Frikirkens utvalg

I Frikirken finnes det en rekke råd, utvalg og komitéer, hvorav flere er valgt av synodemøtet. Her finner du informasjon og kontaktinformasjon.

I Frikirken finnes det en rekke råd, utvalg og komitéer, hvorav flere er valgt av synodemøtet. Her finner du informasjon og kontaktinformasjon.

FERO
FERO er Frikirkens fagetiske råd for overgrepssaker. Les mer om FERO, i eget punkt i menyen til venstre.

Kontaktperson: Arnfinn Løyning, 934 26 101, arnfinn.loyning@stavernfhs.no.

Forfatningsutvalget
Forfatningsutvalget velges av Frikirkens synode. Forfatningsutvalget skal være et kontroll- og fortolkningsorgan i forfatningssaker. Dette innebærer at det skal vurdere hvorvidt vedtak gjort av synoden og synodestyret, presbyteriene og presbyteriestyrene, samt synoderådet, er i samsvar med Frikirkens forfatning.

Leder: Heidi Aarmo Lund, heidi.aarmo.lund@tromso.kommune.no.

Lønnsutvalget
Frikirken har eget lønnsutvalg. Lønnsutvalget består av fire personer samt to vararepresentanter fra arbeidsgiverne og det samme antall fra arbeidstakerne. Lønnsutvalget utarbeider Lønnsavtalen i Frikirken.

Leder: Marit Espelid, 958 32 618, marit.espelid@simba.no.

Teologisk fagråd
Utvalget arbeider med teologiske spørsmål. Fagrådet består av representanter oppnevnt av synodestyret i januar 2018.

Kontakt: Anne Mari Schiager Topland, 474 69 496, anne.mari.schiager.topland@frikirken.no.

Hovedkomitéen for Visjon
Komitéen har et hovedansvar for forberedelse og gjennomføring av Frikirkens sommerfestival, Visjon. Sammensetningen endres for hver festival. For 2018: Børge Greaker (leder og Visjonskonsulent), Erhard Hermansen (program), Maria Selstø Myhren (UngVisjon), Hanne Marie Skaar (Frik-festival), Harald trulsrud (camping og sikkerhet), Robert Solevåg og Hans Petter Rosvold (teknisk), Sindre Tjørsvåg (innkjøp/salg) og Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek (informasjon).

Kontakt: Børge Greaker, 934 68 143, visjon@frikirken.no.

Oppdatert 2018 02 09