Sak 10 Sammensetning av synoderådet

Saken fremmes av synodestyret, etter oppdrag fra synoden 2017.
Kontaktperson: Jarle Skullerud

Saken får følger for hvem som sitter i organet som vedtar lærespørsmål i Frikirken.
Saken gjelder både forfatningsendring og reglementsendring og avgjøres etter bestemmelsen for faofatningsendring.
Saken menighetsbehandles før synodemøtet.

Et synoderåd med færre representanter, som kan arbeide aktivt med lærespørsmål gjennom synodeperioden.
Erfaringen fra de to siste periodene gjør at synodestyret mener vi er tjent med at synoderådet møtets flere ganger i perioden, og er med i prosessene før de gjør et endelig vedtak. I dag har rådet 27 medlemmer. Vi ønsker fortsatt å sikre bred representasjon, men vil halvere antall medlemmer.

Synoderådet er omtalt i forfatningens §16. Rådet består i dag av synodestyret, tilsynsmenn og styreledere i hvert presbyterium, og 1-4 medlemmer fra hvert presbyterium. Disse siste velges direkte på synodemøtet. Antall medlemmer i presbyteriet avgjør antall som velges.
Synoderådet fatter avgjørelser i læresaker, det vil si i alle saker som omhandler Frikirkens teologiske standpunkter.

Synoderådets funksjon har vært oppe til diskusjon ved flere synodemøter, senest i 2014. Da ble synoderådet foreslått nedlagt, og avgjørelse i læresaker lagt til synodemøtet. Dette ble nedstemt, men synodestyret blir bedt om å vurdere rådets størrelse.

Vedtak i sak 14, synodemøtet 2014:
Synoderådet beholdes som læreorgan i Den Evangelisk Lutherske Frikirke med det mandat som forfatningen beskriver. Synodestyret bes om å vurdere størrelse og sammensetning av Synoderådet, og eventuelt komme med forslag til endret reglement til Synoden 2017. 

Synodestyret fremmet en sak for synoden 2017, men saken ble ikke realitetsbehandlet grunnet saksbehandlingsfeil. Sittende synodestyret mener fortsatt at vi vil være tjent med et noe mindre synoderåd, og fremmer derfor saken på nytt i år.

1. Innstilling fra synodestyret

Kommentarer fra forfatningsutvalget:

Viser til sak 114/2017-2021. Dette er en av sakene der synodestyret ber Forfatningsutvalget om innspill før saken sendes ut til menighetsbehandling. 
Synodestyrets forslag til synoderådets sammensetning, er en forfatningssak som må til menighetsbehandling før den kan behandles av synoden, jamfør § 16 og reglement 3.9.

Forfatningsutvalget ble konsultert pr mail i august 2019 ang hvem som skulle kalles inn til synoderådsmøte høsten 2019. Utvalget behandlet saken i møte i oktober 2019 (sak 67); 
«Sammensetning av synoderåd

1a. Reglementet for synoderådet (3.9) leser vi slik at det er tilsynsmennene som er medlemmer av rådet. Dette reglementet er skrevet da presbyteriets formann og nestformann var definert som kirkens tilsynsmenn.
Forfatningen § 16 sier at synoderådet består av representanter fra hvert presbyterium valgt i henhold til reglement. Så lenge tilsynsmennene nå ikke er valgt, ser det da ut som om det mest korrekte må være at det er formennene i presbyteriene som skal møte som representanter i synoderådet. 
Med bakgrunn i dette anbefaler Forfatningsutvalget at man innkaller presbyteriets formann og nestformann.

1b. Utvalget anbefaler at de ansatte tilsynsmenn innkalles, men at disse ikke har stemmerett. 

1c. Forfatningsutvalget vil støtte at en presisering av reglementet presenteres for neste synodemøte.»

Synodestyret lanserer nå en ny sammensetning- med færre fra synodestyret, med valgte formenn og nestformenn som tidligere, men også med de ansatte tilsynsmenn. De legger fram forslag til revidert tekst, både på § 16 og på reglement 3.9.
Dette er en sak som nå sendes til menighetsbehandling før synodebehandling (første gang). Forfatningsutvalget er tilfreds med at det foreligger konkrete og avklarende tekstforslag for både § 16 og reglement 3.9.
Vedtak: Forfatningsutvalget er forelagt synodestyrets forslag, og kan ikke se at den ikke kan behandles av synoden.

Komiteens kommentarer
Ev. benkeforslag

Synoden støtter forslaget om endring av representasjon til synoderådet.
Forfatning og reglement endres i samsvar med ny ordning.

Den endelige vedtaksformuleringen.