Sak 2 Protokoller fra synoderådet inkl. revisjon av ordning for vern om lære og liv

Saken fremmes av synodestyret
Kontaktperson: Anne Mari Schiager Topland

Saken får følger for lokalmenigheter og tilsyn i Frikirken.
Saken gjelder en reglementsendring og godkjennelse av protokoll for synoderåd, og avgjøres dermed ved simpelt flertall.
Saken menighetsbehandles før synodemøtet.

Et oppdatert reglement som ivaretar kirkens behov for en ordning for å verne om vår lære, og å kunne veilede og hjelpe hverandre til å etterleve det vi tror og bekjenner. Vi ønsker oss et dokument som er enkelt og tydelig, og som kommuniserer best mulig inn i den tiden vi lever i.

Synodemøtet skal behandle protokoll fra synoderådet (Frikirkens forfatning § 16). 
I inneværende periode har det vært arbeidet med en revisjon av reglement for vern om lære og liv i Frikirken. Synoderådet har enstemmig vedtatt en revisjon som legges frem for synodemøtet. Synodemøtet kan godkjenne revisjonen eller sende den tilbake til synoderådet for ny og endelig behandling.

1. Protokoll fra synoderådsmøte 2018
2. Protokoll fra synoderådsmøtet 2020, inkludert forslag til nytt reglement
3. Innstilling fra arbeidsgruppa oppnevnt av synodestyret

Kommentarer fra forfatningsutvalg: 
Forfatningsutvalget har gjennomgått protokollen fra synoderådet 17/9 2020. Det er ikke gjort vedtak i strid med Frikirkens forfatning eller reglement. Forfatningsutvalget vil likevel bemerke at medlemmers ankemuligheter ikke er med i forslaget til nytt reglement for vern om lære og liv. (sak 120/2017-2021)

Komiteens kommentarer
Ev. benkeforslag

Protokoll fra synoderådsmøte 2018 og 2020 godkjennes.
Nytt reglement «Omsorg for liv og lære» godkjennes og erstatter reglement «Vern om lære og liv».

Omsorg for liv og lære

Målet med dette reglementet er å bevare Frikirkens enhet, gjennom å verne om kirkens lære og utøve omsorg for livet som kristen.

Som troende har vi alle et ansvar for å leve slik at menighetens enhet i tro styrkes. Vi har ansvar for oss selv og hverandre ved at vi er gjort til et hellig folk, kalt til å forkynne hans storverk, han som kalte oss (1 Peter 2,9). 

Dette ansvaret deler menigheten med dem den har innsatt til tjeneste med Ord og sakramenter.

Vernet om kirkens lære og omsorgen for det kristne livet skjer i menighetens liv gjennom forkynnelse, undervisning, veiledning og sjelesorg, og har som mål at menigheten ikke lar seg «kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære», men vokser «opp til ham som er hodet, Kristus» (Ef 4, 14-15). 
Vi er alle underveis mot modning i tro og helliggjørelse. Menigheten har ansvar for å gi nødvendig opplæring til dem som får lederoppgaver.

Kirkens medlemmer tar aktivt del i menighetens fellesskap, der Guds ord forkynnes og sakramentene forvaltes. 

Skriftemålet har en naturlig plass i den troendes vekst og modning.

Hvordan verne om kirkens lære og utøve omsorg for livet som kristen?

Vern om kirkens lære og omsorg for livet som kristen er en oppgave for alle medlemmer, men ansvaret påhviler i særlig grad mennesker med lederoppdrag. Dette skjer innenfor et fellesskap som møter hverandre med tillit og forventning. 
 
Menigheten forventer at medlemmer ønsker å leve et liv i lydighet til Det nye testamentets vitnesbyrd, bud og veiledning.

1. Kirken verner om medlemmenes tro og liv gjennom forkynnelse, undervisning, veiledning og sjelesorg. Det innebærer at menigheten, ved sin ledelse, må samtale med medlemmer som lever i strid med kirkens tro og bekjennelse, tilby veiledning og fortelle om hvilke konsekvenser det kan få for tjeneste i menigheten og livet i Kristus.

Medlemmer som bryter med evangelisk luthersk lære, uteblir fra menighetsfellesskapet eller fornekter troen på Jesus, vil kunne bli fratatt sin stemmerett.

2. Medlemmer med lederverv gis veiledning og undervisning til økt innsikt i tjenesten. Tillit til ledere innebærer at de vil tjene i samsvar med kirkens bekjennelse, for alt som er godt og sant og mot alt som bryter ned (Fil 4,8).

Menighetens ledelse samtaler med ledere som bryter tilliten, og veileder dem. Dersom tilliten ikke gjenopprettes over tid, vil det få konsekvenser for tjenesten.

3. Ordinerte gis veiledning til økt kunnskap i tjenesten. Frikirkens forståelse av tjenesten har basis i Det nye testamentet, bekjennelsen og Frikirkens forfatning. Dette uttrykkes med særlig forpliktelse i våre liturgier for vigsling til tjeneste. 

Ved ordinasjonen er ledere forpliktet til å leve og lære i samsvar med kirkens tro og bekjennelse. Dersom en ordinert finner det vanskelig å leve i samsvar med forpliktelsene, anbefaler menigheten den ordinerte å be om permisjon eller si fra seg tjenesten. 

Hvis vedkommende etter samtaler ikke ønsker å rette seg etter anbefalingen eller får permisjon, skal menigheten, etter behandling i presbyteriestyret, løse den ordinerte fra tjenesten.

Prosedyre for kall til tjeneste eller fratredelse, er beskrevet i Forfatningen, paragraf 6-8. Menighetsmøtets rolle i slike saker omtales i Forfatningen, paragraf 9. 
Presbyteriestyrets rolle er beskrevet i paragraf 12.

Den endelige vedtaksformuleringen.