Sak 11 Ny tilsynsmannsordning, vurdering av saksbehandlingen

Saken fremmes av Fredrikstad Frikirke
Kontaktpersoner: Per Eriksen og Heidi Aarmo Lund

Fredrikstad Frikirke har sendt inn en innvending mot saksbehandlingen i saken om ny ordning for tilsynsmenn i synoden 2017-2021.
Saken ble behandlet etter vurderinger i forfatningsutvalget, og klagen behandles derfor i tilknytning til forfatningsutvalgets rapport.

Saken om ansettelse av tilsynsmenn var første gang oppe til behandling på synodemøtet i 2014. Det var synodestyret som fremmet saken etter at presbyteriemøtet i søndre presbyterium i 2013 gjorde et vedtak der de ba «synoden utrede ordning med tilsynsmenn på heltid». På dette tidspunktet var det nok en generell erkjennelse i kirkesamfunnet om at noe måtte gjøres med tilsynsordningen vår.

I det opprinnelige saksframlegget til synodemøtet i 2014, stod det i forslaget til vedtak at «Synodestyret kaller to tilsynsmenn etter innstilling fra et innstillingsråd bestående av to representanter fra hvert av styrene i de aktuelle presbyterier for en periode på seks år med mulighet for forlengelse». Synoden mente i 2014 at saken var for dårlig forberedt og fattet vedtak om at «Saken bør utredes grundig og utsettes derfor. Synoden ønsker at denne behandlingen skjer så fort som mulig».

Til synodemøtet i 2017 la synodestyret fram følgende forslag: «Dagens ordning erstattes med en tilsynsordning hvor hvert presbyterium kaller og ansetter tilsynsmann i 60-100 prosent stilling, ut fra antall menigheter i det enkelte presbyterium. Stillingene er åremålsstillinger på seks år, med mulighet for utvidelse, etter ny utlysning og søknad, 2 x 3 år». Komiteen som behandlet saken mente det ikke var formålstjenlig med en vedtatt begrensing i hvor lenge en tilsynsmann kan sitte. Etter forslag fra komiteen gjorde synoden dette vedtaket: «Dagens ordning erstattes med en tilsynsordning hvor hvert presbyterium kaller og ansetter tilsynsmann i 60-100 prosent stilling. Stillingsstørrelsen for den enkelte tilsynsmann fastsettes av synodestyret. Stillingene er åremålsstillinger på seks år, med mulighet for fornyelse for tre år av gangen etter ny utlysning og søknad».

Åremålsprinsippet springer ut fra nåværende ordning der det velges tilsynsmenn for tre år om gangen. Tilsynsmannen står ansvarlig overfor presbyteriemøtet og kan gjenvelges av dette. Når det nå viser seg at tilsynsmenn ikke kan ansettes på åremål, men må tilbys faste stillinger, er det dette prinsippet som brytes.

Synoden vedtok i 2017 de nødvendige forfatnings- og reglementsendringene som måtte til for å få på plass den nye ordningen. Det står ingen ting i disse om åremål eller om hvor lang tid tilsynsmennene ansettes for. Det betyr at det ikke kreves endringer i forfatning og reglementer for å ansette tilsynsmenn i faste stillinger.

Den viktigste prinsipielle endringen i den nye ordningen fremkommer i uttalelse fra komiteleder for komiteen som behandlet denne saken under synodemøtet i 2017:

Funksjonen som presbyterieformann og nestformann og funksjonen som tilsynsmann, som altså pr. i dag er samlet i de samme personene, skilles. Det skal fremdeles velges formann og nestformann i hvert presbyterium, men funksjonen som tilsynsmann skal en annen person ha. All stillingsressurs samles i én person – tilsynsmannen. Tilsynsmannen velges ikke direkte av presbyteriemøtet. Tilsynsmannen skal kalles og ansettes av presbyteriestyret i hvert presbyterium.
Tilsynsmannen trenger ikke lenger å ha sete i et eldsteråd. Det holder å være medlem i en av Frikirkens menigheter. I dag velges tilsynsmennene blant de ordinerte – eldste eller pastor – i det enkelte presbyteriums eldsteråd. Med ny ordning må fremdeles presbyterieformann og nestformann velges blant disse. Tilsynsmann må være ordinert, men kan være medlem i en menighet i et annet presbyterium, eller vanlig medlem i en menighet i det presbyteriet hun/han skal være tilsynsmann i.

De endringene som foreslås gjort i forfatning og reglement, skal fange opp denne endringen. Dette er den viktigste prinsipielle endringen som ligger i forslaget fra synodestyret og i innstillingen fra komiteen.

Den endelige vedtaksformuleringen.