Sak 8 Nye betegnelser på tjenester, tillitsvalgte, råd og utvalg. Inkludert mulig andre gangs behandling av ny benevnelse på tilsynsmann

Saken fremmes av Vågsbygd Frikirke og synodestyret

Vågsbygd Frikirke sendte opprinnelig inn et konkret forslag til endring av betegnelser i kirkesamfunnet. Etter oppfordring fra synodestyret, har de endret forslaget til å be om en gjennomgang av betegnelser. Dermed fremmes denne saken felles av synodestyret og Vågsbygd Frikirke.

Første del av saken avgjøres med simpelt flertall.
Andre gangs behandling av endring fra tilsynsmann til tilsynspastor krever 2/3 flertall.

Prosedyre ved forfatningsendringer:
Forslag som får 4/5 – fire femtedels – flertall blir vedtatt. Forslag som oppnår alminnelig (men ikke 4/5) flertall i synodemøtet, går videre til neste ordinære synodemøtet. Her blir det endelig vedtatt om det oppnår 2/3 – to tredjedels – flertall. Nye forslag i saken som kommer fram på dette synodemøtet kan ikke vedtas, men må sendes inn og legges fram for Synoden på vanlig måte.

Synodestyret ønsker en tydeliggjøring av begrep og roller, og en avklaring av hva forfatningen mener ved bruk av enkelte begrep. Se sakens bakgrunn.

Vågsbygd menighet: Vi tenker at vi ved å endre de tradisjonelle betegnelsene på tillitsvalgte og styrende organer, så vil vi, sammen med de mange andre tiltakene, redusere terskelen for nye mennesker inn til våre menigheter. De tradisjonelle betegnelsene, som har fungert godt i mange år, kan nå vanskeliggjøre kommunikasjonen med nye generasjoner, og mennesker som ikke har noen kristen eller frikirkelig tradisjon.

I dag brukes uttrykk som forstander og hovedpastor om hverandre, og flere av våre menigheter ansetter flere pastorer, også i mindre stillingsbrøker. Dette begrunnes delvis med å få plassert dem høyere opp i lønn og delvis ved å tydeliggjøre viktigheten av f.eks. barne- og ungdomsarbeidet.I forfatningen brukes uttrykket forstander om den som står ansvarlig overfor myndigheter. Ofte er dette den som i dag omtales som hovedpastor, men det er også eksempler på at forstander er ledende eldste i menigheten.

Dette skaper følgende utfordringer:
Hva mener forfatningen når den sier at det til synodestyret skal velges 4 eldste og 2 forstandere + synodeleder (som kan være en av delene)? I dag har vi en eldste som er ulønnet forstander valgt inn på eldstekvoten, og vi har hatt en ungdomspastor som ikke var forstander som vara på forstanderkvoten.

Vågsbygd Frikirke:
Synodemøtet 2024 nedsetter et utvalg som skal utrede og foreslå nye betegnelser for tjenester, tillitsvalgte, styrer og råd i kirkesamfunnet vårt. Forslaget skal ferdigstilles senest 31.12.2025, slik at menighetene og øvrige organer får god tid til å drøfte saken før endelig behandling på synodemøtet 2027.


Synodestyret støtter Vågsbygd sitt forslag til vedtak, men anbefaler at det er synodestyret som får i oppdrag å nedsette utvalget. I tillegg ønsker synodestyret at arbeidet også omfatter en klargjøring på bruk av uttrykk som forstander og hovedpastor, og hva forfatningen mener ved bruk av disse uttrykkene. Synodestyret anbefaler også at man foretar annen gangs avstemming i spørsmålet om tittel for tilsynsmann. Dersom forslaget faller, bør betegnelse på tilsynsmann inngå i det øvrige arbeidet med betegnelser.