Sak 9 Ønske om større gjennomgang av lønnsavtalen  

Saken fremmes av Kristiansand Frikirke
Kontaktperson: Geir Nordkil

Denne saken kan avgjøres av simpelt flertall, og krever ikke menighetsbehandling. Forslaget innebærer kun at synoden ber synodestyret gjennomgå Frikirkens lønnsavtale. 

Kristiansand Frikirke ønsker en større gjennomgang av Frikirkens lønnsavtale, og ønsker mulighet for lokale forhandlinger som et av resultatene.

Synodestyret har i løpet av den siste perioden fått flere tilbakemeldinger på at det er en utfordring å rekruttere til stillinger lokalt og nasjonalt i Frikirken. En av årsakene er lønnsforholdene. Lønnsutvalget har jobbet med dette, i samarbeid med synodestyret, men har foreløpig ikke funnet løsninger som synes å være fullt ut tilfredsstillende for våre menigheter.

I løpet av den siste perioden har lønnsutvalget blant annet jobbet med gjennomgang av lønnsnivået i Frikirken, sammenlignet med andre organisasjoner og kirkesamfunn det er naturlig å sammenligne oss med. De har også sett på mulighetene for at menigheter som har lederteam/pastorteam kan inkluderes i lønnsavtalen. Det er også planlagt en gjennomgang av pensjonsordningen og misjonsregulativet.

Forslaget fra Kristiansand Frikirke innebærer en prinsipiell endring fra dagens system ved at det åpnes for lokal lønnsfastsettelse/lokale lønnsforhandlinger. Det vil være både fordeler og ulemper med en slik ordning. Fordeler vil kunne være at lønn i større grad kan fastsettes ut fra lokale behov, mens det vil kunne oppleves som en ulempe at det blir ulikheter i lønnsnivået for samme stillinger.

Synodestyret mener det vil være viktig at synoden sender et tydelig signal til synodestyret og kommende lønnsutvalg, om hvilke endringer man mener er viktig, og hvilke rammer man må holde seg innenfor. Det er viktig at en endring ikke svekker arbeidstakers rettigheter og at eventuelle endringer, herunder også lokale forhandlinger, må skje innenfor rammen av en sentral avtale hvor også rammer for eventuelle lokale forhandlinger/lokal lønnsfastsettelse er avklart.

Når denne saken reises mener synodestyret også at det gir en mulighet til å se på hvordan arbeidsgiversiden har organisert sin del partssamarbeidet mellom Frikirken og FRIMAF, og om dette kan gjøres bedre og på en annen måte enn i dag. I dette ligger også å se på sammensetningen av lønnsutvalget og hvordan dette velges. I dag velges arbeidsgiverrepresentantene på synodemøtet, og rapporterer dermed også formelt til synodemøtet.

En utfordring med dette er blant annet at hovedkontoret, som er den desidert største arbeidsgiveren, ikke er representert i lønnsutvalget. Vi anbefaler derfor at en utredning av dette også blir en del av mandatet. Hverken synodemøtet eller synodestyret har noen innvirkning på hvordan FRIMAF utøver sin deltakelse i partssamarbeidet, og dette vil da naturligvis heller ikke være en del av en slik utredning.

Synodestyret legger til grunn at FRIMAF og de som i dag utøver arbeidsgiverfunksjon på hovedkontoret og i menighetene blir invitert til å komme med innspill i arbeidet, både i forhold til eventuell lokal lønnsdannelse og organisering av arbeidsgiversiden i partssamarbeidet.

Endringer i lønnsavtalen i forbindelse med eventuell innføring av lokal lønnsdannelse/ lokale lønnsforhandlinger vil måtte skje etter samme prinsipp som øvrige endringer i lønnsavtalen.

Synodestyret har justert forslaget etter høring hos lønnsutvalget.

Komiteens kommentarer
Benkeforslag

Forslag fra Kristiansand Frikirke:
Synoden ber synodestyret gjennomgå Frikirkens lønnsavtale. Herunder også muligheten for lokale lønnsforhandlinger.

Synodestyret støtter forslaget fra Kristiansand Frikirke, med følgende tillegg:
Synoden ber synodestyret gjennomgå hvordan arbeidsgiversiden i partssamarbeidet er organisert, og gis fullmakt til å gjennomføre endringer som følger av denne gjennomgangen.

Synoden forutsetter at lønnsutvalget, FRIMAF og lokale arbeidsgivere involveres i dette arbeidet.

Den endelige vedtaksformuleringen.