Sammen om oppdraget

Frikirken som arbeidsplass

Vi er over 200 ansatte i Frikirken, medregnet menighetene og fellesarbeidet sentralt.

I Den Evangelisk Lutherske Frikirke står hver menighet selvstendig som arbeidsgiver, og rekrutterer egne medarbeidere. Samtidig har vi gode fellesordninger for alle ansatte gjennom egen lønnsavtale og felles ressurser både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Vi er opptatt av at det skal ligge til rette for arbeidsglede, utvikling og vekst for alle som er ansatt i Frikirken! Blant annet arrangeres fellessamlinger der vi alle kan dele erfaringer, samt mer differensierte tilbud som er tilpasset ulike grupper av medarbeidere. Individuelle kurs, videreutdanning og opplæringsstillinger i menighetene kan også støttes økonomisk fra kirkesamfunnet.

Det finnes mange slags stillinger hos oss både når det gjelder geografisk plassering, innhold, oppgaver og arbeidstid. Noen er ansatt i deltidsstillinger som godt kan kombineres med annet arbeid, studier eller lignende. Arbeidsområdet kan spenne fra menighetsledelse, gudstjenester, kor og konserter, bibelundervisning, samlivskurs, søndagsskoler, konfirmanter og ungdomsforeninger til administrativt arbeid, diakoni og misjonsarbeid, for å nevne noe. Se gjerne intervjuene nedenfor med personer som har eller har hatt ulike stillinger i Frikirken (disse intervjuene er fra 2014).

Kontorsekretær
Menighetsveileder
Misjonær
Erfaren pastor
Nytilsatt pastor
Ungdomsarbeider

Frikirken har en aktiv medarbeiderforening, FRIMAF. Nærmere informasjon om denne og personalordninger i Frikirken finner du på FRIMAFs webside.

Se denne listen, punkt 2 om å søke støttemidler til rekrutteringsstillinger.

Oppdatert 2018 01 24