Mva-kompensasjon 2017

Ordningen med mva-kompensasjon er forankret i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner med regionale og lokale ledd. Frikirkens hovedkontor bruker forenklet modell.

Innsending og utbetaling

Fristen for innsending av 2017-grunnlaget er 1.juni 2018.
Send til [email protected].

Utbetalingen skjer så raskt Frikirken mottar midlene fra lotteri- og stiftelsestilsynet, normalt mot slutten av året. Menigheter som har søkt for flere underenheter vil få utbetalt alt i en pott til menigheten, dere må selv sørge for å fordele det videre. Ta kontakt om dere ønsker hjelp og informasjon om hvordan det skal fordeles.

Utfylling

Har menigheten lokallag med eget regnskap (f.eks søndagsskole), må dette leveres som en egen søknad.

Driftskostnader under 5 millioner kroner

Menigheter som har driftskostnader under 5 mill kr kan bruke Word-skjema. Godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding må legges ved.

🔗 Last ned Word-skjema for søknad om mva-kompensasjon.

Driftskostnader over 5 millioner kroner

Ved driftskostnader over 5 mill kr må man bruke Excel-skjema. Kolonne K-O i excelskjemaet må også fylles ut.
Dokumentasjon av søknadsgrunnlag og fradragsposter må leveres. Legg ved årsmelding og årsregnskapet for 2017, med oppstilling over eventuelle fradragsposter. I tillegg må det leveres revisjonsmelding og revisorrapport.

🔗 Last ned Excel-skjema for søknad om mva-kompensasjon.

🔗 Les fullstendig veiledning på lottstift.no.
🔗 Gå til forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Forklaring

Nedenfor følger noen forklaringer av begrep og svar på noen av de vanligste spørsmålene. Se ellers lottstift.no for mer informasjon.

🔗 Gå til utfyllende informasjon på lottstift.no.

Driftskostnader

Alle kostnader før finanskostnader, inkludert lønnskostnader, for 2017.

Søknadsgrunnlaget

Driftskostnadene fratrukket eventuelle fradragsposter og avgrensninger.

Avgrensninger og fradrag:

  • kostnader som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av organisasjonen (se veiledning 1)
  • kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom (se veiledning 2)
  • avskrivninger på bygg, anlegg og annen fast eiendom (veiledning 3)
  • drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie (unntatt utleie til andre ledd eller aksjeselskaper i samme organisasjon som kommer innenfor målgruppen til ordningen) (se veiledning 4)
  • kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg (Veiledning 5)         

Revisjon

Alle skal levere revidert regnskap. Søkere som benytter forenklet modell og har mindre enn fem millioner kroner i totale driftskostnader, kan bruke en valgt revisor (lekmann). Revisjonsmelding (også kalt revisjonsberetning) bekrefter at regnskapet er revidert. 
Revisorrapport er en ekstra rapport som kommer i tillegg til revisjonsberetningen. Revisorrapporten gjelder spesifikt for mva-søknaden og skal kun fylles ut av enheter med mer enn 5 mill i totale driftskostnader, her må statsautorisert- eller autorisert-revisor benyttes til både revisjons-melding og -rapport., Mal for revisorrapport finnes på lottstift sine sider (lottstift om revisjon)

Hva kan dere få refundert:

Søknadsgrunnlaget x 0,35 x 0,2 = søknadsbeløp

Lotteri og stiftelsestilsynet forholder seg til en pott som skal fordeles ut på de som søker om refusjon. Det beregnede søknadsbeløpet kan derfor bli mindre om potten ikke strekker til.