Sak 3 Rapport fra misjonsutvalget

Saken fremmes av synodestyret, etter oppdrag fra synoden 2017.
Kontaktperson: Jarle Skullerud

Saken får følger for Frikirkens misjonsteam og lokalmenighetenes misjonsengasjement.
Saken avgjøres med simpelt flertall.
Saken menighetsbehandles før synodemøtet.

Synoden 2017 ønsket en større gjennomgang av alt vårt misjonsarbeid. Det ble poengtert at man skulle arbeide for å sikre bredest mulig tilslutning til de misjonsstrategiske og organisatoriske valg som blir tatt.

Gjennom behandling av rapporten ønsker vi å sette retning for prioriteringer i Frikirkens misjonsarbeid fremover.

Synodemøtet i 2017 drøftet flere saker om Frikirkens misjonsarbeid. I den forbindelse vedtok synoden. Å opprette et misjonsutvalg som skulle levere en rapport til neste synodemøte. Følgende ble vedtatt i 2017:

Sak 17/2017 Misjonsutvalg til å utrede Frikirkens misjonsengasjement, 
sak fra Porsgrunn Frikirke  

Vedtatt ordlyd:

  1. 1. Synoden nedsetter en arbeidsgruppe som skal forberede og gjennomføre en prosess som leder frem til et bredt sammensatt drøftingsmøte om Frikirkens misjonsarbeid. Her drøftes blant annet: 
  • Organisering av Frikirkens samlede misjonsarbeid, vurdering av fordeler og ulemper ved ulike modeller herunder samarbeidsformer med andre misjonsorganisasjoner •
  • Behovet for at Frikirken fortsatt skal ha et eget misjonsarbeid, og i hvor stort omfang 
  • Overordnet målsetting og strategi for Frikirkens misjonsarbeid 
  • Styrking av misjonens ressurser, dens økonomi og personell 
  • Andre problemstillinger som er av viktighet for Frikirkens misjonsarbeid i fremtiden  

Synoden ber om at hvert presbyterium stiller med 10 utsendinger til drøftingsmøtet, hvor 40 prosent skal være under 40 år og minst 40 prosent fra begge kjønn. 

Det er viktig at prosessen munner ut i forslag som kan sikres bredest mulig tilslutning i kirkesamfunnet og i menighetene. 

Arbeidsgruppa sikres en bred sammensetning, hvor representanter for ulike miljøer, erfaringer og tenkninger deltar. Det anbefales at noen fra de siste misjonsstyrene og misjonsadministrasjonen deltar.  

Arbeidsgruppa tilføres nødvendige ressurser, og utredningen legges frem med forslag til innstilling for Synoden 2020. 

  1. Synoden velger en arbeidsgruppe på fem personer ut fra kandidatene fremmet av valgkomiteen.

Komiteens kommentarer
Ev. benkeforslag

Synoden stiller seg bak rapporten og ber synodestyret utarbeide en handlingsplan for å iverksette tiltakene i rapporten.

Den endelige vedtaksformuleringen.