Sak 7 Endringer i forfatning, reglementer og allmenne bestemmelser

Saken fremmes av synodestyret.
Kontaktperson: Heidi Aarmo Lund

Denne saken handler først og fremst om å rydde i samlingen av retningslinjer og reglement i Frikirken, og å gjøre noen endringer i hvem som har mandat til å endre disse. Det er også noen forslag til konkrete endringer i reglement og forfatning. Dette gjør at deler av saken må følge prosedyrer for forfatningsendringer. Saken behandles i menighetsmøter før synodemøtet.

Vi ser behov for å rydde i samlingen av reglement, retningslinjer og veiledninger, og samtidig klargjøre hvilken paragraf i forfatningen de utdyper. Det er også ønskelig å overføre beslutningsmakt til lavere organ der det er tjenlig. Synodestyret ser også nødvendigheten av å endre begrepene "formann" og "tilsynsmann".
Denne saken kan oppleves litt kompleks, så det kan være nødvendig å bruke noe tid på dokumentene med innstilling.

Synodestyret og forfatningsutvalget hadde felles møte i juni 2018 der gjennomgang av forfatningen var et hovedtema. Det var i møtet stor enighet om behovet for å gjennomgå strukturene, og for å definere eierskap i forhold til beslutninger. Man hadde en felles holdning om å søke og overføre beslutningsmakt til lavere organ der dette var mulig.

Forfatning og reglement ligger under synoden, og synoden må være involvert i alle typer endringer av disse dokumentene. Retningslinjer og andre veiledninger bør overføres fra synoden til synodestyret, slik dette også formelt ble gjort i forrige synodemøte (vedr. sordelingsutvalget i Sak 07/17).

Forfatningsutvalget 2017-2021 fikk sitt mandat i synodestyrets sak 54/2017-2021, vedtakspunkt 3; «Synodestyret ber forfatningsutvalget foreta en gjennomgang av gjeldende reglementer og retningslinjer og øvrige bestemmelser med sikte på en klargjøring av hva som bør forankres i hvilke organer.»

1. Gjennomgang av saken og innstilling fra forfatningsutvalget
2. Forslag til ny ordlyd fra synodestyret (jmfr. innstilling fra forfatningsutvalget)
3. Allmenne bestemmelser 
4. Allmenne retningslinjer for Den Evangelisk Lutherske Frikirke
5. Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Synodestyret ber samtidig om en endring av benevnelser i forfatning og reglement. Dette både fordi vi opplever at dagens benevnelser fungerer dårlig, og fordi vi ønsker begreper som lettere kan brukes av både menn og kvinner. Vi foreslår derfor at der ordet "formann" brukes i en eller annen form i dag, brukes heretter "leder". Eksempler: synodeleder, nestleder i synoden, leder i presbyteriestyret. "Tilsynsmann" endres til "tilsynspastor". Metodistkirken bruker i dag benevnelsen "tilsynsprest" i stede for "tilsynsmann".

Kommentarer fra forfatningsutvalget:
Dette forslaget er fremmet av forfatningsutvalget og deretter behandlet i synodestyret. Synodestyret følger forfatningsutvalgets anbefaling. I tillegg fremmer synodestyret forslag om å endre noen benevnelser.

Komiteens kommentarer
Ev. benkeforslag

Den endelige vedtaksformuleringen.