Sak 5 Forslag til ny utregningsmodell for menighetenes bidrag til fellesarbeidet

Saken fremmes av synodestyret etter vedtak i synoden 2017
Kontaktperson: Geir Nordkil

Saken omhandler hvordan kirkesamfunnet skal beregne hva den enkelte menighet skal betale inn til fellesarbeidet. Det er ikke størrelsen på det samlede beløpet som diskuteres, men hvordan det skal fordeles mellom menighetene. Saken berører ikke forfatningen, og kan derfor vedtas med simpelt flertall. Synodestyret velger å sende saken til menighetsbehandling fordi vi mener det er avgjørende å finne en løsning som er best mulig forankret i kirkesamfunnet.

Synodemøtet 2017 og synodestyret ønsker å finne en mest mulig rettferdig utregning av tilskuddet fra lokalmenighetene til fellesarbeidet. Synodemøtet antok at det ville være en inntektsbasert modell, men jo mer vi har arbeidet med dette, jo mer ser vi nyansene.

Synodemøtet 2017 drøftet saken om inntektsbasert menighetsbidrag, fremmet av Fredrikstad frikirke. Synoden vedtok følgende:

Synoden ber synodestyret utrede en inntekstbasert modell for menighetens bidrag til fellesarbeidet, og å vurdere denne opp mot dagens medlemsbaserte modell. Tilskudd fra menighetene må også sees i sammenheng med forvaltningen av offentlige tilskudd og utviklingsfondets midler.

Synodestyret fulgte opp saken ved å oppnevne en arbeidsgruppe som leverte en grundig rapport og et forslag til en ny modell. Styret mente likevel at det var nødvendig å utrede flere mulige modeller, og se nærmere på konsekvensene.

Fra synodestyrets protokoll:
Sak 85/2017-2021 – Fra medlemsbasert til inntektsbasert menighetstilskudd

AU gjorde følgende vedtak i sitt møte 30.08.2018: «AU ber synodeformann sette sammen en arbeidsgruppe som kan komme opp med ulike modeller for hvordan en ordning med inntektsbasert menighetstilskudd/misjonsgave kan utformes. Modellene skal vurderes opp mot nåværende ordning med medlemsbasert tilskudd/gave. Arbeidsgruppa legger frem modellene for synodestyret i styremøtet i desember.

Vedtak:
Synodestyret takker arbeidsgruppa for innstillingen. Styret ser behov for å vurdere flere modeller for menighetstilskudd enn den som er lagt fram, herunder utregninger på de økonomiske konsekvensene. Synodestyret ber AU arbeide videre med utgangspunkt i innstillingen og dagens ordning, med mål om å legge frem et forslag for synodestyret høsten 2019. Synodestyret vil forberede en sak til synodemøtet i 2021 om finansiering av fellesarbeidet og hvor stort menighetenes bidrag bør være.

Komiteens kommentarer
Benkeforslag

Synodemøtet vedtar en kombinert inntekts- og medlemsbasert ordning for utregningen av menighetsbidraget, etter modell fremlagt for synodemøtet. Synodestyret bes iverksette nødvendige tiltak for å implementere den nye ordningen fra og med regnskapsåret 2022. Medlemstall og regnskap for 2 år tilbake, legges til grunn for utregningen for hvert år, tall fra 2020 for 2022 og så videre.

Den endelige vedtaksformuleringen.