Sak 9 Forslag om arbeid med teologisk utredning om homofili og likekjønnet samliv

Saken fremmes av Kraftverket menighet

Forslagsstiller ønsker at synoden skal initiere en utredning som angår Frikirkens lære i spørsmålet om likekjønnet samliv. Saken gjelder spørsmålet om en utredning og krever derfor kun simpelt flertall.

Konklusjonen av utredningen vil berøre Frikirkens lære, og skal derfor behandles av synoderådet. Synoderådets konklusjon vil deretter behandles av påfølgende synodemøte,som kan godkjenne konklusjonen eller sende den tilbake til ny behandling.

Kraftverket menighet ønsker en grundig utredning, og en bred drøfting av Frikirkens teologiske posisjon i spørsmålet om likekjønnet samliv. De ønsker også en avklaring av om dette spørsmålet er et bekjennelsesspørsmål og om Frikirken kan leve med at menighetene har ulikt syn i dette spørsmålet.

Kraftverket skriver: I vårt kirkesamfunn har det vokst frem en holdning om at DELF har «ett» syn på likekjønnet samliv, samt at dette er et bekjennelsesspørsmål, uten at dette noen gang har vært utredet for eller behandlet i kirkesamfunnets øverste organ, Synoden. Skal kirkesamfunnet ha ett offisielt standpunkt bør det teologiske grunnlag for de ulike standpunktene utredes og settes opp mot hverandre slik at det kan bli en åpen og konstruktiv samtale i menighetene, der resultatet av samtalen ikke er gitt på forhånd, før Synoden kan fatte et formelt vedtak.

Synodestyret ser behov for en avklaring av flere viktige spørsmål knyttet til tilhørighet i Frikirken. Vi mener at det vil være nyttig med en utredning om flere spørsmål, sammen med en bred prosess i kirkesamfunnet, der vi samtaler om hva som kjennetegner menigheter i den evangelisk lutherske frikirke. Slike prosesser er både nødvendig og sunt.

Synodestyret deler ikke Kraftverkets beskrivelse av at det har «vokst frem en holdning om at DELF har ett syn på likekjønnet samliv». Det kan ikke være slik at alle sider ved kirkesamfunnets tradisjonelle lære må drøftes spesifikt i det øverste organet for å være gjeldende. Frikirkens syn følger av den tradisjonen vi ble til i, og er gjeldende inntil vi aktivt velger en retningsendring. Det er også skrevet flere veiledninger/utredninger* om dette temaet gjennom de siste 20 årene. Synodemøtet har ikke hatt innsigelser til noe av dette. Det er dessuten synoderådet som gjør endelige vedtak i lærespørsmål, og der har spørsmålet vært drøftet, senest i 2017.

Det viktigste argumentet for at Frikirken har ett syn på ekteskapet er likevel liturgien, som er et klart uttrykk for en luthersk kirkes lære. Synodemøtet har flere ganger debattert og vedtatt liturgi for ektevigsel. Synodestyret mener derfor at det klassiske ekteskapssynet er godt forankret i kirkesamfunnet. Vi mener også at mye av utredningen som Kraftverket etterspør, allerede er gjort av teologisk fagråd i perioden 2014-2017. Styret ser likevel behovet for en prosess for å klargjøre hvordan vi som kirkesamfunn forholder oss til interne spenninger i lære. Dersom synoden vedtar forslaget fra Kraftverket, mener vi at redegjørelsen og drøftingene må inngå i en større prosess som omhandler Frikirkens identitet, som for eksempel vår dåpsteologi og praksis, bibelsyn, verdier og vår lutherske forankring. Utredningen fra 2014–2017 kan være grunnlag for deler av drøftingene i kirkesamfunnet.

 

* Veiledninger det vises til:

Etiske utfordringer – homofilt samliv, utgitt i 2000 

 • Vedtatt av synodestyret (sak 105/1999–2002). 
  Synodestyret har i samarbeid med lærerrådet ved Den Evangelisk Lutherske Frikirkes studiesenter arbeidet med denne saken med bakgrunn i vedtak på synodemøtet 
 • Synoden 1999 (sak 1/99: Synodestyrets toårsmelding):
  8.6.1. Etiske utfordringer Synoden ber synodestyret ta initiativ til å gi menighetene hjelp i arbeidet med temaet homofilt samliv. Det bør i dette arbeidet legges vekt på grundig undervisning om begrunnelsen for vår kirkes klare holdning, samtidig som det bør stimulere til en åpen samtale i våre menigheter. 

«Mann og kvinne – Frikirkens temaserie, utarbeidet av Teologisk fagråd, utgitt 2010 

Samlivsetikk og kristen tro – utredning fra utvalg oppnevnt av lutherske organisasjoner og frikirker (2011) 

Brev fra Frikirkens tilsynsmenn til eldsterådene 23.februar 2017 

Teologisk fagråds to rapporter fra synodeperioden 2014–2017 

Protokoll fra synoderådsmøte 2017, fremlagt for synodemøtet samme år

Komiteens kommentarer
Benkeforslag

Kraftverkets forslag til vedtak:

Synoden ber Synodestyret å opprette en komite som til synoden 2024 har til oppgave å utrede og fremlegge:

 • En teologisk redegjørelse for standpunktene for og mot likekjønnet samliv.
 • Er synet på likekjønnet samliv et bekjennelsesspørsmål, og i tilfelle hvorfor?
 • Kan DELF leve med at menigheter og medlemmer har ulike bibelsyn, og at dette får praktiske konsekvenser for menigheters behandling av homofile medlemmer?
  Evt. hvorfor er dette ikke mulig?

Komiteen bør inneholde: 

 • minimum to teologer.
 • ha tilstrekkelig kjønnsbalanse (minst 40 % kvinner).
 • inneholde minst én person som er uenig i DELFs offisielle standpunkt.

Det nyvalgte synodestyret vil drøfte saken og komme med et forslag til vedtak senere.

Den endelige vedtaksformuleringen.