Synodemøtet 2021

Sakene til synodemøtet 2021 er under utforming. Her beskriver vi gangen fram mot ferdig forberedte saker og endelige vedtak.

 • Synodestyret er saksforbereder

  Synodestyret forbereder saker til synodemøtet. Noen saker har bakgrunn i tidligere synodevedtak (en synode kan for eksempel bestille en rapport til neste synodemøte); noen er foreslått av menigheter i Frikirken. Synodestyret kan også ta opp saker på eget initiativ.

 • Innspill fra forfatningsutvalg

  Forfatningsutvalget sjekker synodestyrets saksframlegg opp mot Frikirkens forfatning og avgir en uttalelse.

 • Menighetsbehandling

  Noen av sakene skal innom en høring i Frikirkens menigheter. Det er Frikirkens forfatning som avgjør hvilke saker dette er. Synodestyret kan velge å sende andre saker til menighetsbehandling i tillegg. Sakene sendes 13. november 2020, og frist for tilbakemelding fra menighetsbehandling er utsatt til etter sommeren. Ny, endelig frist fastsettes innen 1. juni. På bakgrunn av samlet tilbakemelding i en sak, kan synodestyret fremme et justert forslag til vedtak. Uansett får komiteen som skal behandle saken på synodemøtet tilgang til kommentarene.

 • Menighetene velger delegater

  Alle Frikirkens menigheter har rett til å bli representert i synoden. Medlemstallet avgjør hvor mange delegater hver menighet kan sende. Se mer om representasjonsreglene i avsnitt nedenfor. Fristen for å sende inn navn på delegater opprettholdes til 1. mars 2021.

 • Saksdokumenter ferdig

  De ferdige saksframleggene legges på denne siden (frikirken.no/synoden) senest 22. april. På synodemøtet gis alle sakene en todelt behandling: først komité, deretter plenum.

 • Komitebehandling

  I komiteen gås saken etter i sømmene, man lodder stemningen i forhold til vedtaksforslaget, sier seg enig, fremmer kanskje sitt eget forslag, eller deler seg i en flertall- og en mindretallsinnstilling. Komiteene dannes når det er klart hvem delegatene på synodemøtet er. Det er ikke uvanlig at komitemedlemmene diskuterer saken seg imellom før de møtes, men det det gis også tid til komitebehandling på selve synodemøtet.

 • Plenumsbehandling

  Når saken tas opp i plenum er det komiteleder som presenterer den for synodemøtet. Deretter gis det tid til innlegg og debatt. Lengden på denne delen varierer sterkt fra sak til sak. Til slutt stemmes det over saken og vedtaket blir protokollført.

For medlemmer

Er du medlem av Frikirken, kan du logge deg inn og se på synodesakene. Be din pastor eller ditt menighetskontor om brukernavn og passord.

🔗 Gå til innloggingen.