett, uten kraft til å verken bevare, eller fornye kirken.

4. Av mennesketype heller jeg nok litt mot ønsket om å legge forskjellige teologiske spørsmål som kan skape splid til side, eller på vent, for å mer kunne fokusere på det som er kirkens oppdrag. Samtidig er jeg glad for de vedtak som ble gjort på synodemøtet i 2021, for å kunne ha en grundig behandling av Frikirkens lære om ekteskap og samliv.

Jeg sier «ja» til synoderådets dokumenter «Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap,» og «Er samlivsteologi et bekjennelsesspørsmål (kirkesplittende)?».
Spørsmålet om livets to utganger, i motsetning til universalisme, anser jeg også som viktig for kirken. Her er det så lett å tenke at en tror på livets to utganger, men i praksis leve som om en tror på universalismen. Vårt standpunkt i denne saken bør få konsekvenser for forkynnelsen og for vårt forhold til misjon og evangelisering. Her tror jeg det trengs en vekkelse hos noen og enhver, i hvert fall hos meg.

5. Jeg har vært i bibeltekstene siden barneårene, og interessert meg for teologi siden tenårene. Har studert teologi og misjon på Fjellhaug misjonsskole i fire år og tatt teologi og praktikum ved Menighetsfakultetet.
Vært misjonær i Indonesia i 4 ½ år, og der tjent som prest i Luthersk kirke og høgskolelærer ved teologisk høyskole. Tjent snart 16 år som pastor i Tveit Frikirke. Jeg tror jeg er god til å lytte, også til «meningsmotstandere» og til mennesker som har andre livserfaringer en meg.  Egne livserfaringer i møte med mennesker som har kjent på utfordringer med tanke på seksualitet og identitet, har gjort meg trygg på at nåden og sannheten er til å stole på også i disse spørsmålene. Nåden og sannheten må ikke forveksles eller stokkes om på. De må være fundamentet for lære og liv. Nåden gjør levende, sannheten setter fri!

 

Kjetil Løyning, 48 år

Vennesla Frikirke
1. Eldste
2. Dersom jeg blir valgt som representant i synoderådet, vil jeg arbeide, søke i Bibelen og be om Guds ledelse og visdom, for de læresaker som blir oversendt av synoden eller synodestyret.
Generelt sett brenner jeg for barn og unge, menighetsarbeid mellom alle generasjoner og at vi må spre verdens beste evangelium til flest mulig.
4. Flere viktige saker står på dagsorden til Synodemøtet i juni. Jeg støtter synodestyrets forslag om at mandat og sammensetning for synoderådet beholdes. Jeg mener synoderådet er et viktig organ. 
Når det gjelder samlivsteologien, så støtter jeg flertallsvedtakene i synoderådet.
5. Jeg har vært aktivt med i flere menigheter (Brunlanes Frikirke, Oslo Østre Frikirke, Bergen Frikirke, Øvrebø Frikirke og nå Vennesla Frikirke). Jeg anser meg selv som en engasjert og diplomatisk person. 

 

 

 

 

Rune Tobiassen, 45 år 

Østsida Frikirke

1. Verv / rolle i menigheten og ellers i Frikirken: Pastor

2. Å være sannheten tro i kjærlighet (Ef 4,15).

3. Hjelpe menigheter og enkeltpersoner til å sette fokus på diakoni/godhet og hjelpe medlemmer til å dele vitnesbyrdet sitt. 

4. Jeg mener ekteskapet er mellom én mann og én kvinne.

5. Teologiutdannelse, 17 år som pastor i Frikirken, synodestyret 2021-2024, høgskolelektor NLA, leder for Fellesmøtene Kristiansand i 10 år.

 

 

Unni Westli, 61 år

Randesund Frikirke
1. Hovedpastor.

2. I hovedsak vil jeg henvise til svaret på neste spørsmål. Det viktigste å arbeide for er hvordan vi kan nå nye mennesker med budskapet om Jesus i vårt samfunn i dag, og jeg tror at vi da trenger å jobbe med hvordan vi organiserer oss som menighet og kirkesamfunn. Hva svaret på dette er, vet jeg ikke. Men jeg er rimelig sikker på at vi trenger endring.

Ellers trenger vi en tydelig plattform når det gjelder lære. Med det mener jeg ikke at vi skal kneble meningsforskjeller. Vi må kunne snakke sammen selv om vi har ulike ståsteder og meninger. Men kirkesamfunnet trenger å ha noe som defineres som vårt ståsted, vår plattform. Denne plattformen kan endres, men den må ikke tas bort. Derfor er tydelighet noe jeg vil arbeide for.

3. Vi må se på og arbeide med oppbyggingen og strukturene i kirkesamfunnet og i våre menigheter. I kirkesamfunnet har vi begynt å snakke om bevegelsen mot relasjon framfor aktivitet. Det er positivt. Men jeg tror vi trenger en vid drøftelse av om måten vi organiserer oss på og arbeider på er til hjelp for eller hinder for at nye mennesker får møte Jesus? Er det riktig at vi bruker store ressurser på gudstjenestene som menighetens hovedsamling? Hvordan kan vi gi hverandre best mulig opplæring og støtte til å møte mennesker i vår hverdag som tydelige etterfølgere av Jesus, og hvordan kan vi gi nye troende gode fellesskap de kan vokse i? Jeg tror vi trenger endringer i våre holdninger, men også i våre strukturer, for å gjennomføre vårt oppdrag som etterfølgere av Jesus i dagens Norge.

4. Det er mange teologiske spørsmål som er viktige. Generelt har jeg et konservativt, tradisjonelt ståsted, noe som preger mitt standpunkt i enkeltsaker. Jeg nevner tre enkeltsaker som er viktige for meg nå: A. Spørsmålet om to utganger av livet. Det er to utganger av livet, enten et evig liv sammen med Gud eller en tilværelse uten Gud. Jeg mener Bibelen er helt klar, og at dette gjentas mange ganger og på ulike måter. Hva som blir oss til del avhenger av om vi tar imot Jesus som vår frelser og Herre i dette livet. B. Misjon/evangelisering og andre religioner. Det er kun en vei til Gud – Jesus Kristus. Vi har fått et oppdrag i å gjøre alle folkeslag til disipler. Derfor er det viktig å drive misjon og evangelisering og å nå ut til nye mennesker.  C. Samlivsetikk. Jeg står for et tradisjonelt samlivsetisk syn. Dette innebærer at jeg anser ekteskapet som den gode og rette rammen for samliv, og at ekteskapet er mellom en mann og en kvinne.

5. Det jeg kan bidra med er solid erfaring fra og kunnskap om Frikirken. Jeg har vært medlem i Frikirken hele mitt liv, og har vært ansatt i Frikirken siden 2004. Gjennom arbeid som personalleder og menighetsveileder i Frikirken har jeg tilegnet meg god oversikt over frikirkelandskapet og ulike menigheter. I de siste fire årene har jeg vært pastor i Randesund Frikirke.

Formalkompetanse: Jeg er utdannet jurist. Det er viktig å huske at det er lenge siden jeg arbeidet juridisk, men likevel vil nok dette kunne være nyttig i en del sammenhenger.

 

Vestre Presbyterium

Håvard Hollerud, 46 år 

Bønes Frikirke

1. Pastor og nestleder i Vestre presbyterium.

2. Som medlem av synoderådet vil jeg forsøke å bidra så godt jeg kan med de sakene rådet blir bedt om å behandle.

3. I et samfunn som blir stadig mer sekulært, har vi som kristne en stadig større utfordring med å gjøre Jesus kjent for de som ikke kjenner ham. 

4. For meg er det viktig å holde fast ved en klar og tydelig luthersk teologi. Jeg står for øvrig for Frikirkens lære.

5. Fire år ved LBM/Frikirkens studiesenter.

Pastor i Bønes Frikirke i 17 år (2007- ).

Tidligere medlem av Frikirkens misjonsstyre (2005-2011).

Tidligere medlem av synoderådet (2018-2021).

Styremedlem Vestre presbyterium (2016- ).

 

Knut Magne Dalsbø, 43 år

Herøy Frikyrkje

1. Pastor i Herøy Frikyrkje

2. Eg vil arbeide for at vi som kyrkjesamfunn kan vere med å vinne, grunnfeste, disippelgjere og sende menneske i alle generasjonar. Hjelpe menneske til å leve eit liv overgitt til Kristus, grunnfesta i Ordet, styrkt av Anden, i kjærleik og teneste for Gud og medmenneske.

3. Å jobbe med relasjonar. Fyrst og fremst med vår relasjon til Gud, fordi alt anna spring ut frå det. Så relasjonane med kvarandre og med dei som i dag ikkje er ein del av våre fellesskap.

4. Bibelsynet – at vi står fast på Bibelen som øverste rettesnor for liv og lære, slik det er formulert i vår skriftsynserklæring.

Samlivssaka – at vi som kyrkjesamfunn kan vere sanninga tru i kjærleik gjennom å forkynne, undervise og rettleie ut i frå bibel, vedkjenning og vedtatt lære. Vi må som kyrkjesamfunn jobbe for å finne ein veg der vi kan stå fast på læra, samtidig som vi kan vise inkludering og omsorg for alle som er undervegs med sine liv. Jesus kallar oss til å følge han - med våre mangelfulle liv. Så får vi lov å finne ut av resten saman med Han, det gjeld oss alle – uavhengig av kva utfordringar vi strevar med.

Mitt syn i samlivssaka er at seksualiteten høyrer heime innanfor rammen av eit livslangt ekteskap mellom ein mann og ei kvinne.

5. Eg gjekk ut frå Misjonshøgskolen med ein Cand.theol. -grad i 2008. Etter det har eg jobba 11 år som sokneprest i DNK og sidan hausten 2019 har eg vore pastor i Herøy Frikyrkje.

 

Sølve André Hatlen, 42 år 

Volda Frikyrkje

1. Verv / rolle i menigheten og ellers i Frikirken: Pastor og synoderåd.

2. Å utruste nye generasjonar for liv og teneste. Vekke kallsmedvitet i både unge og gamle, deretter hjelpe og oppmuntre til å følge og tene Kristus. Evangeliet må stå i sentrum for vårt arbeid og fellesskap. Bidra til å framelske kultur og miljø for djuptgåande dialog rundt lære, teologi og verdiar. Det må skje i respekt og ydmykt overfor historie og tradisjon, men samtidig ikkje vere bunde til anna enn ein ærleg søken etter det som er sant, godt og vakkert, på Bibelens grunnlag.

3. Kultur for å bygge tillit der tillit er oppnåelig, vise velvilje og omtanke på tross av ueinigheit. Ein sunn balanse mellom einskap og mangfold, i uttrykk, kultur og verdisett. Strukturar for ryddige gode prosessar der vurderingar og beslutningar kviler på ærleg argumentasjon og overbevisning, og ikkje på følelsar, press, frykt, eller maktbruk.

4. Teologi er grunnleggjande samanhengande og vi bør vere forsiktige med å isolere teologiske område frå kvarandre. Viktige spørsmål innan skapingsteologi, ekklesiologi, treeinigheitslære, kristologi, forsoningslære med fleire, er svært avgjerande spørsmål fordi dei dannar grunnlaget for korleis vi forstår virkeligheit og openberring. Spørsmål om homofilt samliv som vi drøftar i kyrkja vår no, meinar eg er viktige spørsmål nettopp fordi samlivsteologi har djupe røter i alle disse mest grunnleggande teologiske disiplinane. Det er det dessverre mange som helst ikkje vil forholde seg til, eller meinar at dei røtene ikkje er så relevante. Min posisjon i forhold til spørsmålet, er at anerkjennelse av homofilt trufast samliv er teologisk ønsketenking som kviler på falske premissar.

5. Oppvekst med barne- og ungdomsarbeid i Frikyrkja. Kristendom på grunnfag og mellomfagsnivå frå Høgskulen i Volda. 17 år som pastor i middels stor frikyrkje. Fire perioder i presbyteriestyre. Langvarig sterk interesse for bibel, teologi, kyrkjehistorie, menneskekjennskap og samfunnsliv.

 

Tone Moseid, 55 år 

Bryne Frikyrkje

1. Eldste i Bryne Frikyrkje, styremedlem i synodestyret.

2. Jeg opplever at Frikirkens målplan favner det jeg som enkeltmenneske og vi som menigheter i Frikirken skal fokusere på: Jesus i hverdagen, Jesus til nye generasjoner og Jesus til nye mennesker. Dokumentet som omhandler kultur og retning for Frikirken fremover håper jeg også skal kunne hjelpe oss til hvordan vi skal gjøre det og om hvem vi er som kirkesamfunn.

3. Jeg tror vi ærlig, ydmykt og samvittighetsfullt må søke å forstå hva Guds ord sier.

Kirkesamfunnet skal legge til rette for åpne, inkluderende og livsnære fellesskap i et stadig mer sekularisert samfunn. Vi må gi rom for uenighet, men holde fast på sannheten. Vi må fortsette å bygge og plante menigheter og småfellesskap som er utrustende og disippelgjørende, og som gir fremtid og håp i en verden som framstår urolig og utrygg.

4. Det er synoden som oversender læresaker til synoderådet. En del læresaker kan gi rom for ulike oppfatninger ut fra perspektiv og livserfaring. I andre spørsmål er det viktigere å avklare hva Guds ord sier, hva sannhet er og hva vi er forpliktet på. Bare sannhet skaper enhet. Synet på samliv har naturlig nok hatt en stor plass i vårt kirkesamfunn den senere tid. I den saken er mitt ståsted på linje med flertallet i det sittende synoderådet. Jeg håper at det fremover vil være mer fokus på hva Bibelen sier om Jesu liv, død og oppstandelse. Hva et liv i Kristus handler om, og hva frelsen innebærer.

5. Av teologisk kompetanse kan jeg ikke vise til annet enn grunnfag i kristendom og diakoni. Men jeg tenker at 14 år som eldste i en menighet bestående av medlemmer med bakgrunn fra andre kirkesamfunn og fra mange ulike kulturer har gitt meg en del erfaring med lærespørsmål. Jeg har med meg erfaringer fra presbyteriestyret i Vestre og to perioder i synodestyret. Vervene har gitt meg et godt innblikk i vårt kirkesamfunn og forhåpentligvis også kompetansen jeg trenger til å sitte i synoderådet.

Forfatningsutvalget

Håvard Sandve
Notto Moseid
Svein Petter Raknes
Terje Imeland
Åste Marie Lande Lindau
Gunnar Rein Olsen
Roy Gunnar Johansen (benkeforslag, helst vara)

 

Spørsmål:

 1. Verv / rolle i menigheten og ellers i Frikirken
 2. Erfaring og kompetanse relevant for vervet man stiller til valg i

 

Håvard Sandve, 72 år

Bryne Frikyrkje
1. Misjonær for Frikirken i Japan 1986-1997, 2001-2004. (inkl. reiser for misjonen i Norge).
     Eldste fra 1997-2001 og 2006-2022 (leder i stor deler av tida). Pastor fra 2008-2015.

2. Eldsterådsformann og pastor, deltakar på nokre synodemøter og presbyteriemøter.

 

Notto Moseid, 53 år 

Bryne Frikyrkje

1. Frivillig B-U-leder, GT-leder, tekniker, arrangements-ansvarlig og forkynner.

2. Fortid som administrasjons-leder FriBU nasjonalt, daglig leder i Frivilligsentralen i Time, og senior-rådgiver for Hero Norge AS. 

 

 

Svein Petter Raknes, 65 år 

Lørenskog Frikirke

1. Tidligere eldste i 30 år. Nå deltar jeg i forsangergruppe.

2. Har erfaring med å tolke mandater og regelverk. Mye erfaring med å lede prosjekter. 

 

 

Terje Imeland, 61 år

Songdalen Frikirke 
1. Leder i diakonråd. Tidligere eldste (ordinert): Nå i permisjon fra eldstetjenesten pga. lederfunksjonen i diakonrådet. Medlem av forfatningsutvalget (nestleder) innvalgt juni 2021. 
2. Erfaring og kompetanse relevant for vervet man stiller til valg i: Jeg har kjennskap til forvaltningsutvalget ved at jeg har vært medlem / nestleder der i tre år. Jeg har erfaring fra samfunnsliv og politikk og har vært medlem av kontrollutvalg i Kristiansand kommune (2019-2023) og i Vest-Agder fylkeskommune (2015-2019). 
Jeg har jobbet med systemrevisjon hos fylkesmann/statsforvalter og er vant til å forholde meg analytisk til og undersøkende til ulike forhold og samtidig se disse forhold opp imot de førende "rettskilder". 

 

 

Åste Marie Lande Lindau, 46 år  

Namsos Frikirke

1. Generelt engasjert medlem uten faste oppgaver akkurat nå.

2. Har vært ansatt på Frikirkens hovedkontor.

Forskjellig politisk erfaring, folkevalgt og partistyre, blant annet kommunalt kontrollutvalg. 

 

 

 

 

Gunnar Rein Olsen , 68 år

Oslo Østre Frikirke 

1. Har vært medlem i Oslo Østre hele livet, og diakon i flere perioder.

2. Utdannet innen samfunnsfag, økonomi og ledelse. Arbeidet med ledelse og administrasjon på MF, Lovisenberg og i KrF. Tillitsverv i KrF, offentlige utvalg og styreerfaring i ulike organisasjoner.

 

Lønnsutvalget

Aud Angell
Mette Marie Aase
Olav Ausel
Trond Løfgren

Aud Angell, 70 år

Meløy Søndre Frikirke
1. Medlem av utvidet eldsteråd, diakon/ ansvar for økonomi, kirkebygg og gudstjenester.

2. Styreleder i Nordtun HelseRehab (fra 2021), tidligere nestleder og medlem av styret.

Tidligere (relevante) erfaringer:
 - Daglig leder ved Opptreningssenteret i Finnmark (2000-2005)
 - vikar nestleder ved Nordtun HelseRehab
 - politisk erfaring fra fylkesting og kommunestyre
 - konsulent Rødøy Kommune, bl.a. med ansvar for personalarbeid
 - vikar daglig leder Rødøy Produkter (ASVO-bedrift), (1 år)
 - økonomikonsulent, Øytun Folkehøyskole i Alta

 

Mette Marie Aase, 44 år

Trondheim Frikirke

1.Gudstjenesteleder i Trondheim frikirke, vært med i prosjektgruppa som arrangerer Videre lederkonferanse 2023 og 2024

2. Avdelingsleder i Trondheim kommune i ni år der jeg jobbet med å sette forslag til lønn for mine ansatte.

 

 

Olav Ausel, 52 år

Randesund Frikirke

1.Medlem i Randesund Menighet, leder gudstjenester, men ikke noen øvrige verv lokalt. Medlem av Lønnsutvalget

2.Ledererfaring fra næringsliv gjennom 20 år, forhandlingserfaring (ikke profesjonelt relatert til lønnsforhandling, men forhandling mellom ulike parter i andre sammenhenger). Erfaring fra lønnsutvalget i Frikirken, gjennom de 2-3 siste periodene.


Trond Løfgren, 40 år

Oslo Østre Frikirke
1. Diakon i Oslo Østre Frikirke.
2. Medlem (på arbeidsgiversiden) av Frikirkens lønnsutvalg de to siste periodene. Leder av utvalget siste periode. Til daglig leder jeg avdeling for tariff og arbeidsliv i Norsk Sjøoffisersforbund.

 

 

 

Styret i Stavern Folkehøyskole

Bjørg Gustavsen
Espen Andersen
Ingvild Misund Overskott
Sigrun Sandstad
Sigurd-Åge Engamo
 

Spørsmål

 1. Verv / rolle i menigheten og ellers i Frikirken
 2. Erfaring og kompetanse relevant for vervet man stiller til valg i

 

Bjørg Gustavsen, 51 år

1. Medlem i Greåker Frikirke. Her er jeg aktiv som pianist på gudstjenester og andre arrangementer. Jeg koordinerer arbeidet med våre fire gudstjenestegrupper.

Jeg har nylig ledet arbeidet med ny visjon og strategi for menigheten.

2. Jeg er p.t. styreleder ved Stavern folkehøyskole. Dette har jeg vært siden 2018, styremedlem siden 2017.

Jeg har hatt en relasjon til Stavern og Fredtun siden tidlig 80-tallet. Familien har i alle år vært på Visjon, og jeg har vært på juniorlandsleir her to ganger.
Jeg jobber i Sarpsborg kommune. Det har jeg gjort i 30 år.
I denne jobben har jeg bl.a. ledet store arrangementsprosjekter, som Melodi Grand Prix Sistesjansen i 2011 og KORK-konsert i byen sammen med 300 barn/ungdommer på scenen, da Sarpsborg feiret sitt tusenårsjubileum i 2016.
Jeg har jobbet med lederutvikling i samme kommune siden 2011, og fasilitert prosesser innen organisasjonsutvikling siden 2007.
Jeg er strukturert, dedikert og engasjert, liker å heie fram laget og ønsker virkelig å møte de menneskene jeg treffer.
Samlet mener jeg dette gjør meg godt egnet til rollen som styreleder ved Stavern folkehøyskole.

 

Espen Andersen, 59 år 

Moss Frikirke
1. Medlem i Moss Frikirke.
2. Har jobbet i friskole/privatskole innenfor Blå Kors-systemet i snart 35 år, hvor cirka 20 som skoleleder. Jobber i dag som assisterende rektor på Seiersborg Vgs. Follo, hvor jeg har ansvaret for å etablere skolen.


 

Ingvild Misund Overskott, 29 år 

1. Sarpsborg Frikirke

2. Har sittet en periode i styret ved Stavern fhs. Er utdannet sivilingeniør innen vann og avløp og jobber til vanlig som rådgiver i Multiconsult. Har derav erfaring med innhenting av rådgiverbidstand, byggesak og saksbehandling hos kommunen/statsforvalter.

 

Sigrun Sandstad, 40 år 

Stavern Frikirke

1. Verv / rolle i menigheten og ellers i Frikirken: Jeg har jobbet som barne- og ungdomspastor siden 2015 og har de siste tre årene vært fungerende daglig leder og hovedpastor. 

2. Erfaring og kompetanse relevant for vervet man stiller til valg i:

Jeg er utdannet lektor og har undervisningskompetanse i musikk og KRLE. Jeg har lang arbeidserfaring med barn og unge gjennom pastorstillingen i Stavern Frikirke og tidligere stilling som trosopplærer i DNK. De siste årene har jeg periodevis også undervist i ungdomsskolen og ved Stavern folkehøyskole. Jeg har sittet i styret for Stavern FHS siden forrige Synodemøte (2021) og er også eldsterådsleder i Stavern Frikirke. Kombinasjonen utdannelse, arbeidserfaring og styreerfaring gjør at jeg håper at jeg kan bidra positivt inn i skolens styre. De siste tre årene i styret for Stavern FHS har vært veldig interessante og lærerike, og jeg har igjen fått bekreftet at vi er heldige som er eiere av en så flott skole!

 

Sigurd-Åge Engamo, 59 år 

Øvrebø Frikirke

1. Eldste i Øvrebø Frikirke,

2. styremedlem ved Stavern Folkehøyskole,

styremedlem i Synodestyret fram til synodemøtet juni 2024

Erfaring og kompetanse relevant for vervet man stiller til valg i:

Har vært elev ved Fredtun folkehøyskole

Jobber som daglig leder i et busselskap

 

 

Valgkomité for Synoden 2027

Anne Mari Schiager Topland
Bjørn Roger Stien
Christer Rahm
Geirmund Monsen
Hilde Reitan
Jorunn Øren Monsen
Kjetil Ausland
Øivind Augland
Rut Stokstad Nielsen
Siv Camilla Ottesen
Stein Vegard Antonsen
Yngve Kolltveit
Tone Hammersmark Olsen

 

Spørsmål:

 1. Verv / rolle i menigheten og ellers i Frikirken
 2. Erfaring og kompetanse relevant for vervet man stiller til valg i

 

Anne Mari Schiager Topland, 52 år  

Oslo Storbymenighet

1. Pastor.

2. Brei kjennskap til kirkesamfunnet vårt og hva som kreves for å tiltre styrer og tillitsverv. 

 

 

 

Bjørn Roger Stien, 58 år

Namsos Frikirke
1. Pastor/forstander.
2. Tidligere tilsynsmann i Nordre (2001-2016).

 

Christer Rahm, 36 år  

Brunlanes Frikirke

1. Hovedpastor og 1. vara i presbyteriestyret.

2. Relevant erfaring og kompetanse: Sitter i valgkomite lokalt.

 

 

 

Geirmund Monsen, 49 år 

Karmøy Frikirke

1. Har vært diakon og leder for diakonråd i Karmøy Frikirke, Awanaleder.

2. Har jobbet med ansettelser og rekruttering i misjonsarbeid (frivillig arbeid og ansettelser) og på kristne friskoler.

 

 

Hilde Reitan, 62 år 

Trondheim Frikirke
1. Diakon.
2. Medlem av nåværende valgkomité.


Jorunn Øren Monsen, 51 år 

Rødøy Frikirke

1. Misjonskontakt.

2. Jeg er adjunkt m/opprykk.

 

Kjetil Ausland, 58 år

Øvrebø Frikirke

1.Pastor/daglig leder Øvrebø Frikirke. Medlem av styret i Søndre Presbyterium

2. Medlem av Frikirken siden 1988; leser av Budbæreren (og nå Veien) alle disse årene; deltatt/vært medlem i flere menigheter (Gjerstad, Risør, Oslo Vestre, Bergen, Stavanger, Lyngdal, Øvrebø); vært i aktiv tjeneste siden 1992 (bl.a - diakon/kasserer 1992-95, eldste 1997-2017, pastor 2017-2020 og 2022-2024); deltatt på en rekke konferanser, stevner, leder-/arbeidermøter i Frikirken regionalt og nasjonalt; over 20 års ledererfaring fra næringslivet; Frikirkens pastorkurs

 

Øivind Augland, 55 år 

Hånes Frikirke

1. Pastor i 32 år; kjenner Frikirken.

2. Vært en del av valgkomitéen.

 

 


 


 

Rut Stokstad Nielsen, 48 år 

Treungen Frikyrkje
1. Verv / rolle i menigheten og ellers i Frikirken. Pastor i Treungen Frikyrkje, Styreleiar i Østre presbyterie (og for tida fungerande tilsynsmann) Har vore med i Leirklubben i over 10 år. Eit styre som er knytta til leirar på Fjelltun. Eg er med i fagrådet for misjon.
2. Eg kjenner mange og har god kjennskap til Frikyrkja. Eg har vakse opp i Frikyrkja og har vore medlem i fleire av Frikyrkjas kyrkjelydar opp igjennom. Eg har vore og er fortsatt engasjert i FriBU. Eg jobba i FriBU sentralt i fleire år før eg flytta tilbake til heimbygda mi og har vore tilsett i kyrkjelyden i Treungen i 15 år. Eg gjekk på LBM og var med på ungdommens misjonsutsending og var korttidsmisjonær ein liten periode i Tanzania. Nå er eg «Pastor for store og små». Eg liker når generasjonane kjem saman til fellesskap, ser kvarandre, blomstrar, får ta imot nåde frå Gud og styrke kvarandre i livet.

 

Siv Camilla Ottesen, 43 år 

Klepp Frikyrkje
1. Med i eldsterådet i menigheten.
2. Engasjert i styreverv i lokalt næringsliv og i Agenda 1- Nord-Jæren. Ansatt i Normisjon Rogaland)

 

 

 


Stein Vegard Antonsen, 48 år 

Vågsbygd Frikirke
1. Ansvarlig for bønnemøtet.
2. Kjenner deler av kirkesamfunnet etter flere år i pastortjeneste. Utdannelse innen faget menighetsutvikling.

 

 

 

 


 

Yngve Kolltveit, 55 år

Hånes Frikirke 

1. Har vært pastor i Frikirken i over 20 år. 

2 Funksjoner i barne- og ungdomspsykiatrien de siste åtte årene. Nå som forsker.

 

 

 

 

 

 Tone Hammersmark Olsen , 67 år

Rødøy Frikirke

1. Jeg vokste opp som pastordatter, og har hørt til i Frikirken i alle mine 67 år. Jeg ble døpt i Arendal, hadde barneår i Oslo Østre og ungdomstida i Porsgrunn. Jeg gikk på LBM og var med i Trondheim menighet i studietida. Seinere var jeg med og startet Bærum menighet før vi flyttet nordover til Selsøyvik og er nå med i Rødøy menighet. 


2. Jeg var med i Frikirkens konfliktråd og har ellers drevet mest med sang og musikk og barnearbeid i menighetene. Mine mange år som frikirkemedlem i små og store menigheter i tre presbyterier og med ulike oppgaver og tjenester gjør at jeg stiller til valg til valgkomiteen.

 

Benkeforslag

Pastorkandidat til synodestyret    sigrun-sandstad.
Sigrun Sandstad, 40 år
Stavern Frikirke

1. Har jobbet som barne- og ungdomspastor siden 2015 og har de siste tre årene vært fungerende daglig leder og hovedpastor. Leder menighetens eldsteråd og har sittet i styret for Stavern FHS siden 2021.

2. Jeg ønsker at vi som kirkesamfunn ikke må glemme det som var utgangspunktet vårt; vår presbyteriansk synodale struktur som gir det allmenne prestedømmet (alle våre medlemmer) både tillit og ansvar! Vi må arbeide for å ikke bli et toppstyrt kirkesamfunn hvor for mange og viktige avgjørelser fratas medlemmene og synoden og havner på for få hender.

3. Jeg mener det er viktig for Frikirken de neste årene å fokusere på kommunikasjon. Hvordan kommuniserer vi hvem Jesus er til de som ikke har blitt kjent med han? Hvordan formidler vi Guds ord gjennom gudstjenesten og annet arbeid i menigheten? Og hvordan kommuniserer vi i kirkesamfunnet med hverandre? Hvis vi ønsker oss «Multiplikasjon», som målplanen så fint skisserer, må vi kunne kommunisere godt med hverandre, på tross av uenigheter, for å troverdig formidle at Jesus er veien, sannheten og livet!

4. Jeg tar for gitt at sakene som skal arbeides med i synoderådet vil reflektere de sakene som er viktige og aktuelle for kirkesamfunnet, og ikke nødvendigvis de sakene jeg selv er mest opptatt av. I saken om likekjønnet samliv, som er saken som nå opptar vårt kirkesamfunn, støtter jeg mindretallsforslaget fra sittende synoderådet. Jeg ønsker at våre menigheter skal være preget av mangfold og inkludering. Allikevel vil jeg nevne at jeg, som 1.generasjon kvinnelig pastor, lenge har vært opptatt av kvinnenes rolle som forkynnere og ledere. Både i bibelsk, teologisk, sammenheng, men også i kirkesamfunnet og menigheten. Jeg ønsker at jenter og kvinner som kjenner på et pastorkall, skal finne frimodighet gjennom å lese Bibelen. En frimodighet som kan trygge dem på vei inn i tjenesten og i den tjenesten de står i. Jeg er også opptatt av at vi mennesker, som står i en særstilling i Guds skaperverk, skal ta det forvalteransvaret vi har blitt gitt på alvor. Vi skal ta vare på, og forvalte skaperverket; alt som lever og gror og alle våre medmennesker.

5. Jeg har jobbet i Stavern Frikirke i snart ni år, først som barne- og ungdomsarbeider og de siste åtte årene som barne- og ungdomspastor. De siste tre av disse, har jeg vært fungerende hovedpastor. Jeg er utdannet lektor, med undervisningskompetanse i KRLE og musikk. Jeg har også sittet i styret for Stavern folkehøyskole siden 2021, og vært leder av menighetens eldsteråd siden 2020. Gjennom mine forskjellige roller har jeg fått mye erfaring med mennesker og medlemmer i alle aldre og livssituasjoner. Jeg har måtte dypdykke ned i teologiske spørsmål og hele tiden jobbet for å ha fokus på hva som er menighetens beste og hva som er Guds plan og gode vilje!

 

Eldstekandidat til synodestyret
Ellen Årøen
Porsgrunn Frikirke

1. Eldste i menigheten.

2. Jeg er glad i Frikirken og vil arbeide for kirkens enhet. Jeg ser viktigheten i å disippelgjøre og hjelpe unge fram ved å la dem prøve og feile. La neste generasjon vinne. Jeg er særskilt opptatt av tweensgruppen, de mellom 10 og 14 år. At menigheten hjelper mennesker til å ha en levende tro gjennom hele livet gjennom alt livet kan innebære.

3. At vi kan klare å finne veier sammen selv om vi har ulike syn i noen spørsmål. Vi ønsker som kirke å vinne og bevare mennesker for Jesus. Jeg er spesielt opptatt av å bevare. Jeg ser at mange i menigheten blir borte. Hva gjør vi med det? Viktig å videreføre arbeidet med den gode målplanen vi har. Det er bra at vi kan jobbe mot felles mål for hele kirkesamfunnet vårt.

4. Jeg er opptatt av hva det vil si å være Jesu etterfølger, hva enheten i Kristus betyr i praksis. Enhet i Kristus med våre trossøsken i andre land og andre menigheter. Når det gjelder de dagsaktuelle spørsmålene i Frikirken, mener jeg at kirken vår må kunne romme ulike syn i teologiske spørsmål selv om vi har en lære.

5. Jeg er barnepleier og har arbeidet på føde- og barselavdeling. Har i mange år vært heltidstillitsvalgt på sykehuset i Telemark og har blant annet sittet i sykehusstyret i flere perioder. Har vært speiderleder Porsgrunn Frikirke i 25 år, og diakon og eldste de siste fem årene.