Sak 8 Endring i medlemsparagrafen (§ 5) i forfatningen

Saken fremmes av Treungen Frikyrkje og synodestyret.
Kontaktperson: Rut Stokstad Nielsen og Jarle Skullerud
Saken behandles på menighetsmøter før synodemøtet.

Saken innebærer endring av forfatningen, og behandles etter gjeldende prosedyrer. Den vil også få følger for hvordan vi ser på medlemskap og hva vi forventer av våre medlemmer. Bør sees i sammenheng med synoderådets enstemmige forslag til revidert ordning for vern om lære og liv (Sak 6).

Treungen Frikyrkje ynskjer å utvide høve til medlemskap med stemmerett, bygd på lojalitet og tillit.

Synodestyret ønsker i større grad enn i dag, å vektlegge deltakelse i fellesskapet som forutsetning for stemmerett. I forslaget til tekst om deltakelse, har vi brukt det samme prinsippet som i forslaget til «omsorg for liv og lære». Vi ønsker også at avsnittet som ikke omhandler medlemskap, men forstanderens oppdrag, tas ut av paragrafen. Innholdet vil ivaretas av «omsorg for liv og lære».

Paragraf 5 har vært behandlet og endret på synodemøtene i 2008, 2011 og 2014. Under sak 16 i 2017 bes synodestyret om å foreta en ny gjennomgang av medlemsparagrafen og legge dette frem for synodemøtet for behandling. Synodestyret mener at denne saken må sees i sammenheng med revidering av ordningen for vern om lære og liv som er behandlet i inneværende periode. Vi har også sett på forfatningsutvalgets tidligere forslag til endring av paragraf 5.

Treungen Frikyrkje har også fremmet dette som sak for synodemøtet i 2021. Etter forsøk på å samordne våre forslag, har vi landet på å opprettholde to ulike innstillinger. Disse vil dere finne i vedlagte dokumenter under punkt 4.

Treungen Frikyrkje skriver i sin begrunnelse:
1) Sjølv om kyrkjelydsmøtet er kyrkjelydens øvste organ, meiner vi det kan stillast større krav til læresyn for ordinerte- enn uordinerte medlemer.
2) Det må vere samsvar mellom forfatninga og gjeldande praksis i kyrkjelydane på dette området. I dag har fleire kyrkjelydar tatt opp personar til kategorien, Medlemer med stemmerett, som t. d. har eit anna syn på dåpen enn vår lære tilseier. Dette er gjort i forståing med leiing på sentralt hald.

1. Innstilling fra Treungen Frikyrkje (vedlegg)
2. Innstilling fra synodestyret (vedlegg)

Forfatningsutvalgets kommentar:
Forfatningsutvalget ber om at endring av paragraf 5 sendes ut til menighetsbehandling, og at både Treungen Frikyrkjes forslag og synodestyrets forslag i sin helhet presenteres i både sak til menighetsbehandling og sak til synoden 2021.

Komiteens kommentarer
Ev. benkeforslag

Se foreløpig de to innstillingene.

Den endelige vedtaksformuleringen.