Sammen om oppdraget

Utviklingsfondet - søknad om støtte 2018

Søknadsfrist: 1. September 2017

Gå direkte til skjemaet.

Hvordan søke om støtte?

For å søke om støtte fra utviklingsfondet må det fylles ut et søknadsskjema. Skjemaet skal fylles ut og sendes inn av alle søkere. Kun søknader på dette skjemaet blir behandlet. All beskrivelse av prosjektet/tiltaket det søkes om støtte til skal skrives inn i skjemaet. Prosjektbeskrivelser skal ikke legges ved som vedlegg. Fatt dere i korthet.

Budsjett for prosjektet eller prosjektene det søkes om støtte til legges ved søknaden. Husk å få med i søknaden hvor mye penger det søkes om. Søker dere om støtte til flere prosjekter, må det spesifiseres hvor mye det søkes om til hvert prosjekt. Menighetens regnskap for 2016 og budsjett for 2017 legges også ved søknaden. Det kan søkes om støtte i inntil fem år. 

Dersom flere menigheter står sammen bak en søknad, benyttes også dette skjemaet. 

Skjemaet er tilrettelagt for søkere som ikke er menigheter. 

Menigheter med fondsmidler

Søknadsskjemaet har en egen rubrikk der det skal opplyses om eventuelle fond/oppsparte midler menigheten disponerer. I utgangspunktet vil menigheter som har mye penger i fond ikke bli prioritert ved tildelingen. Dersom menighetsmøtet ikke disponerer over fondet/midlene, for eksempel i tilfeller hvor fondet er opprettet av testamentariske gaver med øremerkede midler, kan det gjøres unntak fra regelen. Dersom fondet brukes til sparing til et planlagt byggeprosjekt eller allerede brukes til å finansiere stillinger, vil fordelingsutvalget likevel vurdere tildeling. 

Menigheter som har fondsmidler/oppsparte midler skal gjør rede for hvem som kan disponere midlene og hvilke planer som er knyttet til dem.

Kriterier for tildeling

Kriteriene for tildeling ble vedtatt av synoden på synodemøtet høsten 2014 og er som følger:

Synodens overordnede vedtak: 

De resterende midlene (etter salget av Kongsveien 82/Frikirkens hus), settes i et utviklingsfond som forvaltes av et fordelingsutvalg og søkes brukt vesentlig til strategiske misjonale prosjekt basert i synodale og lokale strategier og handlingsplaner. Retningslinjer for fondet følger nedenfor. Tildeling og bruk av midlene bør følges nøye og evalueres opp mot strategier for kirkesamfunnet.  

Dette konkretiserte synoden i følgende kriterier.

Det kan gis støtte til: 

1. Prosjekter som har et misjonalt og/eller utviklingsorientert fokus. Det kan søkes om støtte i inntil fem år. Det kan søkes om midler til nybrottsarbeid og menighetsutvikling. Det gis ikke støtte til ordinær drift.   

2. Rekruttering og utprøving av nye medarbeidere i inntil 30% stilling begrenset oppad til to år. Det kan søkes om støtte til å dekke 2/3 av kostnadene. 1/3 av kostnadene finansieres av søkerne. (Stillingen kan være større enn 30%, men støtten fra Utviklingsfondet begrenses til 2/3 av 30% av en stilling)

3. Trosopplæring - prosjekter som ikke inngår i ordinær trosopplæring.  

4. Støtte til lønnsmidler for menigheter som ikke selv klarer å lønne arbeider i stor nok stilling i forhold til menighetens behov. Det kan bevilges midler for flere år.  

5. Det kan søkes støtte til nye kirkebygg og til oppgradering, oppussing og energiøkonomiske tiltak i eksisterende bygg. Det kan også gis støtte til eventuelle andre investeringer i bygg/eiendom i Den Evangelisk Lutherske Frikirke på bakgrunn av særskilte vurderinger. 

Behandling av søknadene

Prosessen videre er slik:

- Søknadsfrist 1. september.
- Søknadene behandles av fordelingsutvalget 27. og 28. september.
- Svar vil foreligge omkring 20. oktober.

Neste søknadsfrist

Det kan søkes om støtte fra utviklingsfondet to ganger i året, om høsten og om våren. Søknadsfristen på våren er kun aktuell for søknader av ekstraordinær karakter eller søknader som absolutt ikke kan vente til høsten. Søknadsfristen for våren 2018 kunngjøres senere. 

Har dere spørsmål?
Spørsmål stilles til leder i fordelingsutvalget Gunnar Johnsen.
E-post: oslostorbymenighet@frikirken.no. T: 46 78 56 10. eller til nestleder
Arnfinn Østerberg. E-post: aosterberg@vfkirke.no.   T: 92 08 09 65

Gå direkte til skjemaet.

Lagt ut 2017 06 16