Sak 12 Endring av retningslinjer for assosiert tilknytning

Saken fremmes av presbyteriestyret i Østre presbyterium

Saken har flere prinsipielle sider, og berører vår kirkeordning selv om den ikke nødvendigvis medfører forfatningsendringer. Synodestyret vil derfor sende saken til menighetsbehandling, slik at de som ønsker å uttale seg får mulighet til dette. 

Synodestyret oppfatter at styret i Østre presbyterium frem til høsten 2023, ønsker at denne saken skal drøftes med tanke på å gi rom for tilknytning til Frikirken og vår tilsynsordning, for et bredere spekter av menigheter. Det kan være nyplantinger som er usikre på sin konfesjonelle tilknytning, migrantmenigheter, og menigheter som ikke fullt ut deler den evangelisk lutherske lære, og Frikirkens tolkning og bruk av denne. 
 

Kirkelandskapet i Norge endrer seg raskt, og tidligere skillelinjer viskes ut, og nye oppstår. Både synodeledelsen og presbyteriene har opplevd dette som utfordrende den siste perioden. Noen vil se behov for en tilstramming, andre en oppmykning, i forhold til Frikirkens lære og praksis. Dette kan gjelde sakramentforståelse i sin helhet, dåpssyn, etiske spørsmål m.m. 

Frikirken har i dag en ordning for assosiert medlemskap for menigheter som ønsker fullt medlemskap på sikt, men som trenger tid til å bli kjent med Frikirken og til å vurdere enkelte lærespørsmål. (Se vedlegg C.) Om de lander på et avvikende syn, gir ikke dagens ordning rom for å bli værende i et assosiert medlemskap. 

Hvordan ønsker vi at dette skal se ut fremover? Vil det være mulig å tenke seg at menigheter kan ha en assosiert tilknytning til Frikirken, og dermed være en del av fellesskapet, uten å dele Frikirkens lære i alle spørsmål?  

Saksdokumentene drøfter dette, og kommer med en anbefaling til synoden. 

Styret i Østre presbyterium fremmer sak for behandling i synoden, basert på behandlinger i styret i februar, mars og juni 2023. 

Styret i Østre presbyterium ønsker at den videre behandling av forslaget skal bidra til at de ulike sidene ved saken blir saksbehandlet i regi av synodestyret, og så fremmet med anbefaling for endelig behandling i synoden. Dermed har ikke styret i Østre presbyterium avklart endelig stilling til en ny ordning, men vil delta uforutinntatt i den videre behandlingen. 

 

Forslag fra styret i Østre presbyterium: 
Synoden oppretter en ordning for assosiert tilknytning på ubestemt tid, basert på gjeldende reglement for assosiert tilknytning. 

Ordning for assosiert tilknytning kan være for menigheter som ønsker tilhørighet og tilsyn uten fullt ut å tilfredsstille gjeldende ordning og/eller gi sin tilslutning til Frikirkens lære og praksis, dersom det aktuelle presbyteriet og synodestyret godkjenner en avtale i det enkelte tilfellet. 

 

Forslag fra synodestyret: 
Synodestyret stiller seg bak forslaget fra styret i Østre presbyterium, med følgende tillegg / presisering.  
Assosiert medlemskap skal ikke brukes som en sanksjonsmulighet. Ordningen prøves ut og evalueres frem til synoden 2027. Synodestyret, i samarbeid med presbyteriestyrene, får ansvar for evaluering og ny anbefaling for synoden. 
 

Forslag til ny innledning i Reglement for assosiert tilknytning: 

Assosiert tilknytning er en mulig ordning for grupper/menigheter som ønsker å være en del av tilsynsordningen og nettverket til Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Følgende punkter må oppfylles for at man kan oppnå assosiert tilknytning. 

Den endelige vedtaksformuleringen.